ἀδελφοῖς
Englishman's Concordance
ἀδελφοῖς (adelphois) — 17 Occurrences

Matthew 28:10 N-DMP
GRK: ἀπαγγείλατε τοῖς ἀδελφοῖς μου ἵνα
NAS: and take word to My brethren to leave
KJV: tell my brethren that they go
INT: tell the brothers of me that

Acts 1:14 N-DMP
GRK: σὺν τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ
NAS: of Jesus, and with His brothers.
KJV: with his brethren.
INT: with the brothers of him

Acts 7:13 N-DMP
GRK: Ἰωσὴφ τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ καὶ
NAS: made himself known to his brothers, and Joseph's
KJV: to his brethren; and
INT: Joseph to brothers of him and

Acts 11:29 N-DMP
GRK: τῇ Ἰουδαίᾳ ἀδελφοῖς
NAS: [a contribution] for the relief of the brethren living
KJV: unto the brethren which dwelt
INT: Judea brothers

Acts 12:17 N-DMP
GRK: καὶ τοῖς ἀδελφοῖς ταῦτα καὶ
NAS: to James and the brethren. Then
KJV: and to the brethren. And
INT: and to the brothers these things And

Acts 15:3 N-DMP
GRK: πᾶσιν τοῖς ἀδελφοῖς
NAS: joy to all the brethren.
KJV: joy unto all the brethren.
INT: to all the brothers

Acts 15:22 N-DMP
GRK: ἐν τοῖς ἀδελφοῖς
NAS: men among the brethren,
KJV: men among the brethren:
INT: among the brothers

Acts 15:23 N-DMP
GRK: καὶ Κιλικίαν ἀδελφοῖς τοῖς ἐξ
NAS: who are elders, to the brethren in Antioch
KJV: [send] greeting unto the brethren which
INT: and Cilicia brothers from among

Acts 18:18 N-DMP
GRK: ἱκανὰς τοῖς ἀδελφοῖς ἀποταξάμενος ἐξέπλει
NAS: took leave of the brethren and put out to sea
KJV: and then took his leave of the brethren, and sailed thence
INT: many the brothers having taken leave of sailed away

Romans 8:29 N-DMP
GRK: ἐν πολλοῖς ἀδελφοῖς
NAS: among many brethren;
KJV: among many brethren.
INT: among many brothers

1 Corinthians 15:6 N-DMP
GRK: ἐπάνω πεντακοσίοις ἀδελφοῖς ἐφάπαξ ἐξ
NAS: five hundred brethren at one time,
KJV: five hundred brethren at once;
INT: to more than five hundred brothers at once of

Ephesians 6:23 N-DMP
GRK: Εἰρήνη τοῖς ἀδελφοῖς καὶ ἀγάπη
NAS: Peace be to the brethren, and love
KJV: Peace [be] to the brethren, and love
INT: Peace to the brothers and love

Colossians 1:2 N-DMP
GRK: καὶ πιστοῖς ἀδελφοῖς ἐν Χριστῷ
NAS: and faithful brethren in Christ
KJV: and faithful brethren in Christ
INT: and faithful brothers in Christ

1 Thessalonians 5:27 N-DMP
GRK: πᾶσιν τοῖς ἀδελφοῖς
NAS: read to all the brethren.
KJV: unto all the holy brethren.
INT: to all the brothers

1 Timothy 4:6 N-DMP
GRK: ὑποτιθέμενος τοῖς ἀδελφοῖς καλὸς ἔσῃ
NAS: out these things to the brethren, you will be a good
KJV: If thou put the brethren in remembrance
INT: laying before the brothers good you will be

Hebrews 2:12 N-DMP
GRK: σου τοῖς ἀδελφοῖς μου ἐν
NAS: YOUR NAME TO MY BRETHREN, IN THE MIDST
KJV: name unto my brethren, in the midst
INT: of you to the brothers of me in

Hebrews 2:17 N-DMP
GRK: πάντα τοῖς ἀδελφοῖς ὁμοιωθῆναι ἵνα
NAS: to be made like His brethren in all things,
KJV: to be made like unto [his] brethren, that
INT: all things the brothers to be made like that

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page