ἄρτον
Englishman's Concordance
ἄρτον (arton) — 38 Occurrences

Matthew 6:11 N-AMS
GRK: Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν
NAS: us this day our daily bread.
KJV: our daily bread.
INT: the bread of us

Matthew 7:9 N-AMS
GRK: υἱὸς αὐτοῦ ἄρτον μὴ λίθον
NAS: asks for a loaf, will give
KJV: son ask bread, will he give him
INT: son of him bread not a stone

Matthew 15:2 N-AMS
GRK: αὐτῶν ὅταν ἄρτον ἐσθίωσιν
NAS: when they eat bread.
KJV: when they eat bread.
INT: of them when bread they eat

Matthew 15:26 N-AMS
GRK: λαβεῖν τὸν ἄρτον τῶν τέκνων
NAS: the children's bread and throw
KJV: the children's bread, and
INT: to take the bread of the children

Matthew 26:26 N-AMS
GRK: ὁ Ἰησοῦς ἄρτον καὶ εὐλογήσας
NAS: took [some] bread, and after a blessing,
KJV: Jesus took bread, and blessed
INT: Jesus bread and having blessed

Mark 3:20 N-AMS
GRK: αὐτοὺς μηδὲ ἄρτον φαγεῖν
NAS: not even eat a meal.
KJV: so much as eat bread.
INT: them even bread to eat

Mark 6:8 N-AMS
GRK: μόνον μὴ ἄρτον μὴ πήραν
NAS: staff-- no bread, no bag,
KJV: scrip, no bread, no money
INT: only no bread nor bag

Mark 7:5 N-AMS
GRK: ἐσθίουσιν τὸν ἄρτον
NAS: but eat their bread with impure
KJV: but eat bread with unwashen hands?
INT: eat the bread

Mark 7:27 N-AMS
GRK: λαβεῖν τὸν ἄρτον τῶν τέκνων
NAS: the children's bread and throw
KJV: the children's bread, and
INT: to take the bread of the children

Mark 8:14 N-AMS
GRK: μὴ ἕνα ἄρτον οὐκ εἶχον
NAS: one loaf in the boat
KJV: more than one loaf.
INT: not one loaf not they had [any]

Mark 14:22 N-AMS
GRK: αὐτῶν λαβὼν ἄρτον εὐλογήσας ἔκλασεν
NAS: He took [some] bread, and after a blessing
KJV: took bread, and blessed,
INT: of them having taken bread having blessed he broke

Luke 7:33 N-AMS
GRK: μὴ ἐσθίων ἄρτον μήτε πίνων
NAS: eating no bread and drinking no
KJV: neither eating bread nor drinking
INT: neither eating bread nor drinking

Luke 9:3 N-AMS
GRK: πήραν μήτε ἄρτον μήτε ἀργύριον
NAS: a bag, nor bread, nor money;
KJV: scrip, neither bread, neither money;
INT: bag nor bread nor money

Luke 11:3 N-AMS
GRK: τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν
NAS: day our daily bread.
KJV: our daily bread.
INT: the bread of us

Luke 14:1 N-AMS
GRK: σαββάτῳ φαγεῖν ἄρτον καὶ αὐτοὶ
NAS: to eat bread, they were watching Him closely.
KJV: to eat bread on the sabbath
INT: on a Sabbath to eat bread that they

Luke 14:15 N-AMS
GRK: ὅστις φάγεται ἄρτον ἐν τῇ
NAS: will eat bread in the kingdom
KJV: that shall eat bread in
INT: who will eat bread in the

Luke 22:19 N-AMS
GRK: καὶ λαβὼν ἄρτον εὐχαριστήσας ἔκλασεν
NAS: And when He had taken [some] bread [and] given thanks,
KJV: he took bread, and gave thanks,
INT: And having taken bread having given thanks he broke

Luke 24:30 N-AMS
GRK: λαβὼν τὸν ἄρτον εὐλόγησεν καὶ
NAS: [at the table] with them, He took the bread and blessed
KJV: he took bread, and blessed
INT: having taken the bread he blessed and

John 6:23 N-AMS
GRK: ἔφαγον τὸν ἄρτον εὐχαριστήσαντος τοῦ
NAS: they ate the bread after the Lord
KJV: they did eat bread, after that the Lord
INT: they ate the bread having given thanks the

John 6:31 N-AMS
GRK: ἐστιν γεγραμμένον Ἄρτον ἐκ τοῦ
NAS: HE GAVE THEM BREAD OUT OF HEAVEN
KJV: He gave them bread from heaven
INT: it is written Bread out of

John 6:32 N-AMS
GRK: ὑμῖν τὸν ἄρτον ἐκ τοῦ
NAS: who has given you the bread out of heaven,
KJV: you not that bread from heaven;
INT: you the bread out of

John 6:32 N-AMS
GRK: ὑμῖν τὸν ἄρτον ἐκ τοῦ
NAS: you the true bread out of heaven.
KJV: you the true bread from heaven.
INT: you the bread out of

John 6:34 N-AMS
GRK: ἡμῖν τὸν ἄρτον τοῦτον
NAS: give us this bread.
KJV: us this bread.
INT: to us the bread this

John 6:58 N-AMS
GRK: τοῦτον τὸν ἄρτον ζήσει εἰς
NAS: this bread will live
KJV: of this bread shall live
INT: this bread will live to

John 13:18 N-AMS
GRK: μου τὸν ἄρτον ἐπῆρεν ἐπ'
NAS: HE WHO EATS MY BREAD HAS LIFTED
KJV: He that eateth bread with
INT: me with bread lifted up against

John 21:9 N-AMS
GRK: ἐπικείμενον καὶ ἄρτον
NAS: and fish placed on it, and bread.
KJV: thereon, and bread.
INT: lying on [it] and bread

John 21:13 N-AMS
GRK: λαμβάνει τὸν ἄρτον καὶ δίδωσιν
NAS: and took the bread and gave
KJV: and taketh bread, and giveth
INT: takes the bread and gives

Acts 2:46 N-AMS
GRK: κατ' οἶκον ἄρτον μετελάμβανον τροφῆς
NAS: and breaking bread from house to house,
KJV: breaking bread from
INT: in house bread they partook of food

Acts 20:7 N-AMS
GRK: ἡμῶν κλάσαι ἄρτον ὁ Παῦλος
NAS: to break bread, Paul
KJV: to break bread, Paul
INT: we to break bread Paul

Acts 20:11 N-AMS
GRK: κλάσας τὸν ἄρτον καὶ γευσάμενος
NAS: [back] up and had broken the bread and eaten,
KJV: and had broken bread, and eaten,
INT: having broken the bread and having eaten

Acts 27:35 N-AMS
GRK: καὶ λαβὼν ἄρτον εὐχαρίστησεν τῷ
NAS: he took bread and gave thanks
KJV: he took bread, and gave thanks to God
INT: and having taken bread he gave thanks

1 Corinthians 10:16 N-AMS
GRK: χριστοῦ τὸν ἄρτον ὃν κλῶμεν
NAS: of Christ? Is not the bread which
KJV: of Christ? The bread which
INT: of Christ The bread which we break

1 Corinthians 11:23 N-AMS
GRK: παρεδίδετο ἔλαβεν ἄρτον
NAS: He was betrayed took bread;
KJV: he was betrayed took bread:
INT: he was betrayed took bread

1 Corinthians 11:26 N-AMS
GRK: ἐσθίητε τὸν ἄρτον τοῦτον καὶ
NAS: this bread and drink
KJV: ye eat this bread, and drink
INT: you might eat the bread this and

1 Corinthians 11:27 N-AMS
GRK: ἐσθίῃ τὸν ἄρτον ἢ πίνῃ
NAS: whoever eats the bread or drinks
KJV: shall eat this bread, and drink
INT: should eat the bread or should drink

2 Corinthians 9:10 N-AMS
GRK: σπείροντι καὶ ἄρτον εἰς βρῶσιν
NAS: to the sower and bread for food
KJV: both minister bread for [your] food,
INT: sows and bread for eating

2 Thessalonians 3:8 N-AMS
GRK: οὐδὲ δωρεὰν ἄρτον ἐφάγομεν παρά
NAS: anyone's bread without paying
KJV: any man's bread for nought;
INT: nor for nought bread did we eat from

2 Thessalonians 3:12 N-AMS
GRK: τὸν ἑαυτῶν ἄρτον ἐσθίωσιν
NAS: and eat their own bread.
KJV: and eat their own bread.
INT: of themselves bread they might eat

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page