ἤθελεν
Englishman's Concordance
ἤθελεν (ēthelen) — 14 Occurrences

Matthew 2:18 V-IIA-3S
GRK: καὶ οὐκ ἤθελεν παρακληθῆναι ὅτι
KJV: children, and would not be comforted,
INT: and not would be comforted because

Matthew 18:30 V-IIA-3S
GRK: δὲ οὐκ ἤθελεν ἀλλὰ ἀπελθὼν
KJV: And he would not: but
INT: moreover not he would but having gone

Mark 3:13 V-IIA-3S
GRK: προσκαλεῖται οὓς ἤθελεν αὐτός καὶ
NAS: He Himself wanted, and they came
KJV: he would: and
INT: calls to [him] those whom he wanted himself and

Mark 6:19 V-IIA-3S
GRK: αὐτῷ καὶ ἤθελεν αὐτὸν ἀποκτεῖναι
NAS: had a grudge against him and wanted to put him to death
KJV: and would have killed
INT: against him and wished him to kill

Mark 6:48 V-IIA-3S
GRK: θαλάσσης καὶ ἤθελεν παρελθεῖν αὐτούς
NAS: on the sea; and He intended to pass
KJV: and would have passed by
INT: sea and would have passed by them

Mark 7:24 V-IIA-3S
GRK: οἰκίαν οὐδένα ἤθελεν γνῶναι καὶ
NAS: a house, He wanted no one
KJV: an house, and would have no man
INT: house no one he wished to know [it] and

Mark 9:30 V-IIA-3S
GRK: καὶ οὐκ ἤθελεν ἵνα τις
NAS: Galilee, and He did not want anyone
KJV: Galilee; and he would not that
INT: and not he wanted that anyone

Luke 15:28 V-IIA-3S
GRK: καὶ οὐκ ἤθελεν εἰσελθεῖν ὁ
NAS: But he became angry and was not willing to go
KJV: he was angry, and would not go in:
INT: and not was willing to go in

Luke 18:4 V-IIA-3S
GRK: καὶ οὐκ ἤθελεν ἐπὶ χρόνον
KJV: And he would not for
INT: And not he would for a time

Luke 18:13 V-IIA-3S
GRK: ἑστὼς οὐκ ἤθελεν οὐδὲ τοὺς
KJV: standing afar off, would not lift up
INT: standing not would not even the

John 7:1 V-IIA-3S
GRK: οὐ γὰρ ἤθελεν ἐν τῇ
KJV: Galilee: for he would not walk
INT: not for he did desire in

Acts 10:10 V-IIA-3S
GRK: πρόσπεινος καὶ ἤθελεν γεύσασθαι παρασκευαζόντων
NAS: hungry and was desiring to eat;
KJV: very hungry, and would have eaten: but
INT: very hungry and wished to eat [as] were preparing

Acts 14:13 V-IIA-3S
GRK: τοῖς ὄχλοις ἤθελεν θύειν
NAS: to the gates, and wanted to offer sacrifice
KJV: the gates, and would have done sacrifice
INT: the crowds wished to sacrifice

Acts 19:33 V-IIA-3S
GRK: τὴν χεῖρα ἤθελεν ἀπολογεῖσθαι τῷ
NAS: Alexander was intending to make a defense
KJV: with the hand, and would have made his defence
INT: the hand wished to make a defense to the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page