ἄγγελος
Englishman's Concordance
ἄγγελος (angelos) — 48 Occurrences

Matthew 1:20 N-NMS
GRK: ἐνθυμηθέντος ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου κατ'
NAS: behold, an angel of the Lord
KJV: behold, the angel of the Lord
INT: having pondered behold an angel of [the] Lord in

Matthew 1:24 N-NMS
GRK: αὐτῷ ὁ ἄγγελος Κυρίου καὶ
NAS: and did as the angel of the Lord
KJV: as the angel of the Lord
INT: him the angel of [the] Lord and

Matthew 2:13 N-NMS
GRK: αὐτῶν ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου φαίνεται
NAS: behold, an angel of the Lord
KJV: behold, the angel of the Lord
INT: they behold an angel of [the] Lord appears

Matthew 2:19 N-NMS
GRK: Ἡρῴδου ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου φαίνεται
NAS: behold, an angel of the Lord
KJV: behold, an angel of the Lord
INT: Herod behold an angel of [the] Lord appears

Matthew 28:2 N-NMS
GRK: ἐγένετο μέγας ἄγγελος γὰρ Κυρίου
NAS: had occurred, for an angel of the Lord
KJV: for the angel of the Lord
INT: there was great an angel indeed of [the] Lord

Matthew 28:5 N-NMS
GRK: δὲ ὁ ἄγγελος εἶπεν ταῖς
NAS: The angel said to the women,
KJV: [men].And the angel answered and said
INT: moreover the angel said to the

Luke 1:11 N-NMS
GRK: δὲ αὐτῷ ἄγγελος Κυρίου ἑστὼς
NAS: And an angel of the Lord appeared
KJV: unto him an angel of the Lord
INT: moreover to him an angel of [the] Lord standing

Luke 1:13 N-NMS
GRK: αὐτὸν ὁ ἄγγελος Μὴ φοβοῦ
NAS: But the angel said
KJV: But the angel said unto
INT: him the angel not Fear

Luke 1:19 N-NMS
GRK: ἀποκριθεὶς ὁ ἄγγελος εἶπεν αὐτῷ
NAS: The angel answered and said
KJV: And the angel answering said
INT: having answered the angel said to him

Luke 1:26 N-NMS
GRK: ἀπεστάλη ὁ ἄγγελος Γαβριὴλ ἀπὸ
NAS: month the angel Gabriel
KJV: month the angel Gabriel
INT: was sent the angel Gabriel by

Luke 1:30 N-NMS
GRK: εἶπεν ὁ ἄγγελος αὐτῇ Μὴ
NAS: The angel said
KJV: And the angel said unto her,
INT: said the angel to her not

Luke 1:35 N-NMS
GRK: ἀποκριθεὶς ὁ ἄγγελος εἶπεν αὐτῇ
NAS: The angel answered and said
KJV: And the angel answered and said
INT: having answered the angel said to her

Luke 1:38 N-NMS
GRK: αὐτῆς ὁ ἄγγελος
NAS: to your word. And the angel departed
KJV: word. And the angel departed from
INT: her the angel

Luke 2:9 N-NMS
GRK: καὶ ἄγγελος Κυρίου ἐπέστη
NAS: And an angel of the Lord
KJV: lo, the angel of the Lord
INT: and an angel of [the] Lord stood by

Luke 2:10 N-NMS
GRK: αὐτοῖς ὁ ἄγγελος Μὴ φοβεῖσθε
NAS: But the angel said
KJV: And the angel said unto them,
INT: to them the angel not Fear

Luke 22:43 N-NMS
GRK: δὲ αὐτῷ ἄγγελος ἀπ' τοῦ
NAS: Now an angel from heaven appeared
KJV: there appeared an angel unto him
INT: moreover to him an angel from

John 5:4 Noun-NMS
GRK: ἄγγελος γὰρ κατὰ
KJV: For an angel went down at
INT: an angel indeed during

John 12:29 N-NMS
GRK: ἄλλοι ἔλεγον Ἄγγελος αὐτῷ λελάληκεν
NAS: were saying, An angel has spoken
KJV: others said, An angel spake to him.
INT: others said An angel to him has spoken

Acts 5:19 N-NMS
GRK: Ἄγγελος δὲ Κυρίου
NAS: the night an angel of the Lord
KJV: But the angel of the Lord by
INT: an angel however of [the] Lord

Acts 7:30 N-NMS
GRK: ὄρους Σινὰ ἄγγελος ἐν φλογὶ
NAS: had passed, AN ANGEL APPEARED
KJV: of mount Sina an angel of the Lord in
INT: Mount Sinai an angel in a flame

Acts 8:26 N-NMS
GRK: Ἄγγελος δὲ Κυρίου
NAS: But an angel of the Lord spoke
KJV: And the angel of the Lord spake
INT: an angel moreover of [the] Lord

Acts 10:7 N-NMS
GRK: ἀπῆλθεν ὁ ἄγγελος ὁ λαλῶν
NAS: When the angel who was speaking
KJV: And when the angel which spake
INT: departed the angel who spoke

Acts 12:7 N-NMS
GRK: καὶ ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου ἐπέστη
NAS: And behold, an angel of the Lord
KJV: behold, the angel of the Lord
INT: And behold an angel of [the] Lord stood by

Acts 12:8 N-NMS
GRK: δὲ ὁ ἄγγελος πρὸς αὐτόν
NAS: And the angel said to him, Gird
KJV: And the angel said unto
INT: moreover the angel to him

Acts 12:10 N-NMS
GRK: ἀπέστη ὁ ἄγγελος ἀπ' αὐτοῦ
NAS: and immediately the angel departed
KJV: and forthwith the angel departed from
INT: departed the angel from him

Acts 12:15 N-NMS
GRK: ἔλεγον Ὁ ἄγγελός ἐστιν αὐτοῦ
NAS: They kept saying, It is his angel.
KJV: It is his angel.
INT: they said The angel it is of him

Acts 12:23 N-NMS
GRK: ἐπάταξεν αὐτὸν ἄγγελος Κυρίου ἀνθ'
NAS: And immediately an angel of the Lord
KJV: immediately the angel of the Lord
INT: struck him an angel of [the] Lord in return

Acts 23:9 N-NMS
GRK: αὐτῷ ἢ ἄγγελος
NAS: or an angel has spoken
KJV: or an angel hath spoken
INT: to him or an angel

Acts 27:23 N-NMS
GRK: καὶ λατρεύω ἄγγελος
NAS: very night an angel of the God
KJV: this night the angel of God, whose
INT: and I serve an angel

2 Corinthians 12:7 N-NMS
GRK: τῇ σαρκί ἄγγελος Σατανᾶ ἵνα
NAS: in the flesh, a messenger of Satan
KJV: in the flesh, the messenger of Satan
INT: for the flesh a messenger of Satan that

Galatians 1:8 N-NMS
GRK: ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ
NAS: we, or an angel from heaven,
KJV: we, or an angel from heaven,
INT: we or an angel out of heaven

Revelation 8:3 N-NMS
GRK: Καὶ ἄλλος ἄγγελος ἦλθεν καὶ
NAS: Another angel came and stood
KJV: And another angel came and
INT: And another angel came and

Revelation 8:5 N-NMS
GRK: εἴληφεν ὁ ἄγγελος τὸν λιβανωτόν
NAS: Then the angel took the censer
KJV: And the angel took the censer,
INT: took the angel the altar of incense

Revelation 8:8 N-NMS
GRK: ὁ δεύτερος ἄγγελος ἐσάλπισεν καὶ
NAS: The second angel sounded,
KJV: And the second angel sounded, and
INT: the second angel sounded [his] trumpet and

Revelation 8:10 N-NMS
GRK: ὁ τρίτος ἄγγελος ἐσάλπισεν καὶ
NAS: The third angel sounded, and a great
KJV: And the third angel sounded, and
INT: the third angel sounded [his] trumpet and

Revelation 8:12 N-NMS
GRK: ὁ τέταρτος ἄγγελος ἐσάλπισεν καὶ
NAS: The fourth angel sounded, and a third
KJV: And the fourth angel sounded, and
INT: the fourth angel sounded [his] trumpet and

Revelation 9:1 N-NMS
GRK: ὁ πέμπτος ἄγγελος ἐσάλπισεν καὶ
NAS: the fifth angel sounded,
KJV: And the fifth angel sounded, and
INT: the fifth angel sounded [his] trumpet and

Revelation 9:13 N-NMS
GRK: ὁ ἕκτος ἄγγελος ἐσάλπισεν καὶ
NAS: the sixth angel sounded,
KJV: And the sixth angel sounded, and
INT: the sixth angel sounded [his] trumpet and

Revelation 10:5 N-NMS
GRK: Καὶ ὁ ἄγγελος ὃν εἶδον
NAS: Then the angel whom I saw
KJV: And the angel which I saw
INT: And the angel whom I saw

Revelation 11:15 N-NMS
GRK: ὁ ἕβδομος ἄγγελος ἐσάλπισεν καὶ
NAS: the seventh angel sounded;
KJV: And the seventh angel sounded; and
INT: the seventh angel sounded [his] trumpet and

Revelation 14:8 N-NMS
GRK: ἄλλος δεύτερος ἄγγελος ἠκολούθησεν λέγων
NAS: And another angel, a second one,
KJV: another angel, saying,
INT: another second angel followed saying

Revelation 14:9 N-NMS
GRK: Καὶ ἄλλος ἄγγελος τρίτος ἠκολούθησεν
NAS: another angel, a third one,
KJV: And the third angel followed them,
INT: And another angel a third followed

Revelation 14:15 N-NMS
GRK: Καὶ ἄλλος ἄγγελος ἐξῆλθεν ἐκ
NAS: And another angel came
KJV: And another angel came out of
INT: And another angel came out of

Revelation 14:17 N-NMS
GRK: Καὶ ἄλλος ἄγγελος ἐξῆλθεν ἐκ
NAS: And another angel came
KJV: And another angel came out of
INT: And another angel came out of

Revelation 14:18 N-NMS
GRK: Καὶ ἄλλος ἄγγελος ἐξῆλθεν ἐκ
NAS: another angel, the one who has
KJV: And another angel came out
INT: And another angel came out of

Revelation 14:19 N-NMS
GRK: ἔβαλεν ὁ ἄγγελος τὸ δρέπανον
NAS: So the angel swung his sickle
KJV: And the angel thrust in his
INT: put forth the angel the sickle

Revelation 17:7 N-NMS
GRK: μοι ὁ ἄγγελος Διὰ τί
NAS: And the angel said to me, Why
KJV: And the angel said unto me,
INT: to me the angel because of why

Revelation 18:21 N-NMS
GRK: ἦρεν εἷς ἄγγελος ἰσχυρὸς λίθον
NAS: Then a strong angel took up a stone
KJV: a mighty angel took up a stone
INT: took up one angel strong a stone

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page