θέλει
Englishman's Concordance
θέλει (thelei) — 19 Occurrences

Matthew 16:24 V-PIA-3S
GRK: Εἴ τις θέλει ὀπίσω μου
NAS: If anyone wishes to come after
KJV: If any [man] will come
INT: If any one desires after me

Matthew 27:43 V-PIA-3S
GRK: νῦν εἰ θέλει αὐτόν εἶπεν
NAS: IF HE DELIGHTS IN HIM; for He said,
KJV: now, if he will have him: for
INT: now if he wants him he said

Mark 8:34 V-PIA-3S
GRK: Εἴ τις θέλει ὀπίσω μου
NAS: anyone wishes to come
KJV: unto them, Whosoever will come after
INT: if anyone desires after me

Mark 9:35 V-PIA-3S
GRK: Εἴ τις θέλει πρῶτος εἶναι
NAS: anyone wants to be first,
KJV: If any man desire to be
INT: If anyone desires first to be

Luke 5:39 V-PIA-3S
GRK: πιὼν παλαιὸν θέλει νέον λέγει
NAS: old [wine] wishes for new;
KJV: [wine] straightway desireth new:
INT: having drunk old [wine] desires new he says

Luke 9:23 V-PIA-3S
GRK: Εἴ τις θέλει ὀπίσω μου
NAS: If anyone wishes to come after
KJV: If any [man] will come
INT: If any one desires after me

Luke 13:31 V-PIA-3S
GRK: ὅτι Ἡρῴδης θέλει σε ἀποκτεῖναι
NAS: here, for Herod wants to kill You.
KJV: for Herod will kill thee.
INT: for Herod desires you to kill

John 3:8 V-PIA-3S
GRK: πνεῦμα ὅπου θέλει πνεῖ καὶ
NAS: where it wishes and you hear
KJV: where it listeth, and
INT: wind where it wills blows and

John 5:21 V-PIA-3S
GRK: υἱὸς οὓς θέλει ζωοποιεῖ
NAS: gives life to whom He wishes.
KJV: quickeneth whom he will.
INT: Son to whom he will gives life

Acts 2:12 V-PIA-3S
GRK: λέγοντες Τί θέλει τοῦτο εἶναι
NAS: What does this mean?
KJV: another, What meaneth this?
INT: saying What would this be

Acts 17:20 V-PIA-3S
GRK: γνῶναι τίνα θέλει ταῦτα εἶναι
NAS: what these things mean.
INT: to know what mean these things to be

Romans 9:18 V-PIA-3S
GRK: οὖν ὃν θέλει ἐλεεῖ ὃν
NAS: on whom He desires, and He hardens
KJV: on whom he will [have mercy], and
INT: then to whom he wants he shows mercy whom

Romans 9:18 V-PIA-3S
GRK: ὃν δὲ θέλει σκληρύνει
NAS: and He hardens whom He desires.
KJV: whom he will he hardeneth.
INT: whom however he wants he hardens

1 Corinthians 7:36 V-PIA-3S
GRK: γίνεσθαι ὃ θέλει ποιείτω οὐχ
NAS: what he wishes, he does not sin;
KJV: what he will, he sinneth
INT: to be what he wills let him do not

1 Corinthians 7:39 V-PIA-3S
GRK: ἐστὶν ᾧ θέλει γαμηθῆναι μόνον
NAS: to whom she wishes, only
KJV: to whom she will; only
INT: she is to whom she wills to be married only

2 Thessalonians 3:10 V-PIA-3S
GRK: τις οὐ θέλει ἐργάζεσθαι μηδὲ
NAS: if anyone is not willing to work, then
KJV: that if any would not work,
INT: anyone not does wish to work neither

1 Timothy 2:4 V-PIA-3S
GRK: πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι καὶ
NAS: who desires all men
KJV: Who will have all men
INT: all men wishes to be saved and

Revelation 2:21 V-PIA-3S
GRK: καὶ οὐ θέλει μετανοῆσαι ἐκ
NAS: to repent, and she does not want to repent
INT: and not she wanted she might repent of

Revelation 11:5 V-PIA-3S
GRK: τις αὐτοὺς θέλει ἀδικῆσαι πῦρ
NAS: And if anyone wants to harm them, fire
KJV: And if any man will hurt them,
INT: anyone them should will to harm fire

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page