ἀγγέλων
Englishman's Concordance
ἀγγέλων (angelōn) — 31 Occurrences

Matthew 16:27 N-GMP
GRK: μετὰ τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ καὶ
NAS: of His Father with His angels, and WILL THEN
KJV: with his angels; and then
INT: with the angels of him and

Matthew 26:53 N-GMP
GRK: δώδεκα λεγιῶνας ἀγγέλων
NAS: than twelve legions of angels?
KJV: twelve legions of angels?
INT: twelve legions of angels

Mark 8:38 N-GMP
GRK: μετὰ τῶν ἀγγέλων τῶν ἁγίων
NAS: of His Father with the holy angels.
KJV: with the holy angels.
INT: with the angels holy

Luke 7:24 N-GMP
GRK: δὲ τῶν ἀγγέλων Ἰωάννου ἤρξατο
NAS: When the messengers of John had left,
KJV: And when the messengers of John
INT: moreover the messengers of John he began

Luke 9:26 N-GMP
GRK: τῶν ἁγίων ἀγγέλων
NAS: and of the holy angels.
KJV: and of the holy angels.
INT: of the holy angels

Luke 12:8 N-GMP
GRK: ἔμπροσθεν τῶν ἀγγέλων τοῦ θεοῦ
NAS: him also before the angels of God;
KJV: confess before the angels of God:
INT: before the angels of God

Luke 12:9 N-GMP
GRK: ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων τοῦ θεοῦ
NAS: before the angels of God.
KJV: before the angels of God.
INT: before the angels of God

Luke 15:10 N-GMP
GRK: ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων τοῦ θεοῦ
NAS: in the presence of the angels of God
KJV: in the presence of the angels of God
INT: before the angels of God

Luke 16:22 N-GMP
GRK: ὑπὸ τῶν ἀγγέλων εἰς τὸν
NAS: and was carried away by the angels to Abraham's
KJV: by the angels into
INT: by the angels into the

Luke 24:23 N-GMP
GRK: καὶ ὀπτασίαν ἀγγέλων ἑωρακέναι οἳ
NAS: seen a vision of angels who said
KJV: seen a vision of angels, which said
INT: also a vision of angels to have seen who

Acts 7:53 N-GMP
GRK: εἰς διαταγὰς ἀγγέλων καὶ οὐκ
NAS: as ordained by angels, and [yet] did not keep
KJV: by the disposition of angels, and have
INT: by [the] disposition of angels and not

1 Corinthians 13:1 N-GMP
GRK: καὶ τῶν ἀγγέλων ἀγάπην δὲ
NAS: of men and of angels, but do not have
KJV: of men and of angels, and have
INT: and of angels love however

Galatians 3:19 N-GMP
GRK: διαταγεὶς δι' ἀγγέλων ἐν χειρὶ
NAS: through angels by the agency
KJV: by angels in
INT: having been ordained through angels in [the] hand

Colossians 2:18 N-GMP
GRK: θρησκείᾳ τῶν ἀγγέλων ἃ ἑόρακεν
NAS: and the worship of the angels, taking his stand
KJV: worshipping of angels, intruding into
INT: worship of the angels which he has seen

2 Thessalonians 1:7 N-GMP
GRK: οὐρανοῦ μετ' ἀγγέλων δυνάμεως αὐτοῦ
NAS: with His mighty angels in flaming
KJV: his mighty angels,
INT: heaven with [the] angels mighty of him

1 Timothy 5:21 N-GMP
GRK: τῶν ἐκλεκτῶν ἀγγέλων ἵνα ταῦτα
NAS: and of [His] chosen angels, to maintain
KJV: the elect angels, that
INT: the elect angels that these things

Hebrews 1:4 N-GMP
GRK: γενόμενος τῶν ἀγγέλων ὅσῳ διαφορώτερον
NAS: better than the angels, as He has inherited
KJV: better than the angels, as
INT: having become than the angels as much as more excellent

Hebrews 1:5 N-GMP
GRK: ποτε τῶν ἀγγέλων Υἱός μου
NAS: For to which of the angels did He ever
KJV: unto which of the angels said he
INT: ever of the angels Son of me

Hebrews 1:13 N-GMP
GRK: δὲ τῶν ἀγγέλων εἴρηκέν ποτε
NAS: But to which of the angels has He ever
KJV: which of the angels said he
INT: moreover of the angels said he ever

Hebrews 2:2 N-GMP
GRK: ὁ δι' ἀγγέλων λαληθεὶς λόγος
NAS: through angels proved
KJV: spoken by angels was stedfast,
INT: the by angels having been spoken word

Hebrews 2:16 N-GMP
GRK: δή που ἀγγέλων ἐπιλαμβάνεται ἀλλὰ
NAS: help to angels, but He gives help
KJV: on [him the nature of] angels; but
INT: indeed somewhere of angels he helps but

Hebrews 12:22 N-GMP
GRK: καὶ μυριάσιν ἀγγέλων
NAS: Jerusalem, and to myriads of angels,
KJV: to an innumerable company of angels,
INT: and to myriads of angels

1 Peter 3:22 N-GMP
GRK: ὑποταγέντων αὐτῷ ἀγγέλων καὶ ἐξουσιῶν
NAS: into heaven, after angels and authorities
KJV: of God; angels and
INT: having been subjected to him angels and authorities

2 Peter 2:4 N-GMP
GRK: ὁ θεὸς ἀγγέλων ἁμαρτησάντων οὐκ
NAS: did not spare angels when they sinned,
KJV: spared not the angels that sinned, but
INT: God [the] angels having sinned not

Revelation 3:5 N-GMP
GRK: ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ
NAS: My Father and before His angels.
KJV: before his angels.
INT: before the angels of him

Revelation 5:11 N-GMP
GRK: ἤκουσα φωνὴν ἀγγέλων πολλῶν κύκλῳ
NAS: of many angels around
KJV: of many angels round about
INT: I heard [the] voice of angels many around

Revelation 8:13 N-GMP
GRK: τῶν τριῶν ἀγγέλων τῶν μελλόντων
NAS: of the three angels who are about
KJV: heard an angel flying through
INT: of the three angels who [are] about

Revelation 14:10 N-GMP
GRK: θείῳ ἐνώπιον ἀγγέλων ἁγίων καὶ
NAS: of the holy angels and in the presence
KJV: of the holy angels, and
INT: brimstone before angels holy and

Revelation 15:8 N-GMP
GRK: τῶν ἑπτὰ ἀγγέλων
NAS: of the seven angels were finished.
KJV: of the seven angels were fulfilled.
INT: of the seven angels

Revelation 17:1 N-GMP
GRK: τῶν ἑπτὰ ἀγγέλων τῶν ἐχόντων
NAS: of the seven angels who had
KJV: of the seven angels which had
INT: the seven angels of those having

Revelation 21:9 N-GMP
GRK: τῶν ἑπτὰ ἀγγέλων τῶν ἐχόντων
NAS: of the seven angels who had
KJV: one of the seven angels which had
INT: the seven angels which had

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page