Ὑπάγετε
Englishman's Concordance
Ὑπάγετε (Hypagete) — 14 Occurrences

Matthew 8:32 V-PMA-2P
GRK: εἶπεν αὐτοῖς Ὑπάγετε οἱ δὲ
NAS: And He said to them, Go! And they came
KJV: unto them, Go. And
INT: he said to them Go moreover

Matthew 20:4 V-PMA-2P
GRK: ἐκείνοις εἶπεν Ὑπάγετε καὶ ὑμεῖς
NAS: You also go into the vineyard,
KJV: And said unto them; Go ye also
INT: to them he said Go also you

Matthew 20:7 V-PMA-2P
GRK: λέγει αὐτοῖς Ὑπάγετε καὶ ὑμεῖς
NAS: us.' He said to them, 'You go into the vineyard
KJV: He saith unto them, Go ye also
INT: He says to them Go also you

Matthew 26:18 V-PMA-2P
GRK: δὲ εἶπεν Ὑπάγετε εἰς τὴν
NAS: And He said, Go into the city
KJV: And he said, Go into the city
INT: moreover he said Go into the

Matthew 27:65 V-PMA-2P
GRK: Ἔχετε κουστωδίαν ὑπάγετε ἀσφαλίσασθε ὡς
NAS: a guard; go, make it [as] secure
KJV: a watch: go your way, make [it] as sure
INT: You have a guard Go make [it as] secure as

Matthew 28:10 V-PMA-2P
GRK: Μὴ φοβεῖσθε ὑπάγετε ἀπαγγείλατε τοῖς
NAS: to them, Do not be afraid; go and take word
KJV: brethren that they go into Galilee,
INT: not Fear Go tell the

Mark 6:38 V-PMA-2P
GRK: ἔχετε ἄρτους ὑπάγετε ἴδετε καὶ
NAS: do you have? Go look!
KJV: loaves have ye? go and see.
INT: have you loaves go see And

Mark 11:2 V-PMA-2P
GRK: λέγει αὐτοῖς Ὑπάγετε εἰς τὴν
NAS: and said to them, Go into the village
KJV: unto them, Go your way into
INT: says to them Go into the

Mark 14:13 V-PMA-2P
GRK: λέγει αὐτοῖς Ὑπάγετε εἰς τὴν
NAS: and said to them, Go into the city,
KJV: saith unto them, Go ye into the city,
INT: says to them Go into the

Mark 16:7 V-PMA-2P
GRK: ἀλλὰ ὑπάγετε εἴπατε τοῖς
NAS: But go, tell His disciples
KJV: But go your way, tell his
INT: But go say the

Luke 10:3 V-PMA-2P
GRK: ὑπάγετε ἰδοὺ ἀποστέλλω
NAS: Go; behold, I send
KJV: Go your ways: behold, I
INT: Go Behold I send forth

Luke 19:30 V-PMA-2P
GRK: λέγων Ὑπάγετε εἰς τὴν
NAS: saying, Go into the village ahead
KJV: Saying, Go ye into the village
INT: saying Go into the

James 2:16 V-PMA-2P
GRK: ἐξ ὑμῶν Ὑπάγετε ἐν εἰρήνῃ
NAS: of you says to them, Go in peace,
KJV: say unto them, Depart in peace,
INT: from among you Go in peace

Revelation 16:1 V-PMA-2P
GRK: ἑπτὰ ἀγγέλοις Ὑπάγετε καὶ ἐκχέετε
NAS: angels, Go and pour
KJV: angels, Go your ways, and
INT: seven angels Go and pour out

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page