ζητεῖτε
Englishman's Concordance
ζητεῖτε (zēteite) — 22 Occurrences

Matthew 6:33 V-PMA-2P
GRK: ζητεῖτε δὲ πρῶτον
NAS: But seek first His kingdom
KJV: But seek ye first the kingdom
INT: seek you however first

Matthew 7:7 V-PMA-2P
GRK: δοθήσεται ὑμῖν ζητεῖτε καὶ εὑρήσετε
NAS: and it will be given to you; seek, and you will find;
KJV: you; seek, and
INT: it will be given to you seek and you will find

Matthew 28:5 V-PIA-2P
GRK: τὸν ἐσταυρωμένον ζητεῖτε
NAS: for I know that you are looking for Jesus
KJV: I know that ye seek Jesus, which
INT: who has been crucified you seek

Mark 16:6 V-PIA-2P
GRK: ἐκθαμβεῖσθε Ἰησοῦν ζητεῖτε τὸν Ναζαρηνὸν
NAS: to them, Do not be amazed; you are looking for Jesus
KJV: affrighted: Ye seek Jesus
INT: be amazed Jesus you seek the Nazarene

Luke 11:9 V-PMA-2P
GRK: δοθήσεται ὑμῖν ζητεῖτε καὶ εὑρήσετε
NAS: and it will be given to you; seek, and you will find;
KJV: you; seek, and
INT: it will be given to you seek and you will find

Luke 12:29 V-PMA-2P
GRK: ὑμεῖς μὴ ζητεῖτε τί φάγητε
NAS: And do not seek what you will eat
KJV: And seek not ye
INT: you not seek you what you might eat

Luke 12:31 V-PMA-2P
GRK: πλὴν ζητεῖτε τὴν βασιλείαν
NAS: But seek His kingdom,
KJV: But rather seek ye the kingdom of God;
INT: But seek you the kingdom

Luke 24:5 V-PIA-2P
GRK: αὐτάς Τί ζητεῖτε τὸν ζῶντα
NAS: to them, Why do you seek the living
KJV: them, Why seek ye the living among
INT: them Why seek you the living

John 1:38 V-PIA-2P
GRK: αὐτοῖς Τί ζητεῖτε οἱ δὲ
NAS: to them, What do you seek? They said
KJV: unto them, What seek ye? They said
INT: to them What seek you and

John 5:44 V-PIA-2P
GRK: θεοῦ οὐ ζητεῖτε
NAS: from one another and you do not seek the glory
KJV: and seek not
INT: God not you seek

John 6:26 V-PIA-2P
GRK: λέγω ὑμῖν ζητεῖτέ με οὐχ
NAS: I say to you, you seek Me, not because
KJV: I say unto you, Ye seek me, not
INT: I say to you You seek me not

John 7:19 V-PIA-2P
GRK: τί με ζητεῖτε ἀποκτεῖναι
NAS: Why do you seek to kill
KJV: the law? Why go ye about to kill me?
INT: Why me do you seek to kill

John 8:37 V-PIA-2P
GRK: ἐστε ἀλλὰ ζητεῖτέ με ἀποκτεῖναι
NAS: yet you seek to kill
KJV: seed; but ye seek to kill me,
INT: you are but you seek me to kill

John 8:40 V-PIA-2P
GRK: νῦν δὲ ζητεῖτέ με ἀποκτεῖναι
NAS: But as it is, you are seeking to kill
KJV: But now ye seek to kill me,
INT: now however you seek me to kill

John 16:19 V-PIA-2P
GRK: Περὶ τούτου ζητεῖτε μετ' ἀλλήλων
NAS: Him, and He said to them, Are you deliberating together
KJV: unto them, Do ye enquire among
INT: Concerning this do you inquire among one another

John 18:4 V-PIA-2P
GRK: αὐτοῖς Τίνα ζητεῖτε
NAS: and said to them, Whom do you seek?
KJV: unto them, Whom seek ye?
INT: to them Whom seek you

John 18:7 V-PIA-2P
GRK: αὐτούς Τίνα ζητεῖτε οἱ δὲ
NAS: them, Whom do you seek? And they said,
KJV: again, Whom seek ye? And they said,
INT: them Whom seek you and

John 18:8 V-PIA-2P
GRK: οὖν ἐμὲ ζητεῖτε ἄφετε τούτους
NAS: [He]; so if you seek Me, let these
KJV: [he]: if therefore ye seek me, let
INT: therefore me you seek Allow these

Acts 10:21 V-PIA-2P
GRK: εἰμι ὃν ζητεῖτε τίς ἡ
NAS: I am the one you are looking for; what
KJV: he whom ye seek: what
INT: am whom you seek what [is] the

1 Corinthians 14:12 V-PMA-2P
GRK: τῆς ἐκκλησίας ζητεῖτε ἵνα περισσεύητε
NAS: of spiritual [gifts], seek to abound
KJV: of spiritual [gifts], seek that
INT: of the church seek that you might abound

2 Corinthians 13:3 V-PIA-2P
GRK: ἐπεὶ δοκιμὴν ζητεῖτε τοῦ ἐν
NAS: since you are seeking for proof
KJV: Since ye seek a proof of Christ
INT: Since a proof you seek in

Colossians 3:1 V-PMA-2P
GRK: τὰ ἄνω ζητεῖτε οὗ ὁ
NAS: up with Christ, keep seeking the things above,
KJV: with Christ, seek those things which are above,
INT: the things above seek where

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page