ὑπάγεις
Englishman's Concordance
ὑπάγεις (hypageis) — 5 Occurrences

Luke 12:58 V-PIA-2S
GRK: ὡς γὰρ ὑπάγεις μετὰ τοῦ
NAS: For while you are going with your opponent
KJV: When thou goest with thine
INT: as indeed you go with the

John 11:8 V-PIA-2S
GRK: καὶ πάλιν ὑπάγεις ἐκεῖ
NAS: to stone You, and are You going there
KJV: thee; and goest thou thither again?
INT: and again go you there

John 13:36 V-PIA-2S
GRK: Κύριε ποῦ ὑπάγεις ἀπεκρίθη αὐτῷ
NAS: where are You going? Jesus
KJV: whither goest thou? Jesus
INT: Lord where go you answered him

John 14:5 V-PIA-2S
GRK: οἴδαμεν ποῦ ὑπάγεις πῶς δυνάμεθα
NAS: where You are going, how
KJV: not whither thou goest; and how
INT: we know where you go how can we

John 16:5 V-PIA-2S
GRK: με Ποῦ ὑπάγεις
NAS: of you asks Me, 'Where are You going?'
KJV: me, Whither goest thou?
INT: me Where go you

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page