5217. ὑπάγω (hupagó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5217. ὑπάγω (hupagó) — 80 Occurrences

Matthew 4:10 V-PMA-2S
GRK: ὁ Ἰησοῦς Ὕπαγε Σατανᾶ γέγραπται
NAS: said to him, Go, Satan!
KJV: unto him, Get thee hence, Satan:
INT: Jesus Get you away Satan it has been written

Matthew 5:24 V-PMA-2S
GRK: θυσιαστηρίου καὶ ὕπαγε πρῶτον διαλλάγηθι
NAS: the altar and go; first
KJV: and go thy way; first
INT: altar and go away first be reconciled

Matthew 5:41 V-PMA-2S
GRK: μίλιον ἕν ὕπαγε μετ' αὐτοῦ
NAS: you to go one mile, go with him two.
KJV: a mile, go with him
INT: mile one go with him

Matthew 8:4 V-PMA-2S
GRK: εἴπῃς ἀλλὰ ὕπαγε σεαυτὸν δεῖξον
NAS: no one; but go, show
KJV: no man; but go thy way, shew thyself
INT: you tell but go yourself show

Matthew 8:13 V-PMA-2S
GRK: τῷ ἑκατοντάρχῃ Ὕπαγε ὡς ἐπίστευσας
NAS: to the centurion, Go; it shall be done
KJV: unto the centurion, Go thy way; and
INT: to the centurion Go as you have believed

Matthew 8:32 V-PMA-2P
GRK: εἶπεν αὐτοῖς Ὑπάγετε οἱ δὲ
NAS: And He said to them, Go! And they came
KJV: unto them, Go. And
INT: he said to them Go moreover

Matthew 9:6 V-PMA-2S
GRK: κλίνην καὶ ὕπαγε εἰς τὸν
NAS: up, pick up your bed and go home.
KJV: bed, and go unto thine
INT: mat and go to the

Matthew 13:44 V-PIA-3S
GRK: χαρᾶς αὐτοῦ ὑπάγει καὶ πωλεῖ
NAS: [again]; and from joy over it he goes and sells
KJV: joy thereof goeth and selleth
INT: joy of it goes and he sells

Matthew 16:23 V-PMA-2S
GRK: τῷ Πέτρῳ Ὕπαγε ὀπίσω μου
NAS: to Peter, Get behind
KJV: unto Peter, Get thee behind
INT: to Peter Get behind me

Matthew 18:15 V-PMA-2S
GRK: ἀδελφός σου ὕπαγε ἔλεγξον αὐτὸν
NAS: sins , go and show him his fault
KJV: against thee, go and tell
INT: brother of you go reprove him

Matthew 19:21 V-PMA-2S
GRK: τέλειος εἶναι ὕπαγε πώλησόν σου
NAS: to be complete, go [and] sell
KJV: be perfect, go [and] sell that thou
INT: perfect to be go sell your

Matthew 20:4 V-PMA-2P
GRK: ἐκείνοις εἶπεν Ὑπάγετε καὶ ὑμεῖς
NAS: You also go into the vineyard,
KJV: And said unto them; Go ye also
INT: to them he said Go also you

Matthew 20:7 V-PMA-2P
GRK: λέγει αὐτοῖς Ὑπάγετε καὶ ὑμεῖς
NAS: us.' He said to them, 'You go into the vineyard
KJV: He saith unto them, Go ye also
INT: He says to them Go also you

Matthew 20:14 V-PMA-2S
GRK: σὸν καὶ ὕπαγε θέλω δὲ
NAS: is yours and go, but I wish
KJV: [is], and go thy way:
INT: yours and go I will moreover

Matthew 21:28 V-PMA-2S
GRK: εἶπεν Τέκνον ὕπαγε σήμερον ἐργάζου
NAS: and said, Son, go work today
KJV: and said, Son, go work to day
INT: he said Son go today work

Matthew 26:18 V-PMA-2P
GRK: δὲ εἶπεν Ὑπάγετε εἰς τὴν
NAS: And He said, Go into the city
KJV: And he said, Go into the city
INT: moreover he said Go into the

Matthew 26:24 V-PIA-3S
GRK: τοῦ ἀνθρώπου ὑπάγει καθὼς γέγραπται
NAS: of Man [is to] go, just
KJV: The Son of man goeth as it is written
INT: of man goes as it has been written

Matthew 27:65 V-PMA-2P
GRK: Ἔχετε κουστωδίαν ὑπάγετε ἀσφαλίσασθε ὡς
NAS: a guard; go, make it [as] secure
KJV: a watch: go your way, make [it] as sure
INT: You have a guard Go make [it as] secure as

Matthew 28:10 V-PMA-2P
GRK: Μὴ φοβεῖσθε ὑπάγετε ἀπαγγείλατε τοῖς
NAS: to them, Do not be afraid; go and take word
KJV: brethren that they go into Galilee,
INT: not Fear Go tell the

Mark 1:44 V-PMA-2S
GRK: εἴπῃς ἀλλὰ ὕπαγε σεαυτὸν δεῖξον
NAS: to anyone; but go, show
KJV: but go thy way, shew
INT: you speak but go yourself show

Mark 2:11 V-PMA-2S
GRK: σου καὶ ὕπαγε εἰς τὸν
NAS: up, pick up your pallet and go home.
KJV: bed, and go thy way into thine
INT: of you and go to the

Mark 5:19 V-PMA-2S
GRK: λέγει αὐτῷ Ὕπαγε εἰς τὸν
NAS: him, but He said to him, Go home
KJV: saith unto him, Go home to
INT: says to him Go to the

Mark 5:34 V-PMA-2S
GRK: σέσωκέν σε ὕπαγε εἰς εἰρήνην
NAS: has made you well; go in peace
KJV: thee whole; go in peace,
INT: has healed you go in peace

Mark 6:31 V-PPA-NMP
GRK: καὶ οἱ ὑπάγοντες πολλοί καὶ
NAS: [people] coming and going, and they did not even
KJV: coming and going, and they had no
INT: and those going many and

Mark 6:33 V-PPA-AMP
GRK: εἶδον αὐτοὺς ὑπάγοντας καὶ ἐπέγνωσαν
NAS: [The people] saw them going, and many
KJV: saw them departing, and many
INT: they saw them going and recognized

Mark 6:38 V-PMA-2P
GRK: ἔχετε ἄρτους ὑπάγετε ἴδετε καὶ
NAS: do you have? Go look!
KJV: loaves have ye? go and see.
INT: have you loaves go see And

Mark 7:29 V-PMA-2S
GRK: τὸν λόγον ὕπαγε ἐξελήλυθεν ἐκ
NAS: of this answer go; the demon has gone
KJV: saying go thy way; the devil
INT: word go has gone forth out of

Mark 8:33 V-PMA-2S
GRK: καὶ λέγει Ὕπαγε ὀπίσω μου
NAS: Peter and said, Get behind Me, Satan;
KJV: Peter, saying, Get thee behind me,
INT: and said Get behind me

Mark 10:21 V-PMA-2S
GRK: σε ὑστερεῖ ὕπαγε ὅσα ἔχεις
NAS: you lack: go and sell
KJV: lackest: go thy way, sell
INT: to you is lacking go as much as you have

Mark 10:52 V-PMA-2S
GRK: εἶπεν αὐτῷ Ὕπαγε ἡ πίστις
NAS: said to him, Go; your faith
KJV: said unto him, Go thy way; thy faith
INT: said to him Go the faith

Mark 11:2 V-PMA-2P
GRK: λέγει αὐτοῖς Ὑπάγετε εἰς τὴν
NAS: and said to them, Go into the village
KJV: unto them, Go your way into
INT: says to them Go into the

Mark 14:13 V-PMA-2P
GRK: λέγει αὐτοῖς Ὑπάγετε εἰς τὴν
NAS: and said to them, Go into the city,
KJV: saith unto them, Go ye into the city,
INT: says to them Go into the

Mark 14:21 V-PIA-3S
GRK: τοῦ ἀνθρώπου ὑπάγει καθὼς γέγραπται
NAS: of Man [is to] go just
KJV: of man indeed goeth, as it is written
INT: of man goes as it has been written

Mark 16:7 V-PMA-2P
GRK: ἀλλὰ ὑπάγετε εἴπατε τοῖς
NAS: But go, tell His disciples
KJV: But go your way, tell his
INT: But go say the

Luke 8:42 V-PNA
GRK: δὲ τῷ ὑπάγειν αὐτὸν οἱ
NAS: old, and she was dying. But as He went, the crowds
KJV: as he went the people thronged
INT: moreover went he the

Luke 10:3 V-PMA-2P
GRK: ὑπάγετε ἰδοὺ ἀποστέλλω
NAS: Go; behold, I send
KJV: Go your ways: behold, I
INT: Go Behold I send forth

Luke 12:58 V-PIA-2S
GRK: ὡς γὰρ ὑπάγεις μετὰ τοῦ
NAS: For while you are going with your opponent
KJV: When thou goest with thine
INT: as indeed you go with the

Luke 17:14 V-PNA
GRK: ἐν τῷ ὑπάγειν αὐτοὺς ἐκαθαρίσθησαν
NAS: to the priests. And as they were going, they were cleansed.
KJV: that, as they went, they were cleansed.
INT: in going to them they were cleansed

Luke 19:30 V-PMA-2P
GRK: λέγων Ὑπάγετε εἰς τὴν
NAS: saying, Go into the village ahead
KJV: Saying, Go ye into the village
INT: saying Go into the

John 3:8 V-PIA-3S
GRK: καὶ ποῦ ὑπάγει οὕτως ἐστὶν
NAS: from and where it is going; so
KJV: and whither it goeth: so is
INT: and where it goes thus is

John 4:16 V-PMA-2S
GRK: λέγει αὐτῇ Ὕπαγε φώνησόν σου
NAS: He said to her, Go, call your husband
KJV: saith unto her, Go, call thy
INT: He Says to her Go call of you

John 6:21 V-IIA-3P
GRK: εἰς ἣν ὑπῆγον
NAS: to which they were going.
KJV: the land whither they went.
INT: to which they were going

John 6:67 V-PNA
GRK: ὑμεῖς θέλετε ὑπάγειν
NAS: You do not want to go away also,
KJV: ye also go away?
INT: you are wishing to go away

John 7:3 V-PMA-2S
GRK: ἐντεῦθεν καὶ ὕπαγε εἰς τὴν
NAS: here and go into Judea,
KJV: hence, and go into Judaea,
INT: from here and go into

John 7:33 V-PIA-1S
GRK: εἰμὶ καὶ ὑπάγω πρὸς τὸν
NAS: with you, then I go to Him who sent
KJV: and [then] I go unto
INT: I am and I go to the [one]

John 8:14 V-PIA-1S
GRK: καὶ ποῦ ὑπάγω ὑμεῖς δὲ
NAS: from and where I am going; but you do not know
KJV: and whither I go; but ye
INT: and where I go you however

John 8:14 V-PIA-1S
GRK: ἢ ποῦ ὑπάγω
NAS: from or where I am going.
KJV: and whither I go.
INT: or where I go

John 8:21 V-PIA-1S
GRK: αὐτοῖς Ἐγὼ ὑπάγω καὶ ζητήσετέ
NAS: again to them, I go away,
KJV: I go my way, and
INT: to them I go away and you will seek

John 8:21 V-PIA-1S
GRK: ὅπου ἐγὼ ὑπάγω ὑμεῖς οὐ
NAS: to them, I go away, and you will seek
KJV: whither I go, ye cannot
INT: where I go you not

John 8:22 V-PIA-1S
GRK: Ὅπου ἐγὼ ὑπάγω ὑμεῖς οὐ
NAS: Where I am going, you cannot
KJV: Whither I go, ye cannot
INT: Where I go you not

John 9:7 V-PMA-2S
GRK: εἶπεν αὐτῷ Ὕπαγε νίψαι εἰς
NAS: and said to him, Go, wash in the pool
KJV: said unto him, Go, wash in
INT: he said to him Go wash in

John 9:11 V-PMA-2S
GRK: μοι ὅτι Ὕπαγε εἰς τὸν
NAS: and said to me, 'Go to Siloam
KJV: said unto me, Go to the pool
INT: to me Go to

John 11:8 V-PIA-2S
GRK: καὶ πάλιν ὑπάγεις ἐκεῖ
NAS: to stone You, and are You going there
KJV: thee; and goest thou thither again?
INT: and again go you there

John 11:31 V-PIA-3S
GRK: δόξαντες ὅτι ὑπάγει εἰς τὸ
NAS: her, supposing that she was going to the tomb
KJV: saying, She goeth unto the grave
INT: having supposed she is going to the

John 11:44 V-PNA
GRK: ἄφετε αὐτὸν ὑπάγειν
NAS: to them, Unbind him, and let him go.
KJV: and let him go.
INT: let him go

John 12:11 V-IIA-3P
GRK: δι' αὐτὸν ὑπῆγον τῶν Ἰουδαίων
NAS: of the Jews were going away and were believing
KJV: of the Jews went away, and
INT: by reason of him were going away of the Jews

John 12:35 V-PIA-3S
GRK: οἶδεν ποῦ ὑπάγει
NAS: does not know where he goes.
KJV: not whither he goeth.
INT: knows where he goes

John 13:3 V-PIA-3S
GRK: τὸν θεὸν ὑπάγει
NAS: from God and was going back to God,
KJV: God, and went to God;
INT: God he goes

John 13:33 V-PIA-1S
GRK: Ὅπου ἐγὼ ὑπάγω ὑμεῖς οὐ
NAS: to you, 'Where I am going, you cannot
KJV: Whither I go, ye cannot
INT: where I go you not

John 13:36 V-PIA-2S
GRK: Κύριε ποῦ ὑπάγεις ἀπεκρίθη αὐτῷ
NAS: where are You going? Jesus
KJV: whither goest thou? Jesus
INT: Lord where go you answered him

John 13:36 V-PIA-1S
GRK: Ἰησοῦς Ὅπου ὑπάγω οὐ δύνασαί
NAS: Where I go, you cannot
KJV: him, Whither I go, thou canst not
INT: Jesus Where I go not you are able

John 14:4 V-PIA-1S
GRK: ὅπου ἐγὼ ὑπάγω οἴδατε τὴν
NAS: the way where I am going.
KJV: whither I go ye know, and
INT: where I go you know the

John 14:5 V-PIA-2S
GRK: οἴδαμεν ποῦ ὑπάγεις πῶς δυνάμεθα
NAS: where You are going, how
KJV: not whither thou goest; and how
INT: we know where you go how can we

John 14:28 V-PIA-1S
GRK: εἶπον ὑμῖν Ὑπάγω καὶ ἔρχομαι
NAS: that I said to you, 'I go away, and I will come
KJV: said unto you, I go away, and come
INT: said to you I am going away and I am coming

John 15:16 V-PSA-2P
GRK: ἵνα ὑμεῖς ὑπάγητε καὶ καρπὸν
NAS: you, and appointed you that you would go and bear
KJV: that ye should go and bring forth
INT: that you should go and fruit

John 16:5 V-PIA-1S
GRK: νῦν δὲ ὑπάγω πρὸς τὸν
NAS: But now I am going to Him who sent
KJV: But now I go my way to him that sent
INT: now however I go to the [one]

John 16:5 V-PIA-2S
GRK: με Ποῦ ὑπάγεις
NAS: of you asks Me, 'Where are You going?'
KJV: me, Whither goest thou?
INT: me Where go you

John 16:10 V-PIA-1S
GRK: τὸν πατέρα ὑπάγω καὶ οὐκέτι
NAS: because I go to the Father
KJV: righteousness, because I go to my
INT: the Father I go away and no more

John 16:16 V-PIA-1S
GRK: ὅτι ἐγὼ ὑπάγω πρὸς τὸν
KJV: I go to
INT: because I go away to the

John 16:17 V-PIA-1S
GRK: καί Ὅτι ὑπάγω πρὸς τὸν
NAS: Me'; and, 'because I go to the Father'?
KJV: Because I go to the Father?
INT: And Because I go away to the

John 18:8 V-PNA
GRK: ἄφετε τούτους ὑπάγειν
NAS: Me, let these go their way,
KJV: let these go their way:
INT: Allow these to go away

John 21:3 V-PIA-1S
GRK: Σίμων Πέτρος Ὑπάγω ἁλιεύειν λέγουσιν
NAS: said to them, I am going fishing.
KJV: unto them, I go a fishing.
INT: Simon Peter I go to fish They say

James 2:16 V-PMA-2P
GRK: ἐξ ὑμῶν Ὑπάγετε ἐν εἰρήνῃ
NAS: of you says to them, Go in peace,
KJV: say unto them, Depart in peace,
INT: from among you Go in peace

1 John 2:11 V-PIA-3S
GRK: οἶδεν ποῦ ὑπάγει ὅτι ἡ
NAS: where he is going because
KJV: whither he goeth, because
INT: knows where he goes because the

Revelation 10:8 V-PMA-2S
GRK: καὶ λέγουσαν Ὕπαγε λάβε τὸ
NAS: with me, and saying, Go, take
KJV: said, Go [and] take
INT: and saying Go take the

Revelation 13:10 V-PIA-3S
GRK: εἰς αἰχμαλωσίαν ὑπάγει εἴ τις
NAS: to captivity he goes; if
KJV: into captivity shall go into
INT: into captivity he goes If anyone

Revelation 14:4 V-PIA-3S
GRK: ὅπου ἂν ὑπάγῃ οὗτοι ἠγοράσθησαν
NAS: wherever He goes. These
KJV: whithersoever he goeth. These
INT: wherever anyhow he may go These were purchased

Revelation 16:1 V-PMA-2P
GRK: ἑπτὰ ἀγγέλοις Ὑπάγετε καὶ ἐκχέετε
NAS: angels, Go and pour
KJV: angels, Go your ways, and
INT: seven angels Go and pour out

Revelation 17:8 V-PIA-3S
GRK: εἰς ἀπώλειαν ὑπάγει καὶ θαυμασθήσονται
NAS: up out of the abyss and go to destruction.
KJV: and go into
INT: into destruction to go and will wonder

Revelation 17:11 V-PIA-3S
GRK: εἰς ἀπώλειαν ὑπάγει
NAS: and is [one] of the seven, and he goes to destruction.
KJV: the seven, and goeth into perdition.
INT: into destruction goes

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page