Θέλω
Englishman's Concordance
Θέλω (Thelō) — 38 Occurrences

Matthew 8:3 V-PIA-1S
GRK: αὐτοῦ λέγων Θέλω καθαρίσθητι καὶ
NAS: him, saying, I am willing; be cleansed.
KJV: saying, I will; be thou clean.
INT: him saying I am willing be you cleansed And

Matthew 9:13 V-PIA-1S
GRK: ἐστιν Ἔλεος θέλω καὶ οὐ
NAS: this means: I DESIRE COMPASSION,
KJV: [that] meaneth, I will have mercy,
INT: is Mercy I desire and not

Matthew 12:7 V-PIA-1S
GRK: ἐστιν Ἔλεος θέλω καὶ οὐ
NAS: this means, I DESIRE COMPASSION,
KJV: [this] meaneth, I will have mercy,
INT: is Mercy I desire and not

Matthew 15:32 V-PIA-1S
GRK: νήστεις οὐ θέλω μή ποτε
NAS: to eat; and I do not want to send them away
KJV: to eat: and I will not send
INT: hungry not I am willing not lesst

Matthew 20:14 V-PIA-1S
GRK: καὶ ὕπαγε θέλω δὲ τούτῳ
NAS: and go, but I wish to give
KJV: go thy way: I will give unto this
INT: and go I will moreover to this

Matthew 20:15 V-PIA-1S
GRK: μοι ὃ θέλω ποιῆσαι ἐν
NAS: what I wish with what
KJV: to do what I will with mine own?
INT: for me what I will to do with

Matthew 21:29 PPro-N1S
GRK: εἶπεν οὐ θέλω κύριε καὶ
INT: said not will I master moreover

Matthew 26:39 V-PIA-1S
GRK: ὡς ἐγὼ θέλω ἀλλ' ὡς
NAS: from Me; yet not as I will, but as You will.
KJV: as I will, but as
INT: as I will but as

Mark 1:41 V-PIA-1S
GRK: λέγει αὐτῷ Θέλω καθαρίσθητι
NAS: him, and said to him, I am willing; be cleansed.
KJV: saith unto him, I will; be thou clean.
INT: says to him I will be you cleansed

Mark 6:25 V-PIA-1S
GRK: ᾐτήσατο λέγουσα Θέλω ἵνα ἐξαυτῆς
NAS: saying, I want you to give
KJV: saying, I will that
INT: she asked saying I desire that at once

Mark 14:36 V-PIA-1S
GRK: τί ἐγὼ θέλω ἀλλὰ τί
NAS: not what I will, but what
KJV: what I will, but what
INT: what I will but what

Luke 4:6 V-PSA-1S
GRK: ᾧ ἐὰν θέλω δίδωμι αὐτήν
NAS: it to whomever I wish.
KJV: to whomsoever I will I give it.
INT: to whom if I wish I give it

Luke 5:13 V-PIA-1S
GRK: αὐτοῦ λέγων Θέλω καθαρίσθητι καὶ
NAS: him, saying, I am willing; be cleansed.
KJV: saying, I will: be thou clean.
INT: him saying I will be you cleansed And

Luke 12:49 V-PIA-1S
GRK: καὶ τί θέλω εἰ ἤδη
NAS: and how I wish it were already
KJV: and what will I, if it be
INT: and how I wish if already

John 17:24 V-PIA-1S
GRK: δέδωκάς μοι θέλω ἵνα ὅπου
NAS: Father, I desire that they also, whom
KJV: Father, I will that they also,
INT: you have given me I desire that where

John 21:22 V-PSA-1S
GRK: Ἐὰν αὐτὸν θέλω μένειν ἕως
NAS: to him, If I want him to remain
KJV: unto him, If I will that he tarry
INT: If him I desire to remain until

John 21:23 V-PSA-1S
GRK: Ἐὰν αὐτὸν θέλω μένειν ἕως
NAS: but [only], If I want him to remain
KJV: but, If I will that he tarry
INT: If him I desire to remain until

Romans 1:13 V-PIA-1S
GRK: οὐ θέλω δὲ ὑμᾶς
NAS: I do not want you to be unaware,
KJV: Now I would not have
INT: not I do wish moreover you

Romans 7:15 V-PIA-1S
GRK: γὰρ ὃ θέλω τοῦτο πράσσω
NAS: what I [would] like to [do], but I am doing
KJV: for what I would, that do I
INT: indeed what I want this I do

Romans 7:16 V-PIA-1S
GRK: ὃ οὐ θέλω τοῦτο ποιῶ
NAS: the very thing I do not want [to do], I agree
KJV: that which I would not, I consent
INT: what not I do want this I practice

Romans 7:19 V-PIA-1S
GRK: γὰρ ὃ θέλω ποιῶ ἀγαθόν
NAS: For the good that I want, I do not do,
KJV: For the good that I would I do not:
INT: indeed what I wish do I practice good

Romans 7:19 V-PIA-1S
GRK: ὃ οὐ θέλω κακὸν τοῦτο
NAS: the very evil that I do not want.
KJV: the evil which I would not, that
INT: the not I do want evil this

Romans 7:20 V-PIA-1S
GRK: ὃ οὐ θέλω ἐγὼ τοῦτο
NAS: the very thing I do not want, I am no longer
KJV: that I would not, it is no more
INT: what not I do want I this

Romans 11:25 V-PIA-1S
GRK: Οὐ γὰρ θέλω ὑμᾶς ἀγνοεῖν
NAS: For I do not want you, brethren,
KJV: For I would not, brethren,
INT: not indeed do I wish you to be ignorant

Romans 16:19 V-PIA-1S
GRK: οὖν χαίρω θέλω δὲ ὑμᾶς
NAS: over you, but I want you to be wise
KJV: behalf: but yet I would have you wise
INT: therefore I rejoice I wish however you

1 Corinthians 7:7 V-PIA-1S
GRK: θέλω δὲ πάντας
NAS: Yet I wish that all men
KJV: For I would that all men
INT: Yet I wish moreover all

1 Corinthians 7:32 V-PIA-1S
GRK: θέλω δὲ ὑμᾶς
NAS: But I want you to be free from concern.
INT: I wish moreover you

1 Corinthians 10:1 V-PIA-1S
GRK: Οὐ θέλω γὰρ ὑμᾶς
NAS: For I do not want you to be unaware,
KJV: brethren, I would not
INT: not I wish now you

1 Corinthians 10:20 V-PIA-1S
GRK: θύουσιν οὐ θέλω δὲ ὑμᾶς
NAS: and not to God; and I do not want you to become
KJV: to God: and I would not that ye
INT: they sacrifice not I do wish moreover you

1 Corinthians 11:3 V-PIA-1S
GRK: Θέλω δὲ ὑμᾶς
NAS: But I want you to understand
KJV: But I would have you know,
INT: I wish moreover you

1 Corinthians 12:1 V-PIA-1S
GRK: ἀδελφοί οὐ θέλω ὑμᾶς ἀγνοεῖν
NAS: [gifts], brethren, I do not want you to be unaware.
KJV: I would not have you ignorant.
INT: brothers not I do wish you to be ignorant

1 Corinthians 14:5 V-PIA-1S
GRK: θέλω δὲ πάντας
NAS: Now I wish that you all spoke
KJV: I would that ye all
INT: I desire moreover all

1 Corinthians 14:19 V-PIA-1S
GRK: ἐν ἐκκλησίᾳ θέλω πέντε λόγους
NAS: in the church I desire to speak
KJV: in the church I had rather speak five
INT: in [the] church I desire five words

1 Corinthians 16:7 V-PIA-1S
GRK: οὐ θέλω γὰρ ὑμᾶς
NAS: For I do not wish to see you now
KJV: For I will not see
INT: not I want indeed you

2 Corinthians 12:20 V-PIA-1S
GRK: οὐχ οἵους θέλω εὕρω ὑμᾶς
NAS: you to be not what I wish and may be found
KJV: such as I would, and [that] I
INT: not such as I wish I should find you

Galatians 3:2 V-PIA-1S
GRK: τοῦτο μόνον θέλω μαθεῖν ἀφ'
NAS: is the only thing I want to find
KJV: This only would I learn of
INT: This only I wish to learn from

Colossians 2:1 V-PIA-1S
GRK: Θέλω γὰρ ὑμᾶς
NAS: For I want you to know how great
KJV: For I would that ye knew
INT: I wish indeed you

3 John 1:13 V-PIA-1S
GRK: ἀλλ' οὐ θέλω διὰ μέλανος
NAS: to write to you, but I am not willing to write
KJV: to write, but I will not with
INT: but not I desire with ink

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page