ἀδελφὴν
Englishman's Concordance
ἀδελφὴν (adelphēn) — 5 Occurrences

John 11:5 N-AFS
GRK: καὶ τὴν ἀδελφὴν αὐτῆς καὶ
NAS: Martha and her sister and Lazarus.
KJV: and her sister, and Lazarus.
INT: and the sister of her and

John 11:28 N-AFS
GRK: Μαριὰμ τὴν ἀδελφὴν αὐτῆς λάθρᾳ
NAS: Mary her sister, saying
KJV: Mary her sister secretly, saying,
INT: Mary the sister of her secretly

Romans 16:1 N-AFS
GRK: Φοίβην τὴν ἀδελφὴν ἡμῶν οὖσαν
NAS: I commend to you our sister Phoebe,
KJV: Phebe our sister, which is a servant
INT: Phoebe the sister of us being

Romans 16:15 N-AFS
GRK: καὶ τὴν ἀδελφὴν αὐτοῦ καὶ
NAS: Nereus and his sister, and Olympas,
KJV: and his sister, and Olympas,
INT: and the sister of him and

1 Corinthians 9:5 N-AFS
GRK: ἔχομεν ἐξουσίαν ἀδελφὴν γυναῖκα περιάγειν
NAS: to take along a believing wife,
KJV: to lead about a sister, a wife,
INT: have we authority a sister a wife to take about

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page