ἄγγελόν
Englishman's Concordance
ἄγγελόν (angelon) — 22 Occurrences

Matthew 11:10 N-AMS
GRK: ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ
NAS: I SEND MY MESSENGER AHEAD OF YOU, WHO
KJV: send my messenger before thy
INT: send the messenger of me before

Mark 1:2 N-AMS
GRK: ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ
NAS: I SEND MY MESSENGER AHEAD
KJV: send my messenger before thy
INT: I send the messenger of me before

Luke 1:18 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν ἄγγελον Κατὰ τί
NAS: said to the angel, How
KJV: unto the angel, Whereby
INT: to the angel By what

Luke 1:34 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν ἄγγελον Πῶς ἔσται
NAS: Mary said to the angel, How can this
KJV: Mary unto the angel, How shall
INT: to the angel How will be

Luke 7:27 N-AMS
GRK: ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ
NAS: I SEND MY MESSENGER AHEAD
KJV: send my messenger before thy
INT: I send the messenger of me before

Acts 10:3 N-AMS
GRK: τῆς ἡμέρας ἄγγελον τοῦ θεοῦ
NAS: in a vision an angel of God
KJV: of the day an angel of God
INT: of the day an angel of God

Acts 11:13 N-AMS
GRK: εἶδεν τὸν ἄγγελον ἐν τῷ
NAS: he had seen the angel standing
KJV: how he had seen an angel in his
INT: he saw the angel in the

Acts 12:11 N-AMS
GRK: κύριος τὸν ἄγγελον αὐτοῦ καὶ
NAS: has sent forth His angel and rescued
KJV: his angel, and
INT: Lord the angel of him and

Acts 23:8 N-AMS
GRK: ἀνάστασιν μήτε ἄγγελον μήτε πνεῦμα
NAS: nor an angel, nor
KJV: neither angel, nor
INT: resurrection nor angel nor spirit

2 Corinthians 11:14 N-AMS
GRK: μετασχηματίζεται εἰς ἄγγελον φωτός
NAS: disguises himself as an angel of light.
KJV: is transformed into an angel of light.
INT: masquerades as an angel of light

Galatians 4:14 N-AMS
GRK: ἀλλὰ ὡς ἄγγελον θεοῦ ἐδέξασθέ
NAS: but you received me as an angel of God,
KJV: me as an angel of God, [even] as
INT: but as an angel of God you received

Revelation 5:2 N-AMS
GRK: καὶ εἶδον ἄγγελον ἰσχυρὸν κηρύσσοντα
NAS: a strong angel proclaiming
KJV: a strong angel proclaiming
INT: And I saw an angel strong proclaiming

Revelation 7:2 N-AMS
GRK: εἶδον ἄλλον ἄγγελον ἀναβαίνοντα ἀπὸ
NAS: another angel ascending
KJV: I saw another angel ascending from
INT: I saw another angel having ascended from

Revelation 9:11 N-AMS
GRK: βασιλέα τὸν ἄγγελον τῆς ἀβύσσου
NAS: over them, the angel of the abyss;
KJV: them, [which is] the angel of the bottomless pit,
INT: a king the angel of the abyss

Revelation 10:1 N-AMS
GRK: εἶδον ἄλλον ἄγγελον ἰσχυρὸν καταβαίνοντα
NAS: strong angel coming down
KJV: another mighty angel come down from
INT: I saw another angel strong coming down

Revelation 10:9 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν ἄγγελον λέγων αὐτῷ
NAS: I went to the angel, telling
KJV: unto the angel, and said
INT: to the angel saying to him

Revelation 14:6 N-AMS
GRK: εἶδον ἄλλον ἄγγελον πετόμενον ἐν
NAS: another angel flying
KJV: I saw another angel fly in
INT: I saw another angel flying in

Revelation 18:1 N-AMS
GRK: εἶδον ἄλλον ἄγγελον καταβαίνοντα ἐκ
NAS: another angel coming down
KJV: I saw another angel come down from
INT: I saw another angel descending out of

Revelation 19:17 N-AMS
GRK: εἶδον ἕνα ἄγγελον ἑστῶτα ἐν
NAS: I saw an angel standing
KJV: I saw an angel standing in
INT: I saw one angel standing in

Revelation 20:1 N-AMS
GRK: Καὶ εἶδον ἄγγελον καταβαίνοντα ἐκ
NAS: I saw an angel coming down
KJV: And I saw an angel come down from
INT: And I saw an angel descending out of

Revelation 22:6 N-AMS
GRK: ἀπέστειλεν τὸν ἄγγελον αὐτοῦ δεῖξαι
NAS: sent His angel to show
KJV: sent his angel to shew unto his
INT: sent the angel of him to show

Revelation 22:16 N-AMS
GRK: ἔπεμψα τὸν ἄγγελόν μου μαρτυρῆσαι
NAS: have sent My angel to testify
KJV: mine angel to testify
INT: sent the angel of me to testify

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page