ἀδελφοὶ
Englishman's Concordance
ἀδελφοὶ (adelphoi) — 145 Occurrences

Matthew 12:46 N-NMP
GRK: καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ εἱστήκεισαν
NAS: His mother and brothers were standing
KJV: and his brethren stood without,
INT: and the brothers of him were standing

Matthew 12:47 Noun-NMP
GRK: καὶ οἱ ἀδελφοί σου ἔξω
INT: and the brothers of you outside

Matthew 12:48 N-NMP
GRK: εἰσὶν οἱ ἀδελφοί μου
NAS: is My mother and who are My brothers?
KJV: are my brethren?
INT: are the brothers of me

Matthew 12:49 N-NMP
GRK: καὶ οἱ ἀδελφοί μου
NAS: Behold My mother and My brothers!
KJV: and my brethren!
INT: and the brothers of me

Matthew 13:55 N-NMP
GRK: καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ Ἰάκωβος
NAS: Mary, and His brothers, James
KJV: and his brethren, James, and
INT: and the brothers of him James

Matthew 22:25 N-NMP
GRK: ἡμῖν ἑπτὰ ἀδελφοί καὶ ὁ
NAS: there were seven brothers with us; and the first
KJV: us seven brethren: and the first,
INT: us seven brothers and the

Matthew 23:8 N-NMP
GRK: δὲ ὑμεῖς ἀδελφοί ἐστε
NAS: and you are all brothers.
KJV: ye are brethren.
INT: moreover you brothers are

Mark 3:31 N-NMP
GRK: καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ καὶ
NAS: His mother and His brothers arrived,
KJV: then his brethren and his mother,
INT: and the brothers him and

Mark 3:32 N-NMP
GRK: καὶ οἱ ἀδελφοί σου καὶ
NAS: Your mother and Your brothers are outside
KJV: and thy brethren without seek for
INT: and the brothers of you and

Mark 3:33 N-NMP
GRK: καὶ οἱ ἀδελφοί μου
NAS: Who are My mother and My brothers?
KJV: or my brethren?
INT: and the brothers of me

Mark 3:34 N-NMP
GRK: καὶ οἱ ἀδελφοί μου
NAS: Behold My mother and My brothers!
KJV: and my brethren!
INT: and the brothers of me

Mark 12:20 N-NMP
GRK: ἑπτὰ ἀδελφοὶ ἦσαν καὶ
NAS: There were seven brothers; and the first
KJV: seven brethren: and
INT: Seven brothers they were and

Luke 8:19 N-NMP
GRK: καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ καὶ
NAS: And His mother and brothers came
KJV: and his brethren, and could
INT: and the brothers of him and

Luke 8:20 N-NMP
GRK: καὶ οἱ ἀδελφοί σου ἑστήκασιν
NAS: to Him, Your mother and Your brothers are standing
KJV: and thy brethren stand without,
INT: and the brothers of you are standing

Luke 8:21 N-NMP
GRK: μου καὶ ἀδελφοί μου οὗτοί
NAS: to them, My mother and My brothers are these
KJV: and my brethren are these
INT: of me and brothers of me those

Luke 20:29 N-NMP
GRK: ἑπτὰ οὖν ἀδελφοὶ ἦσαν καὶ
NAS: there were seven brothers; and the first
KJV: seven brethren: and
INT: Seven then brothers there were and

John 2:12 N-NMP
GRK: καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ καὶ
NAS: He and His mother and [His] brothers and His disciples;
KJV: and his brethren, and his
INT: and the brothers of him and

John 7:3 N-NMP
GRK: αὐτὸν οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ Μετάβηθι
NAS: Therefore His brothers said
KJV: His brethren therefore said
INT: him the brothers of him Depart

John 7:5 N-NMP
GRK: γὰρ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ ἐπίστευον
NAS: For not even His brothers were believing
KJV: did his brethren believe in
INT: indeed the brothers of him believed

John 7:10 N-NMP
GRK: ἀνέβησαν οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ εἰς
NAS: But when His brothers had gone
KJV: when his brethren were gone up, then
INT: were gone up the brothers of him to

Acts 1:16 N-VMP
GRK: Ἄνδρες ἀδελφοί ἔδει πληρωθῆναι
KJV: Men [and] brethren, this scripture
INT: Men brothers it is necessary to have been fulfilled

Acts 2:29 N-VMP
GRK: Ἄνδρες ἀδελφοί ἐξὸν εἰπεῖν
KJV: Men [and] brethren, let me
INT: Men brothers it is permitted [me] to speak

Acts 2:37 N-VMP
GRK: ποιήσωμεν ἄνδρες ἀδελφοί
KJV: Men [and] brethren, what
INT: shall we do men brothers

Acts 3:17 N-VMP
GRK: καὶ νῦν ἀδελφοί οἶδα ὅτι
NAS: And now, brethren, I know
KJV: And now, brethren, I wot that
INT: And now brothers I know that

Acts 6:3 N-VMP
GRK: ἐπισκέψασθε δέ ἀδελφοί ἄνδρας ἐξ
NAS: Therefore, brethren, select
KJV: Wherefore, brethren, look ye out among
INT: Select therefore brothers men from among

Acts 7:2 N-VMP
GRK: ἔφη Ἄνδρες ἀδελφοὶ καὶ πατέρες
KJV: he said, Men, brethren, and fathers,
INT: he said Men brothers and fathers

Acts 7:26 N-NMP
GRK: εἰπών Ἄνδρες ἀδελφοί ἐστε ἵνα
NAS: Men, you are brethren, why
KJV: ye are brethren; why do ye wrong
INT: having said Men brothers you are that

Acts 9:30 N-NMP
GRK: δὲ οἱ ἀδελφοὶ κατήγαγον αὐτὸν
NAS: But when the brethren learned
KJV: [Which] when the brethren knew,
INT: moreover the brothers brought down him

Acts 11:1 N-NMP
GRK: καὶ οἱ ἀδελφοὶ οἱ ὄντες
NAS: the apostles and the brethren who were throughout
KJV: the apostles and brethren that were in
INT: and the brothers who were

Acts 11:12 N-NMP
GRK: οἱ ἓξ ἀδελφοὶ οὗτοι καὶ
NAS: These six brethren also went
KJV: these six brethren accompanied me,
INT: six brothers these and

Acts 13:15 N-VMP
GRK: λέγοντες Ἄνδρες ἀδελφοί εἴ τις
KJV: [Ye] men [and] brethren, if
INT: saying Men brothers if any

Acts 13:26 N-VMP
GRK: Ἄνδρες ἀδελφοί υἱοὶ γένους
KJV: Men [and] brethren, children
INT: Men brothers sons of [the] race

Acts 13:38 N-VMP
GRK: ὑμῖν ἄνδρες ἀδελφοί ὅτι διὰ
KJV: men [and] brethren, that
INT: to you men brothers that through

Acts 15:7 N-VMP
GRK: αὐτούς Ἄνδρες ἀδελφοί ὑμεῖς ἐπίστασθε
KJV: them, Men [and] brethren, ye know
INT: them Men brothers you know

Acts 15:13 N-VMP
GRK: λέγων Ἄνδρες ἀδελφοί ἀκούσατέ μου
KJV: Men [and] brethren, hearken
INT: saying Men brothers hear me

Acts 15:23 N-NMP
GRK: οἱ πρεσβύτεροι ἀδελφοὶ τοῖς κατὰ
NAS: by them, The apostles and the brethren who are elders,
KJV: and brethren [send] greeting
INT: the elders brothers to those in

Acts 17:10 N-NMP
GRK: Οἱ δὲ ἀδελφοὶ εὐθέως διὰ
NAS: The brethren immediately sent
KJV: And the brethren immediately sent away
INT: moreover [the] brothers immediately by

Acts 17:14 N-NMP
GRK: ἐξαπέστειλαν οἱ ἀδελφοὶ πορεύεσθαι ἕως
NAS: immediately the brethren sent
KJV: immediately the brethren sent away
INT: sent away the brothers to go as

Acts 18:27 N-NMP
GRK: προτρεψάμενοι οἱ ἀδελφοὶ ἔγραψαν τοῖς
NAS: to Achaia, the brethren encouraged
KJV: Achaia, the brethren wrote,
INT: having encouraged [him] the brothers wrote to the

Acts 21:17 N-NMP
GRK: ἡμᾶς οἱ ἀδελφοί
NAS: in Jerusalem, the brethren received
KJV: to Jerusalem, the brethren received us
INT: us the brothers

Acts 22:1 N-VMP
GRK: Ἄνδρες ἀδελφοὶ καὶ πατέρες
KJV: Men, brethren, and fathers,
INT: Men brothers and fathers

Acts 23:1 N-VMP
GRK: εἶπεν Ἄνδρες ἀδελφοί ἐγὼ πάσῃ
KJV: said, Men [and] brethren, I have lived
INT: said Men brothers I in all

Acts 23:5 N-VMP
GRK: Οὐκ ᾔδειν ἀδελφοί ὅτι ἐστὶν
NAS: I was not aware, brethren, that he was high priest;
KJV: I wist not, brethren, that he was
INT: not I was conscious brothers that he is

Acts 23:6 N-VMP
GRK: συνεδρίῳ Ἄνδρες ἀδελφοί ἐγὼ Φαρισαῖός
KJV: the council, Men [and] brethren, I am
INT: Council Men brothers I a Pharisee

Acts 28:15 N-NMP
GRK: κἀκεῖθεν οἱ ἀδελφοὶ ἀκούσαντες τὰ
NAS: And the brethren, when they heard
KJV: And from thence, when the brethren heard
INT: And from there the brothers having heard the things

Acts 28:17 N-VMP
GRK: Ἐγώ ἄνδρες ἀδελφοί οὐδὲν ἐναντίον
KJV: Men [and] brethren, though I
INT: I men brothers nothing against

Romans 1:13 N-VMP
GRK: ὑμᾶς ἀγνοεῖν ἀδελφοί ὅτι πολλάκις
NAS: you to be unaware, brethren, that often
KJV: ignorant, brethren, that
INT: you to be ignorant brothers that many times

Romans 7:1 N-VMP
GRK: Ἢ ἀγνοεῖτε ἀδελφοί γινώσκουσιν γὰρ
NAS: do you not know, brethren (for I am speaking
KJV: Know ye not, brethren, (for I speak
INT: or Are you ignorant brothers to those knowing indeed

Romans 7:4 N-VMP
GRK: ὥστε ἀδελφοί μου καὶ
NAS: Therefore, my brethren, you also
KJV: Wherefore, my brethren, ye also
INT: So that brothers of me also

Romans 8:12 N-VMP
GRK: Ἄρα οὖν ἀδελφοί ὀφειλέται ἐσμέν
NAS: So then, brethren, we are under obligation,
KJV: Therefore, brethren, we are debtors,
INT: So then brothers debtors we are

Romans 10:1 N-VMP
GRK: Ἀδελφοί ἡ μὲν
NAS: Brethren, my heart's desire
KJV: Brethren, my heart's
INT: Brothers the indeed

Romans 11:25 N-VMP
GRK: ὑμᾶς ἀγνοεῖν ἀδελφοί τὸ μυστήριον
NAS: For I do not want you, brethren, to be uninformed
KJV: not, brethren, that ye
INT: you to be ignorant brothers the mystery

Romans 12:1 N-VMP
GRK: οὖν ὑμᾶς ἀδελφοί διὰ τῶν
NAS: I urge you, brethren, by the mercies
KJV: therefore, brethren, by
INT: therefore you brothers by the

Romans 15:14 N-VMP
GRK: Πέπεισμαι δέ ἀδελφοί μου καὶ
NAS: And concerning you, my brethren, I myself
KJV: you, my brethren, that ye
INT: I am persuaded moreover brothers of me also

Romans 15:30 N-VMP
GRK: δὲ ὑμᾶς ἀδελφοί διὰ τοῦ
NAS: I urge you, brethren, by our Lord
KJV: I beseech you, brethren, for the Lord
INT: moreover you brothers by the

Romans 16:17 N-VMP
GRK: δὲ ὑμᾶς ἀδελφοί σκοπεῖν τοὺς
NAS: I urge you, brethren, keep your eye
KJV: you, brethren, mark
INT: moreover you brothers to consider those who

1 Corinthians 1:10 N-VMP
GRK: δὲ ὑμᾶς ἀδελφοί διὰ τοῦ
NAS: I exhort you, brethren, by the name
KJV: I beseech you, brethren, by the name
INT: moreover you brothers by the

1 Corinthians 1:11 N-VMP
GRK: περὶ ὑμῶν ἀδελφοί μου ὑπὸ
NAS: concerning you, my brethren, by Chloe's
KJV: my brethren, by
INT: concerning you brothers of me by

1 Corinthians 1:26 N-VMP
GRK: κλῆσιν ὑμῶν ἀδελφοί ὅτι οὐ
NAS: your calling, brethren, that there were not many
KJV: your calling, brethren, how that not
INT: calling of you brothers that not

1 Corinthians 2:1 N-VMP
GRK: πρὸς ὑμᾶς ἀδελφοί ἦλθον οὐ
NAS: And when I came to you, brethren, I did not come
KJV: And I, brethren, when I came to
INT: to you brothers came not

1 Corinthians 3:1 N-VMP
GRK: Κἀγώ ἀδελφοί οὐκ ἠδυνήθην
NAS: And I, brethren, could not speak
KJV: And I, brethren, could not
INT: And I brothers not was able

1 Corinthians 4:6 N-VMP
GRK: Ταῦτα δέ ἀδελφοί μετεσχημάτισα εἰς
NAS: these things, brethren, I have figuratively applied
KJV: these things, brethren, I have in a figure transferred
INT: these things moreover brothers I transferred to

1 Corinthians 7:24 N-VMP
GRK: ᾧ ἐκλήθη ἀδελφοί ἐν τούτῳ
NAS: Brethren, each one is to remain
KJV: Brethren, let every man,
INT: which he was called brothers in that

1 Corinthians 7:29 N-VMP
GRK: δέ φημι ἀδελφοί ὁ καιρὸς
NAS: I say, brethren, the time
KJV: I say, brethren, the time
INT: moreover I say brothers the season

1 Corinthians 9:5 N-NMP
GRK: καὶ οἱ ἀδελφοὶ τοῦ κυρίου
NAS: of the apostles and the brothers of the Lord
KJV: and [as] the brethren of the Lord,
INT: and the brothers of the Lord

1 Corinthians 10:1 N-VMP
GRK: ὑμᾶς ἀγνοεῖν ἀδελφοί ὅτι οἱ
NAS: you to be unaware, brethren, that our fathers
KJV: Moreover, brethren, I would not
INT: you to be ignorant brothers that the

1 Corinthians 11:33 N-VMP
GRK: ὥστε ἀδελφοί μου συνερχόμενοι
NAS: So then, my brethren, when you come together
KJV: my brethren, when ye come together
INT: So that brothers of me coming together

1 Corinthians 12:1 N-VMP
GRK: τῶν πνευματικῶν ἀδελφοί οὐ θέλω
NAS: spiritual [gifts], brethren, I do not want
KJV: spiritual [gifts], brethren, I would
INT: spiritual [gifts] brothers not I do wish

1 Corinthians 14:6 N-VMP
GRK: νῦν δέ ἀδελφοί ἐὰν ἔλθω
NAS: But now, brethren, if I come
KJV: Now, brethren, if I come
INT: now moreover brothers if I come

1 Corinthians 14:20 N-VMP
GRK: Ἀδελφοί μὴ παιδία
NAS: Brethren, do not be children
KJV: Brethren, be not
INT: Brothers not children

1 Corinthians 14:26 N-VMP
GRK: οὖν ἐστίν ἀδελφοί ὅταν συνέρχησθε
NAS: is [the outcome] then, brethren? When
KJV: then, brethren? when
INT: then is it brothers when you might come together

1 Corinthians 14:39 N-VMP
GRK: ὥστε ἀδελφοί μου ζηλοῦτε
NAS: Therefore, my brethren, desire earnestly
KJV: Wherefore, brethren, covet
INT: So that brothers of me be desirous

1 Corinthians 15:1 N-VMP
GRK: δὲ ὑμῖν ἀδελφοί τὸ εὐαγγέλιον
NAS: I make known to you, brethren, the gospel
KJV: Moreover, brethren, I declare unto you
INT: moreover to you brothers the gospel

1 Corinthians 15:31 N-VMP
GRK: ὑμετέραν καύχησιν ἀδελφοί ἣν ἔχω
NAS: I affirm, brethren, by the boasting
INT: our boasting brothers which I have

1 Corinthians 15:50 N-VMP
GRK: δέ φημι ἀδελφοί ὅτι σὰρξ
NAS: this, brethren, that flesh
KJV: this I say, brethren, that flesh
INT: moreover I say brothers that flesh

1 Corinthians 15:58 N-VMP
GRK: Ὥστε ἀδελφοί μου ἀγαπητοί
NAS: my beloved brethren, be steadfast,
KJV: my beloved brethren, be ye stedfast,
INT: So that brothers of me beloved

1 Corinthians 16:15 N-VMP
GRK: δὲ ὑμᾶς ἀδελφοί οἴδατε τὴν
NAS: I urge you, brethren (you know
KJV: you, brethren, (ye know
INT: moreover you brothers you know the

1 Corinthians 16:20 N-NMP
GRK: ὑμᾶς οἱ ἀδελφοὶ πάντες Ἀσπάσασθε
NAS: All the brethren greet you. Greet
KJV: All the brethren greet you.
INT: you the brothers all greet you

2 Corinthians 1:8 N-VMP
GRK: ὑμᾶς ἀγνοεῖν ἀδελφοί ὑπὲρ τῆς
NAS: you to be unaware, brethren, of our affliction
KJV: we would not, brethren, have you
INT: you to be ignorant brothers as to the

2 Corinthians 8:1 N-VMP
GRK: δὲ ὑμῖν ἀδελφοί τὴν χάριν
NAS: Now, brethren, we [wish to] make known
KJV: [things].Moreover, brethren, we do you
INT: moreover to you brothers the grace

2 Corinthians 8:23 N-NMP
GRK: συνεργός εἴτε ἀδελφοὶ ἡμῶν ἀπόστολοι
NAS: among you; as for our brethren, [they are] messengers
KJV: our brethren [be enquired of, they are] the messengers
INT: a fellow worker or brothers our [they are] messengers

2 Corinthians 11:9 N-NMP
GRK: προσανεπλήρωσαν οἱ ἀδελφοὶ ἐλθόντες ἀπὸ
NAS: to anyone; for when the brethren came
KJV: to me the brethren which came
INT: completely filled up the brothers having come from

2 Corinthians 13:11 N-VMP
GRK: Λοιπόν ἀδελφοί χαίρετε καταρτίζεσθε
NAS: Finally, brethren, rejoice,
KJV: Finally, brethren, farewell.
INT: For the rest brothers rejoice be perfected

Galatians 1:2 N-NMP
GRK: ἐμοὶ πάντες ἀδελφοί ταῖς ἐκκλησίαις
NAS: and all the brethren who are with me, To the churches
KJV: all the brethren which are with
INT: me all brothers to the churches

Galatians 1:11 N-VMP
GRK: γὰρ ὑμῖν ἀδελφοί τὸ εὐαγγέλιον
NAS: For I would have you know, brethren, that the gospel
KJV: you, brethren, that
INT: indeed to you brothers the gospel

Galatians 3:15 N-VMP
GRK: Ἀδελφοί κατὰ ἄνθρωπον
NAS: Brethren, I speak in terms
KJV: Brethren, I speak after the manner of
INT: Brothers according to man

Galatians 4:12 N-VMP
GRK: ὡς ὑμεῖς ἀδελφοί δέομαι ὑμῶν
NAS: I beg of you, brethren, become
KJV: Brethren, I beseech you,
INT: as you brothers I implore you

Galatians 4:28 N-VMP
GRK: ὑμεῖς δέ ἀδελφοί κατὰ Ἰσαὰκ
NAS: And you brethren, like Isaac,
KJV: Now we, brethren, as Isaac
INT: you moreover brothers like Isaac

Galatians 4:31 N-VMP
GRK: διό ἀδελφοί οὐκ ἐσμὲν
NAS: So then, brethren, we are not children
KJV: So then, brethren, we are not
INT: So then brothers not we are

Galatians 5:11 N-VMP
GRK: Ἐγὼ δέ ἀδελφοί εἰ περιτομὴν
NAS: But I, brethren, if I still
KJV: And I, brethren, if I
INT: I moreover brothers if circumcision

Galatians 5:13 N-VMP
GRK: ἐλευθερίᾳ ἐκλήθητε ἀδελφοί μόνον μὴ
NAS: to freedom, brethren; only
KJV: For, brethren, ye have been called
INT: freedom were called brothers only [use] not

Galatians 6:1 N-VMP
GRK: Ἀδελφοί ἐὰν καὶ
NAS: Brethren, even if
KJV: Brethren, if a man
INT: Brothers if even

Galatians 6:18 N-VMP
GRK: πνεύματος ὑμῶν ἀδελφοί ἀμήν
NAS: be with your spirit, brethren. Amen.
KJV: Brethren, the grace of our
INT: Spirit of you brothers Amen

Philippians 1:12 N-VMP
GRK: ὑμᾶς βούλομαι ἀδελφοί ὅτι τὰ
NAS: you to know, brethren, that my circumstances
KJV: should understand, brethren, that
INT: you I wish brothers that the things

Philippians 3:1 N-VMP
GRK: Τὸ λοιπόν ἀδελφοί μου χαίρετε
NAS: Finally, my brethren, rejoice
KJV: Finally, my brethren, rejoice in
INT: Finally brothers of me rejoice

Philippians 3:13 N-VMP
GRK: ἀδελφοί ἐγὼ ἐμαυτὸν
NAS: Brethren, I do not regard myself
KJV: Brethren, I count
INT: Brothers I myself

Philippians 3:17 N-VMP
GRK: μου γίνεσθε ἀδελφοί καὶ σκοπεῖτε
NAS: Brethren, join
KJV: Brethren, be followers together
INT: of me be brothers and consider

Philippians 4:1 N-VMP
GRK: Ὥστε ἀδελφοί μου ἀγαπητοὶ
NAS: my beloved brethren whom I long
KJV: my brethren dearly beloved
INT: So that brothers of me beloved

Philippians 4:8 N-VMP
GRK: Τὸ λοιπόν ἀδελφοί ὅσα ἐστὶν
NAS: Finally, brethren, whatever is true,
KJV: Finally, brethren, whatsoever things
INT: Finally brothers whatever is

Philippians 4:21 N-NMP
GRK: σὺν ἐμοὶ ἀδελφοί
NAS: Jesus. The brethren who are with me greet
KJV: Jesus. The brethren which are with
INT: with me brothers

1 Thessalonians 1:4 N-VMP
GRK: εἰδότες ἀδελφοὶ ἠγαπημένοι ὑπὸ
NAS: knowing, brethren beloved by God,
KJV: Knowing, brethren beloved, your
INT: knowing brothers beloved by

1 Thessalonians 2:1 N-VMP
GRK: γὰρ οἴδατε ἀδελφοί τὴν εἴσοδον
NAS: know, brethren, that our coming
KJV: For yourselves, brethren, know our
INT: indeed you know brothers the coming

1 Thessalonians 2:9 N-VMP
GRK: μνημονεύετε γάρ ἀδελφοί τὸν κόπον
NAS: For you recall, brethren, our labor
KJV: For ye remember, brethren, our labour
INT: you remember indeed brothers the labor

1 Thessalonians 2:14 N-VMP
GRK: μιμηταὶ ἐγενήθητε ἀδελφοί τῶν ἐκκλησιῶν
NAS: For you, brethren, became imitators
KJV: For ye, brethren, became followers
INT: imitators became brothers of the churches

1 Thessalonians 2:17 N-VMP
GRK: Ἡμεῖς δέ ἀδελφοί ἀπορφανισθέντες ἀφ'
NAS: But we, brethren, having been taken away
KJV: But we, brethren, being taken from
INT: we moreover brothers having been bereaved of

1 Thessalonians 3:7 N-VMP
GRK: τοῦτο παρεκλήθημεν ἀδελφοί ἐφ' ὑμῖν
NAS: reason, brethren, in all
KJV: Therefore, brethren, we were comforted
INT: this we were encouraged brothers as to you

1 Thessalonians 4:1 N-VMP
GRK: Λοιπόν οὖν ἀδελφοί ἐρωτῶμεν ὑμᾶς
NAS: then, brethren, we request
KJV: we beseech you, brethren, and exhort
INT: Finally then brothers we implore you

1 Thessalonians 4:10 N-VMP
GRK: δὲ ὑμᾶς ἀδελφοί περισσεύειν μᾶλλον
NAS: But we urge you, brethren, to excel
KJV: you, brethren, that ye increase
INT: moreover you brothers to abound more and more

1 Thessalonians 4:13 N-VMP
GRK: ὑμᾶς ἀγνοεῖν ἀδελφοί περὶ τῶν
NAS: you to be uninformed, brethren, about
KJV: to be ignorant, brethren, concerning
INT: you to be ignorant brothers concerning those who

1 Thessalonians 5:1 N-VMP
GRK: τῶν καιρῶν ἀδελφοί οὐ χρείαν
NAS: and the epochs, brethren, you have
KJV: and the seasons, brethren, ye have no
INT: the seasons brothers no need

1 Thessalonians 5:4 N-VMP
GRK: ὑμεῖς δέ ἀδελφοί οὐκ ἐστὲ
NAS: But you, brethren, are not in darkness,
KJV: But ye, brethren, are not
INT: you moreover brothers not are

1 Thessalonians 5:12 N-VMP
GRK: δὲ ὑμᾶς ἀδελφοί εἰδέναι τοὺς
NAS: But we request of you, brethren, that you appreciate
KJV: you, brethren, to know
INT: moreover you brothers to know those who

1 Thessalonians 5:14 N-VMP
GRK: δὲ ὑμᾶς ἀδελφοί νουθετεῖτε τοὺς
NAS: We urge you, brethren, admonish
KJV: you, brethren, warn
INT: moreover you brothers admonish the

1 Thessalonians 5:25 N-VMP
GRK: Ἀδελφοί προσεύχεσθε καὶ
NAS: Brethren, pray for us.
KJV: Brethren, pray for
INT: Brothers pray and

2 Thessalonians 1:3 N-VMP
GRK: περὶ ὑμῶν ἀδελφοί καθὼς ἄξιόν
NAS: to God for you, brethren, as is [only] fitting,
KJV: for you, brethren, as it is
INT: concerning you brothers even as fitting

2 Thessalonians 2:1 N-VMP
GRK: δὲ ὑμᾶς ἀδελφοί ὑπὲρ τῆς
NAS: we request you, brethren, with regard
KJV: you, brethren, by
INT: moreover you brothers by the

2 Thessalonians 2:13 N-VMP
GRK: περὶ ὑμῶν ἀδελφοὶ ἠγαπημένοι ὑπὸ
NAS: to God for you, brethren beloved
KJV: for you, brethren beloved of
INT: concerning you brothers beloved by

2 Thessalonians 2:15 N-VMP
GRK: Ἄρα οὖν ἀδελφοί στήκετε καὶ
NAS: So then, brethren, stand firm and hold
KJV: Therefore, brethren, stand fast, and
INT: So then brothers stand firm and

2 Thessalonians 3:1 N-VMP
GRK: λοιπὸν προσεύχεσθε ἀδελφοί περὶ ἡμῶν
NAS: Finally, brethren, pray
KJV: Finally, brethren, pray for
INT: Finally pray brothers for us

2 Thessalonians 3:6 N-VMP
GRK: δὲ ὑμῖν ἀδελφοί ἐν ὀνόματι
NAS: we command you, brethren, in the name
KJV: we command you, brethren, in the name
INT: moreover you brothers in [the] name

2 Thessalonians 3:13 N-VMP
GRK: Ὑμεῖς δέ ἀδελφοί μὴ ἐνκακήσητε
NAS: But as for you, brethren, do not grow weary
KJV: But ye, brethren, be not
INT: you moreover brothers not do lose heart

1 Timothy 6:2 N-NMP
GRK: καταφρονείτωσαν ὅτι ἀδελφοί εἰσιν ἀλλὰ
NAS: to them because they are brethren, but must serve
KJV: they are brethren; but
INT: let them despise [them] because brothers they are but

2 Timothy 4:21 N-NMP
GRK: καὶ οἱ ἀδελφοὶ πάντες
NAS: and Claudia and all the brethren.
KJV: and all the brethren.
INT: and the brothers all

Hebrews 3:1 N-VMP
GRK: Ὅθεν ἀδελφοὶ ἅγιοι κλήσεως
NAS: holy brethren, partakers
KJV: holy brethren, partakers
INT: Therefore brothers holy of [the] calling

Hebrews 3:12 N-VMP
GRK: βλέπετε ἀδελφοί μή ποτε
NAS: Take care, brethren, that there not be in any one
KJV: Take heed, brethren, lest there be
INT: Take heed brothers lest ever

Hebrews 10:19 N-VMP
GRK: Ἔχοντες οὖν ἀδελφοί παρρησίαν εἰς
NAS: Therefore, brethren, since we have
KJV: therefore, brethren, boldness
INT: Having therefore brothers boldness for

Hebrews 13:22 N-VMP
GRK: δὲ ὑμᾶς ἀδελφοί ἀνέχεσθε τοῦ
NAS: But I urge you, brethren, bear
KJV: you, brethren, suffer
INT: moreover you brothers bear the

James 1:2 N-VMP
GRK: χαρὰν ἡγήσασθε ἀδελφοί μου ὅταν
NAS: joy, my brethren, when
KJV: My brethren, count it all
INT: joy esteem [it] brothers of me when

James 1:16 N-VMP
GRK: Μὴ πλανᾶσθε ἀδελφοί μου ἀγαπητοί
NAS: my beloved brethren.
KJV: my beloved brethren.
INT: not Be misled brothers my beloved

James 1:19 N-VMP
GRK: Ἴστε ἀδελφοί μου ἀγαπητοί
NAS: my beloved brethren. But everyone
KJV: my beloved brethren, let every
INT: So that brothers my beloved

James 2:1 N-VMP
GRK: Ἀδελφοί μου μὴ
NAS: My brethren, do not hold your faith
KJV: My brethren, have not
INT: brothers of me not

James 2:5 N-VMP
GRK: Ἀκούσατε ἀδελφοί μου ἀγαπητοί
NAS: my beloved brethren: did not God
KJV: my beloved brethren, Hath not
INT: Hear brothers my beloved

James 2:14 N-VMP
GRK: τὸ ὄφελος ἀδελφοί μου ἐὰν
NAS: use is it, my brethren, if
KJV: my brethren, though
INT: the profit brothers of me if

James 3:1 N-VMP
GRK: διδάσκαλοι γίνεσθε ἀδελφοί μου εἰδότες
NAS: teachers, my brethren, knowing
KJV: My brethren, be not
INT: teachers be brothers of me knowing

James 3:10 N-VMP
GRK: οὐ χρή ἀδελφοί μου ταῦτα
NAS: and cursing. My brethren, these things
KJV: My brethren, these things
INT: Not ought brothers of me these things

James 3:12 N-VMP
GRK: μὴ δύναται ἀδελφοί μου συκῆ
NAS: a fig tree, my brethren, produce
KJV: my brethren, bear
INT: not Is able brothers of me a fig tree

James 4:11 N-VMP
GRK: καταλαλεῖτε ἀλλήλων ἀδελφοί ὁ καταλαλῶν
NAS: one another, brethren. He who speaks against
KJV: one of another, brethren. He that speaketh evil
INT: speak against one another brothers He that speaks against

James 5:7 N-VMP
GRK: Μακροθυμήσατε οὖν ἀδελφοί ἕως τῆς
NAS: be patient, brethren, until
KJV: therefore, brethren, unto
INT: Be patient therefore brothers until the

James 5:9 N-VMP
GRK: μὴ στενάζετε ἀδελφοί κατ' ἀλλήλων
NAS: Do not complain, brethren, against
KJV: one against another, brethren, lest
INT: not grumble brothers against one another

James 5:10 N-VMP
GRK: ὑπόδειγμα λάβετε ἀδελφοί τῆς κακοπαθίας
NAS: As an example, brethren, of suffering
KJV: Take, my brethren, the prophets, who
INT: [As] an example take brothers of suffering evils

James 5:12 N-VMP
GRK: πάντων δέ ἀδελφοί μου μὴ
NAS: all, my brethren, do not swear,
KJV: all things, my brethren, swear not,
INT: all things however brothers of me not

James 5:19 N-VMP
GRK: Ἀδελφοί μου ἐάν
NAS: My brethren, if any
KJV: Brethren, if any
INT: brothers of me if

2 Peter 1:10 N-VMP
GRK: διὸ μᾶλλον ἀδελφοί σπουδάσατε βεβαίαν
NAS: Therefore, brethren, be all the more
KJV: the rather, brethren, give diligence
INT: Therefore rather brothers be earnest sure

1 John 3:13 N-VMP
GRK: Μὴ θαυμάζετε ἀδελφοί εἰ μισεῖ
NAS: Do not be surprised, brethren, if
KJV: not, my brethren, if the world
INT: [do] not be surprised brothers if hates

Revelation 6:11 N-NMP
GRK: καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτῶν οἱ
NAS: [the number of] their fellow servants and their brethren who were to be killed
KJV: their brethren, that should
INT: and the brothers of them those

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page