Evangelija pagal Lukà 21
Lithuanian
1Pažvelgęs Jis pamatė turtinguosius, dedančius savo dovanas į iždinę. 2Jis pamatė ir vieną beturtę našlę, kuri įmetė du smulkius pinigėlius. 3Ir Jis tarė: “Iš tiesų sakau jums, ši beturtė našlė įmetė daugiau už visus. 4Nes anie visi iš savo pertekliaus aukojo dovanų Dievui, o ji iš savo nepritekliaus įmetė viską, ką turėjo pragyvenimui”.

5Kai kuriems kalbant apie šventyklą, kad ji išpuošta gražiais akmenimis bei dovanomis, Jėzus prabilo: 6“Ateis dienos, kai iš to, ką matote, neliks akmens ant akmens, viskas bus išgriauta”.

7Jie paklausė: “Mokytojau, kada tai įvyks? Ir koks bus ženklas, kai visa tai pradės pildytis?” 8Jis pasakė: “Žiūrėkite, kad nebūtumėte suklaidinti, nes daugelis ateis mano vardu, ir sakys: ‘Tai Aš!’ ir: ‘Atėjo metas!’ Neikite paskui juos! 9O kai išgirsite apie karus ir maištus, nenusigąskite, nes visa tai turi pirmiau įvykti, bet dar negreit galas”.

10Ir dar jiems sakė: “Tauta sukils prieš tautą ir karalystė prieš karalystę. 11Įvairiose vietose bus didelių žemės drebėjimų, badmečių, marų, bus baisių įvykių ir didelių ženklų iš dangaus.

12Bet prieš tai jie pakels prieš jus rankas ir dėl mano vardo jus persekios, tempdami į sinagogas ir kalėjimus, ves pas karalius ir valdytojus. 13Tai bus jums proga liudyti. 14Taigi įsidėkite sau į širdis iš anksto negalvoti, kaip ginsitės, 15nes Aš jums duosiu tokios iškalbos ir išminties, kad nė vienas jūsų priešininkas negalės nei atsispirti, nei prieštarauti. 16Jus išdavinės tėvai, broliai, giminės ir draugai; kai kuriuos iš jūsų jie žudys. 17Būsite visų nekenčiami dėl mano vardo. 18Tačiau nė plaukas nuo jūsų galvos nenukris. 19Savo ištverme išlaikykite savo sielas”.

20“Kai pamatysite Jeruzalę supamą kariuomenės, žinokite, jog prisiartino jos sunaikinimas. 21Tada, kas bus Judėjoje, tebėga į kalnus, kas mieste­teišeina iš jo, kas apylinkėse­tenegrįžta. 22Nes tai bus bausmės dienos, kad išsipildytų visa, kas parašyta. 23Vargas nėščioms ir žindančioms tomis dienomis! Nes baisi nelaimė ir rūstybė ištiks šitą tautą. 24Žmonės kris nuo kalavijo ašmenų ir bus išvaryti nelaisvėn į visas tautas, o Jeruzalę mindžios pagonys, kol baigsis pagonių laikai”.

25“Bus ženklų saulėje, mėnulyje ir žvaigždėse, o žemėje blaškysis sielvarto slegiamos tautos, jūrai baisiai šniokščiant ir šėlstant. 26Žmonės sustings iš baimės, laukdami to, kas turės ištikti pasaulį, nes dangaus galybės bus sudrebintos. 27Tada jie išvys Žmogaus Sūnų, ateinantį debesyje su jėga ir didžia šlove. 28Kai tai prasidės, atsitieskite ir pakelkite galvas, nes artėja jūsų atpirkimas”.

29Ir Jis jiems pasakė palyginimą: “Stebėkite figmedį bei visus kitus medžius. 30Kai jie ima sprogti, jūs patys matote ir žinote, kad vasara jau arti. 31Taip pat pamatę visa tai vykstant, žinokite, kad arti yra Dievo karalystė. 32Iš tiesų sakau jums: ši karta nepraeis, iki visa tai įvyks. 33Dangus ir žemė praeis, o mano žodžiai nepraeis.

34Saugokitės, kad jūsų širdys nebūtų apsunkintos nesaikingumo, girtavimo ir gyvenimo rūpesčių, kad toji diena neužkluptų jūsų netikėtai. 35It žabangai ji užgrius visus žemės gyventojus. 36Todėl visą laiką budėkite ir melskitės, kad būtumėt palaikyti vertais išvengti visko, kas įvyks, ir stoti prieš Žmogaus Sūnų”.

37Taip Jėzus dienomis mokydavo šventykloje, o naktis praleisdavo vadinamajame Alyvų kalne. 38Ir nuo ankstyvo ryto visi žmonės rinkdavosi Jo pasiklausyti šventykloje.Lithuanian Bible. This translation is copyrighted by the Church "Tikejimo Zodis" -- All Rights Reserved.

Bible Hub

Luke 20
Top of Page
Top of Page