ἄξιος
Englishman's Concordance
ἄξιος (axios) — 19 Occurrences

Matthew 10:10 Adj-NMS
GRK: μηδὲ ῥάβδον ἄξιος γὰρ ὁ
NAS: for the worker is worthy of his support.
KJV: the workman is worthy of his meat.
INT: nor a staff worthy [is] indeed the

Matthew 10:11 Adj-NMS
GRK: ἐν αὐτῇ ἄξιός ἐστιν κἀκεῖ
NAS: who is worthy in it, and stay
KJV: it is worthy; and there abide
INT: in it worthy is and there

Matthew 10:37 Adj-NMS
GRK: ἔστιν μου ἄξιος καὶ ὁ
NAS: than Me is not worthy of Me; and he who loves
KJV: is not worthy of me: and
INT: is of me worthy and he that

Matthew 10:37 Adj-NMS
GRK: ἔστιν μου ἄξιος
NAS: more than Me is not worthy of Me.
KJV: is not worthy of me.
INT: is of me worthy

Matthew 10:38 Adj-NMS
GRK: ἔστιν μου ἄξιος
NAS: after Me is not worthy of Me.
KJV: is not worthy of me.
INT: is of me worthy

Luke 7:4 Adj-NMS
GRK: λέγοντες ὅτι ἄξιός ἐστιν ᾧ
NAS: Him, saying, He is worthy for You to grant
KJV: he was worthy for whom
INT: saying that worthy he is to whom

Luke 10:7 Adj-NMS
GRK: παρ' αὐτῶν ἄξιος γὰρ ὁ
NAS: you; for the laborer is worthy of his wages.
KJV: the labourer is worthy of his hire.
INT: by them worthy [is] indeed the

Luke 15:19 Adj-NMS
GRK: οὐκέτι εἰμὶ ἄξιος κληθῆναι υἱός
NAS: no longer worthy to be called
KJV: am no more worthy to be called thy
INT: no longer am I worthy to be called son

Luke 15:21 Adj-NMS
GRK: οὐκέτι εἰμὶ ἄξιος κληθῆναι υἱός
NAS: no longer worthy to be called
KJV: am no more worthy to be called thy
INT: no longer am I worthy to be called son

John 1:27 Adj-NMS
GRK: εἰμὶ ἐγὼ ἄξιος ἵνα λύσω
NAS: sandal I am not worthy to untie.
KJV: am not worthy to unloose.
INT: am I worthy that I should untie

Acts 13:25 Adj-NMS
GRK: οὐκ εἰμὶ ἄξιος τὸ ὑπόδημα
NAS: feet I am not worthy to untie.'
KJV: I am not worthy to loose.
INT: not I am worthy the sandal

1 Timothy 1:15 Adj-NMS
GRK: πάσης ἀποδοχῆς ἄξιος ὅτι Χριστὸς
NAS: statement, deserving full
KJV: saying, and worthy of all acceptation,
INT: of all acceptance worthy that Christ

1 Timothy 4:9 Adj-NMS
GRK: πάσης ἀποδοχῆς ἄξιος
NAS: statement deserving full
KJV: saying and worthy of all acceptation.
INT: of all acceptance worthy

1 Timothy 5:18 Adj-NMS
GRK: φιμώσεις καί Ἄξιος ὁ ἐργάτης
NAS: and The laborer is worthy of his wages.
KJV: The labourer [is] worthy of his
INT: you will muzzle and Worthy [is] the workman

Hebrews 11:38 Adj-NMS
GRK: οὐκ ἦν ἄξιος ὁ κόσμος
NAS: the world was not worthy), wandering
KJV: was not worthy:) they wandered in
INT: not was worthy the world

Revelation 4:11 Adj-NMS
GRK: Ἄξιος εἶ ὁ
NAS: Worthy are You, our Lord and our God,
KJV: Thou art worthy, O Lord, to receive
INT: Worthy are you the

Revelation 5:2 Adj-NMS
GRK: μεγάλῃ Τίς ἄξιος ἀνοῖξαι τὸ
NAS: voice, Who is worthy to open the book
KJV: Who is worthy to open the book,
INT: loud Who is worthy to open the

Revelation 5:4 Adj-NMS
GRK: ὅτι οὐδεὶς ἄξιος εὑρέθη ἀνοῖξαι
NAS: was found worthy to open
KJV: no man was found worthy to open and
INT: because no one worthy was found to open

Revelation 5:9 Adj-NMS
GRK: καινὴν λέγοντες Ἄξιος εἶ λαβεῖν
NAS: saying, Worthy are You to take
KJV: Thou art worthy to take
INT: new saying Worthy are you to take

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page