514. ἄξιος (axios)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 514. ἄξιος (axios) — 41 Occurrences

Matthew 3:8 Adj-AMS
GRK: οὖν καρπὸν ἄξιον τῆς μετανοίας
NAS: bear fruit in keeping with repentance;
KJV: therefore fruits meet for repentance:
INT: therefore fruit worthy of repentance

Matthew 10:10 Adj-NMS
GRK: μηδὲ ῥάβδον ἄξιος γὰρ ὁ
NAS: for the worker is worthy of his support.
KJV: the workman is worthy of his meat.
INT: nor a staff worthy [is] indeed the

Matthew 10:11 Adj-NMS
GRK: ἐν αὐτῇ ἄξιός ἐστιν κἀκεῖ
NAS: who is worthy in it, and stay
KJV: it is worthy; and there abide
INT: in it worthy is and there

Matthew 10:13 Adj-NFS
GRK: ἡ οἰκία ἀξία ἐλθάτω ἡ
NAS: the house is worthy, give
KJV: the house be worthy, let your peace
INT: the house worthy let come the

Matthew 10:13 Adj-NFS
GRK: μὴ ᾖ ἀξία ἡ εἰρήνη
NAS: But if it is not worthy, take back
KJV: it be not worthy, let your peace
INT: not it be worthy the peace

Matthew 10:37 Adj-NMS
GRK: ἔστιν μου ἄξιος καὶ ὁ
NAS: than Me is not worthy of Me; and he who loves
KJV: is not worthy of me: and
INT: is of me worthy and he that

Matthew 10:37 Adj-NMS
GRK: ἔστιν μου ἄξιος
NAS: more than Me is not worthy of Me.
KJV: is not worthy of me.
INT: is of me worthy

Matthew 10:38 Adj-NMS
GRK: ἔστιν μου ἄξιος
NAS: after Me is not worthy of Me.
KJV: is not worthy of me.
INT: is of me worthy

Matthew 22:8 Adj-NMP
GRK: οὐκ ἦσαν ἄξιοι
NAS: who were invited were not worthy.
KJV: were not worthy.
INT: not were worthy

Luke 3:8 Adj-AMP
GRK: οὖν καρποὺς ἀξίους τῆς μετανοίας
NAS: fruits in keeping with repentance,
KJV: fruits worthy of repentance,
INT: therefore fruits worthy of repentance

Luke 7:4 Adj-NMS
GRK: λέγοντες ὅτι ἄξιός ἐστιν ᾧ
NAS: Him, saying, He is worthy for You to grant
KJV: he was worthy for whom
INT: saying that worthy he is to whom

Luke 10:7 Adj-NMS
GRK: παρ' αὐτῶν ἄξιος γὰρ ὁ
NAS: you; for the laborer is worthy of his wages.
KJV: the labourer is worthy of his hire.
INT: by them worthy [is] indeed the

Luke 12:48 Adj-ANP
GRK: ποιήσας δὲ ἄξια πληγῶν δαρήσεται
NAS: [it], and committed deeds worthy of a flogging,
KJV: did commit things worthy of stripes,
INT: having done however [things] worthy of stripes will be beaten with

Luke 15:19 Adj-NMS
GRK: οὐκέτι εἰμὶ ἄξιος κληθῆναι υἱός
NAS: no longer worthy to be called
KJV: am no more worthy to be called thy
INT: no longer am I worthy to be called son

Luke 15:21 Adj-NMS
GRK: οὐκέτι εἰμὶ ἄξιος κληθῆναι υἱός
NAS: no longer worthy to be called
KJV: am no more worthy to be called thy
INT: no longer am I worthy to be called son

Luke 23:15 Adj-NNS
GRK: ἰδοὺ οὐδὲν ἄξιον θανάτου ἐστὶν
NAS: nothing deserving death
KJV: lo, nothing worthy of death is
INT: Behold nothing worthy of death is

Luke 23:41 Adj-ANP
GRK: μὲν δικαίως ἄξια γὰρ ὧν
NAS: what we deserve for our deeds;
KJV: we receive the due reward of our
INT: indeed justly worthy indeed of what

John 1:27 Adj-NMS
GRK: εἰμὶ ἐγὼ ἄξιος ἵνα λύσω
NAS: sandal I am not worthy to untie.
KJV: am not worthy to unloose.
INT: am I worthy that I should untie

Acts 13:25 Adj-NMS
GRK: οὐκ εἰμὶ ἄξιος τὸ ὑπόδημα
NAS: feet I am not worthy to untie.'
KJV: I am not worthy to loose.
INT: not I am worthy the sandal

Acts 13:46 Adj-AMP
GRK: καὶ οὐκ ἀξίους κρίνετε ἑαυτοὺς
INT: and not worthy you judge yourselves

Acts 23:29 Adj-ANS
GRK: μηδὲν δὲ ἄξιον θανάτου ἢ
NAS: no accusation deserving death or
KJV: laid to his charge worthy of death
INT: not one however worthy of death or

Acts 25:11 Adj-ANS
GRK: ἀδικῶ καὶ ἄξιον θανάτου πέπραχά
NAS: anything worthy of death,
KJV: any thing worthy of death,
INT: I do wrong and worthy of death have done

Acts 25:25 Adj-ANS
GRK: κατελαβόμην μηδὲν ἄξιον αὐτὸν θανάτου
NAS: nothing worthy of death;
KJV: nothing worthy of death,
INT: having understood nothing worthy he of death

Acts 26:20 Adj-ANP
GRK: τὸν θεόν ἄξια τῆς μετανοίας
NAS: deeds appropriate to repentance.
KJV: and do works meet for repentance.
INT: God worthy of the repentance

Acts 26:31 Adj-ANS
GRK: ἢ δεσμῶν ἄξιον τι πράσσει
NAS: anything worthy of death
KJV: doeth nothing worthy of death or
INT: or of chains worthy anything does

Romans 1:32 Adj-NMP
GRK: τοιαῦτα πράσσοντες ἄξιοι θανάτου εἰσίν
NAS: such things are worthy of death,
KJV: such things are worthy of death, not
INT: things doing worthy of death are

Romans 8:18 Adj-NNP
GRK: ὅτι οὐκ ἄξια τὰ παθήματα
NAS: time are not worthy to be compared with the glory
KJV: [are] not worthy [to be compared] with
INT: that not worthy [are] the sufferings

1 Corinthians 16:4 Adj-NNS
GRK: ἐὰν δὲ ἄξιον ᾖ τοῦ
NAS: and if it is fitting for me to go
KJV: if it be meet that I go also,
INT: if moreover suitable it be

2 Thessalonians 1:3 Adj-NNS
GRK: ἀδελφοί καθὼς ἄξιόν ἐστιν ὅτι
NAS: for you, brethren, as is [only] fitting, because
KJV: as it is meet, because that your
INT: brothers even as fitting it is because

1 Timothy 1:15 Adj-NMS
GRK: πάσης ἀποδοχῆς ἄξιος ὅτι Χριστὸς
NAS: statement, deserving full
KJV: saying, and worthy of all acceptation,
INT: of all acceptance worthy that Christ

1 Timothy 4:9 Adj-NMS
GRK: πάσης ἀποδοχῆς ἄξιος
NAS: statement deserving full
KJV: saying and worthy of all acceptation.
INT: of all acceptance worthy

1 Timothy 5:18 Adj-NMS
GRK: φιμώσεις καί Ἄξιος ὁ ἐργάτης
NAS: and The laborer is worthy of his wages.
KJV: The labourer [is] worthy of his
INT: you will muzzle and Worthy [is] the workman

1 Timothy 6:1 Adj-AMP
GRK: πάσης τιμῆς ἀξίους ἡγείσθωσαν ἵνα
NAS: masters as worthy of all
KJV: masters worthy of all
INT: of all honor worthy let them esteem that

Hebrews 11:38 Adj-NMS
GRK: οὐκ ἦν ἄξιος ὁ κόσμος
NAS: the world was not worthy), wandering
KJV: was not worthy:) they wandered in
INT: not was worthy the world

Revelation 3:4 Adj-NMP
GRK: λευκοῖς ὅτι ἄξιοί εἰσιν
NAS: with Me in white, for they are worthy.
KJV: for they are worthy.
INT: white because worthy they are

Revelation 4:11 Adj-NMS
GRK: Ἄξιος εἶ ὁ
NAS: Worthy are You, our Lord and our God,
KJV: Thou art worthy, O Lord, to receive
INT: Worthy are you the

Revelation 5:2 Adj-NMS
GRK: μεγάλῃ Τίς ἄξιος ἀνοῖξαι τὸ
NAS: voice, Who is worthy to open the book
KJV: Who is worthy to open the book,
INT: loud Who is worthy to open the

Revelation 5:4 Adj-NMS
GRK: ὅτι οὐδεὶς ἄξιος εὑρέθη ἀνοῖξαι
NAS: was found worthy to open
KJV: no man was found worthy to open and
INT: because no one worthy was found to open

Revelation 5:9 Adj-NMS
GRK: καινὴν λέγοντες Ἄξιος εἶ λαβεῖν
NAS: saying, Worthy are You to take
KJV: Thou art worthy to take
INT: new saying Worthy are you to take

Revelation 5:12 Adj-NNS
GRK: φωνῇ μεγάλῃ Ἄξιόν ἐστιν τὸ
NAS: voice, Worthy is the Lamb
KJV: with a loud voice, Worthy is the Lamb
INT: with a voice loud Worthy is the

Revelation 16:6 Adj-NMP
GRK: δέδωκας πιεῖν ἄξιοί εἰσιν
NAS: them blood to drink. They deserve it.
KJV: for they are worthy.
INT: you did give to drink worthy they are

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page