ἀδελφὴ
Englishman's Concordance
ἀδελφὴ (adelphē) — 9 Occurrences

Matthew 12:50 N-NFS
GRK: ἀδελφὸς καὶ ἀδελφὴ καὶ μήτηρ
NAS: he is My brother and sister and mother.
KJV: brother, and sister, and mother.
INT: brother and sister and mother

Mark 3:35 N-NFS
GRK: μου καὶ ἀδελφὴ καὶ μήτηρ
NAS: he is My brother and sister and mother.
KJV: and my sister, and mother.
INT: of me and sister and mother

Luke 10:39 N-NFS
GRK: τῇδε ἦν ἀδελφὴ καλουμένη Μαριάμ
NAS: She had a sister called Mary,
KJV: she had a sister called Mary,
INT: to this she had a sister called Mary

Luke 10:40 N-NFS
GRK: ὅτι ἡ ἀδελφή μου μόνην
NAS: do You not care that my sister has left
KJV: that my sister hath left me
INT: that the sister of me alone

John 11:39 N-NFS
GRK: αὐτῷ ἡ ἀδελφὴ τοῦ τετελευτηκότος
NAS: Martha, the sister of the deceased,
KJV: Martha, the sister of him that was dead,
INT: to him the sister of him who has died

John 19:25 N-NFS
GRK: καὶ ἡ ἀδελφὴ τῆς μητρὸς
NAS: and His mother's sister, Mary
KJV: his mother's sister, Mary the [wife]
INT: and the sister of the mother

1 Corinthians 7:15 N-NFS
GRK: ἢ ἡ ἀδελφὴ ἐν τοῖς
NAS: or the sister is not under bondage
KJV: A brother or a sister is not
INT: or the sister in

Philemon 1:2 N-DFS
GRK: Ἀπφίᾳ τῇ ἀδελφῇ καὶ Ἀρχίππῳ
NAS: and to Apphia our sister, and to Archippus
INT: to Apphia our sister and to Archippus

James 2:15 N-NFS
GRK: ἀδελφὸς ἢ ἀδελφὴ γυμνοὶ ὑπάρχωσιν
NAS: or sister is without clothing
KJV: a brother or sister be naked,
INT: a brother or a sister naked be

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page