ἀδελφῷ
Englishman's Concordance
ἀδελφῷ (adelphō) — 14 Occurrences

Matthew 5:22 N-DMS
GRK: ὀργιζόμενος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ ἔνοχος
NAS: who is angry with his brother shall be guilty
KJV: with his brother without a cause
INT: is angry with the brother of him liable

Matthew 5:22 N-DMS
GRK: εἴπῃ τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ Ῥακά
NAS: says to his brother, You good-for-nothing,'
KJV: to his brother, Raca,
INT: shall say to brother of him Raca

Matthew 5:24 N-DMS
GRK: διαλλάγηθι τῷ ἀδελφῷ σου καὶ
NAS: be reconciled to your brother, and then
KJV: be reconciled to thy brother, and then
INT: be reconciled to brother of you and

Matthew 7:4 N-DMS
GRK: ἐρεῖς τῷ ἀδελφῷ σου Ἄφες
NAS: can you say to your brother, 'Let
KJV: to thy brother, Let
INT: will you say to the brother of you Allow

Matthew 18:35 N-DMS
GRK: ἕκαστος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ ἀπὸ
NAS: of you does not forgive his brother from your heart.
KJV: his brother their
INT: each the brother of him from

Matthew 22:24 N-DMS
GRK: σπέρμα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ
NAS: UP CHILDREN FOR HIS BROTHER.'
KJV: seed unto his brother.
INT: children for the brother of him

Matthew 22:25 N-DMS
GRK: αὐτοῦ τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ
NAS: left his wife to his brother;
KJV: wife unto his brother:
INT: of him to the brother of him

Mark 12:19 N-DMS
GRK: σπέρμα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ
NAS: AND RAISE UP CHILDREN TO HIS BROTHER.
KJV: seed unto his brother.
INT: seed for the brother of him

Luke 6:42 N-DMS
GRK: λέγειν τῷ ἀδελφῷ σου Ἀδελφέ
NAS: you say to your brother, 'Brother,
KJV: say to thy brother, Brother, let me
INT: to say to brother of you Brother

Luke 12:13 N-DMS
GRK: εἰπὲ τῷ ἀδελφῷ μου μερίσασθαι
NAS: tell my brother to divide
KJV: to my brother, that he divide
INT: speak to the brother of me to divide

Luke 20:28 N-DMS
GRK: σπέρμα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ
NAS: AND RAISE UP CHILDREN TO HIS BROTHER.
KJV: seed unto his brother.
INT: seed to the brother of him

Romans 14:13 N-DMS
GRK: πρόσκομμα τῷ ἀδελφῷ ἢ σκάνδαλον
NAS: a stumbling block in a brother's way.
KJV: an occasion to fall in [his] brother's way.
INT: a stumbling block to the brother or a stumbling block

1 Corinthians 7:14 N-DMS
GRK: ἐν τῷ ἀδελφῷ ἐπεὶ ἄρα
NAS: through her believing husband; for otherwise
INT: in the husband else then

Colossians 4:9 N-DMS
GRK: καὶ ἀγαπητῷ ἀδελφῷ ὅς ἐστιν
NAS: and beloved brother, who
KJV: and beloved brother, who is
INT: and beloved brother who is

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page