KATA LOUKAN 21
Greek NT: Byzantine/Majority Text (2000) Transliterated

1anablepsas de eiden tous ballontas ta dōra autōn eis to gazophulakion plousious 2eiden de tina kai chēran penichran ballousan ekei duo lepta 3kai eipen alēthōs legō umin oti ē chēra ē ptōchē autē pleion pantōn ebalen 4apantes gar outoi ek tou perisseuontos autois ebalon eis ta dōra tou theou autē de ek tou usterēmatos autēs apanta ton bion on eichen ebalen

5kai tinōn legontōn peri tou ierou oti lithois kalois kai anathēmasin kekosmētai eipen 6tauta a theōreite eleusontai ēmerai en ais ouk aphethēsetai lithos epi lithō os ou kataluthēsetai

7epērōtēsan de auton legontes didaskale pote oun tauta estai kai ti to sēmeion otan mellē tauta ginesthai 8o de eipen blepete mē planēthēte polloi gar eleusontai epi tō onomati mou legontes oti egō eimi kai o kairos ēngiken mē oun poreuthēte opisō autōn 9otan de akousēte polemous kai akatastasias mē ptoēthēte dei gar tauta genesthai prōton all ouk eutheōs to telos

10tote elegen autois egerthēsetai ethnos epi ethnos kai basileia epi basileian 11seismoi te megaloi kata topous kai limoi kai loimoi esontai phobētra te kai sēmeia ap ouranou megala estai

12pro de toutōn pantōn epibalousin eph umas tas cheiras autōn kai diōxousin paradidontes eis sunagōgas kai phulakas agomenous epi basileis kai ēgemonas eneken tou onomatos mou 13apobēsetai de umin eis marturion 14thesthe oun eis tas kardias umōn mē promeletan apologēthēnai 15egō gar dōsō umin stoma kai sophian ē ou dunēsontai anteipein oude antistēnai pantes oi antikeimenoi umin 16paradothēsesthe de kai upo goneōn kai sungenōn kai philōn kai adelphōn kai thanatōsousin ex umōn 17kai esesthe misoumenoi upo pantōn dia to onoma mou 18kai thrix ek tēs kephalēs umōn ou mē apolētai 19en tē upomonē umōn ktēsasthe tas psuchas umōn

20otan de idēte kukloumenēn upo stratopedōn tēn ierousalēm tote gnōte oti ēngiken ē erēmōsis autēs 21tote oi en tē ioudaia pheugetōsan eis ta orē kai oi en mesō autēs ekchōreitōsan kai oi en tais chōrais mē eiserchesthōsan eis autēn 22oti ēmerai ekdikēseōs autai eisin tou plēsthēnai panta ta gegrammena 23ouai de tais en gastri echousais kai tais thēlazousais en ekeinais tais ēmerais estai gar anankē megalē epi tēs gēs kai orgē en tō laō toutō 24kai pesountai stomati machairas kai aichmalōtisthēsontai eis panta ta ethnē kai ierousalēm estai patoumenē upo ethnōn achri plērōthōsin kairoi ethnōn

25kai estai sēmeia en ēliō kai selēnē kai astrois kai epi tēs gēs sunochē ethnōn en aporia ēchousēs thalassēs kai salou 26apopsuchontōn anthrōpōn apo phobou kai prosdokias tōn eperchomenōn tē oikoumenē ai gar dunameis tōn ouranōn saleuthēsontai 27kai tote opsontai ton uion tou anthrōpou erchomenon en nephelē meta dunameōs kai doxēs pollēs 28archomenōn de toutōn ginesthai anakupsate kai eparate tas kephalas umōn dioti engizei ē apolutrōsis umōn

29kai eipen parabolēn autois idete tēn sukēn kai panta ta dendra 30otan probalōsin ēdē blepontes aph eautōn ginōskete oti ēdē engus to theros estin 31outōs kai umeis otan idēte tauta ginomena ginōskete oti engus estin ē basileia tou theou 32amēn legō umin oti ou mē parelthē ē genea autē eōs an panta genētai 33o ouranos kai ē gē pareleusontai oi de logoi mou ou mē parelthōsin

34prosechete de eautois mēpote barēthōsin umōn ai kardiai en kraipalē kai methē kai merimnais biōtikais kai aiphnidios eph umas epistē ē ēmera ekeinē 35ōs pagis gar epeleusetai epi pantas tous kathēmenous epi prosōpon pasēs tēs gēs 36agrupneite oun en panti kairō deomenoi ina kataxiōthēte ekphugein panta ta mellonta ginesthai kai stathēnai emprosthen tou uiou tou anthrōpou

37ēn de tas ēmeras en tō ierō didaskōn tas de nuktas exerchomenos ēulizeto eis to oros to kaloumenon elaiōn 38kai pas o laos ōrthrizen pros auton en tō ierō akouein autou

Greek NT: Byzantine/Majority Text (2000) Transliterated

Bible Hub

Luke 20
Top of Page
Top of Page