Ὕπαγε
Englishman's Concordance
Ὕπαγε (Hypage) — 24 Occurrences

Matthew 4:10 V-PMA-2S
GRK: ὁ Ἰησοῦς Ὕπαγε Σατανᾶ γέγραπται
NAS: said to him, Go, Satan!
KJV: unto him, Get thee hence, Satan:
INT: Jesus Get you away Satan it has been written

Matthew 5:24 V-PMA-2S
GRK: θυσιαστηρίου καὶ ὕπαγε πρῶτον διαλλάγηθι
NAS: the altar and go; first
KJV: and go thy way; first
INT: altar and go away first be reconciled

Matthew 5:41 V-PMA-2S
GRK: μίλιον ἕν ὕπαγε μετ' αὐτοῦ
NAS: you to go one mile, go with him two.
KJV: a mile, go with him
INT: mile one go with him

Matthew 8:4 V-PMA-2S
GRK: εἴπῃς ἀλλὰ ὕπαγε σεαυτὸν δεῖξον
NAS: no one; but go, show
KJV: no man; but go thy way, shew thyself
INT: you tell but go yourself show

Matthew 8:13 V-PMA-2S
GRK: τῷ ἑκατοντάρχῃ Ὕπαγε ὡς ἐπίστευσας
NAS: to the centurion, Go; it shall be done
KJV: unto the centurion, Go thy way; and
INT: to the centurion Go as you have believed

Matthew 9:6 V-PMA-2S
GRK: κλίνην καὶ ὕπαγε εἰς τὸν
NAS: up, pick up your bed and go home.
KJV: bed, and go unto thine
INT: mat and go to the

Matthew 16:23 V-PMA-2S
GRK: τῷ Πέτρῳ Ὕπαγε ὀπίσω μου
NAS: to Peter, Get behind
KJV: unto Peter, Get thee behind
INT: to Peter Get behind me

Matthew 18:15 V-PMA-2S
GRK: ἀδελφός σου ὕπαγε ἔλεγξον αὐτὸν
NAS: sins , go and show him his fault
KJV: against thee, go and tell
INT: brother of you go reprove him

Matthew 19:21 V-PMA-2S
GRK: τέλειος εἶναι ὕπαγε πώλησόν σου
NAS: to be complete, go [and] sell
KJV: be perfect, go [and] sell that thou
INT: perfect to be go sell your

Matthew 20:14 V-PMA-2S
GRK: σὸν καὶ ὕπαγε θέλω δὲ
NAS: is yours and go, but I wish
KJV: [is], and go thy way:
INT: yours and go I will moreover

Matthew 21:28 V-PMA-2S
GRK: εἶπεν Τέκνον ὕπαγε σήμερον ἐργάζου
NAS: and said, Son, go work today
KJV: and said, Son, go work to day
INT: he said Son go today work

Mark 1:44 V-PMA-2S
GRK: εἴπῃς ἀλλὰ ὕπαγε σεαυτὸν δεῖξον
NAS: to anyone; but go, show
KJV: but go thy way, shew
INT: you speak but go yourself show

Mark 2:11 V-PMA-2S
GRK: σου καὶ ὕπαγε εἰς τὸν
NAS: up, pick up your pallet and go home.
KJV: bed, and go thy way into thine
INT: of you and go to the

Mark 5:19 V-PMA-2S
GRK: λέγει αὐτῷ Ὕπαγε εἰς τὸν
NAS: him, but He said to him, Go home
KJV: saith unto him, Go home to
INT: says to him Go to the

Mark 5:34 V-PMA-2S
GRK: σέσωκέν σε ὕπαγε εἰς εἰρήνην
NAS: has made you well; go in peace
KJV: thee whole; go in peace,
INT: has healed you go in peace

Mark 7:29 V-PMA-2S
GRK: τὸν λόγον ὕπαγε ἐξελήλυθεν ἐκ
NAS: of this answer go; the demon has gone
KJV: saying go thy way; the devil
INT: word go has gone forth out of

Mark 8:33 V-PMA-2S
GRK: καὶ λέγει Ὕπαγε ὀπίσω μου
NAS: Peter and said, Get behind Me, Satan;
KJV: Peter, saying, Get thee behind me,
INT: and said Get behind me

Mark 10:21 V-PMA-2S
GRK: σε ὑστερεῖ ὕπαγε ὅσα ἔχεις
NAS: you lack: go and sell
KJV: lackest: go thy way, sell
INT: to you is lacking go as much as you have

Mark 10:52 V-PMA-2S
GRK: εἶπεν αὐτῷ Ὕπαγε ἡ πίστις
NAS: said to him, Go; your faith
KJV: said unto him, Go thy way; thy faith
INT: said to him Go the faith

John 4:16 V-PMA-2S
GRK: λέγει αὐτῇ Ὕπαγε φώνησόν σου
NAS: He said to her, Go, call your husband
KJV: saith unto her, Go, call thy
INT: He Says to her Go call of you

John 7:3 V-PMA-2S
GRK: ἐντεῦθεν καὶ ὕπαγε εἰς τὴν
NAS: here and go into Judea,
KJV: hence, and go into Judaea,
INT: from here and go into

John 9:7 V-PMA-2S
GRK: εἶπεν αὐτῷ Ὕπαγε νίψαι εἰς
NAS: and said to him, Go, wash in the pool
KJV: said unto him, Go, wash in
INT: he said to him Go wash in

John 9:11 V-PMA-2S
GRK: μοι ὅτι Ὕπαγε εἰς τὸν
NAS: and said to me, 'Go to Siloam
KJV: said unto me, Go to the pool
INT: to me Go to

Revelation 10:8 V-PMA-2S
GRK: καὶ λέγουσαν Ὕπαγε λάβε τὸ
NAS: with me, and saying, Go, take
KJV: said, Go [and] take
INT: and saying Go take the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page