2264. Ἡρώδης (Héródés)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2264. Ἡρώδης (Héródés) — 43 Occurrences

Matthew 2:1 N-GMS
GRK: ἐν ἡμέραις Ἡρῴδου τοῦ βασιλέως
NAS: in the days of Herod the king,
KJV: in the days of Herod the king, behold,
INT: in [the] days of Herod the king

Matthew 2:3 N-NMS
GRK: ὁ βασιλεὺς Ἡρῴδης ἐταράχθη καὶ
NAS: When Herod the king heard
KJV: When Herod the king had heard
INT: the king Herod he was troubled and

Matthew 2:7 N-NMS
GRK: Τότε Ἡρῴδης λάθρᾳ καλέσας
NAS: Then Herod secretly called
KJV: Then Herod, when he had privily called
INT: Then Herod secretly having called

Matthew 2:12 N-AMS
GRK: ἀνακάμψαι πρὸς Ἡρῴδην δι' ἄλλης
NAS: not to return to Herod, the magi left
KJV: return to Herod, they departed into
INT: to return to Herod by another

Matthew 2:13 N-NMS
GRK: μέλλει γὰρ Ἡρῴδης ζητεῖν τὸ
NAS: I tell you; for Herod is going
KJV: word: for Herod will seek
INT: is about for Herod to seek the

Matthew 2:15 N-GMS
GRK: τῆς τελευτῆς Ἡρῴδου ἵνα πληρωθῇ
NAS: the death of Herod. [This was] to fulfill
KJV: the death of Herod: that
INT: the death of Herod that might be fulfilled

Matthew 2:16 N-NMS
GRK: Τότε Ἡρῴδης ἰδὼν ὅτι
NAS: Then when Herod saw
KJV: Then Herod, when he saw that
INT: Then Herod having seen that

Matthew 2:19 N-GMS
GRK: δὲ τοῦ Ἡρῴδου ἰδοὺ ἄγγελος
NAS: But when Herod died, behold,
KJV: But when Herod was dead, behold,
INT: moreover Herod behold an angel

Matthew 2:22 N-GMS
GRK: πατρὸς αὐτοῦ Ἡρῴδου ἐφοβήθη ἐκεῖ
NAS: of his father Herod, he was afraid
KJV: father Herod, he was afraid
INT: father of him Herod he was afraid there

Matthew 14:1 N-NMS
GRK: καιρῷ ἤκουσεν Ἡρῴδης ὁ τετραάρχης
NAS: At that time Herod the tetrarch heard
KJV: that time Herod the tetrarch heard
INT: time heard Herod the tetrarch

Matthew 14:3 N-NMS
GRK: Ὁ γὰρ Ἡρῴδης κρατήσας τὸν
NAS: For when Herod had John arrested,
KJV: For Herod had laid hold on John,
INT: For Herod having seized

Matthew 14:6 N-GMS
GRK: γενομένοις τοῦ Ἡρῴδου ὠρχήσατο ἡ
NAS: But when Herod's birthday came,
KJV: But when Herod's birthday was kept,
INT: having been celebrated of Herod danced the

Matthew 14:6 N-DMS
GRK: ἤρεσεν τῷ Ἡρῴδῃ
NAS: before [them] and pleased Herod,
KJV: and pleased Herod.
INT: pleased Herod

Mark 6:14 N-NMS
GRK: ὁ βασιλεὺς Ἡρῴδης φανερὸν γὰρ
NAS: And King Herod heard
KJV: And king Herod heard [of him]; (for
INT: the king Herod [of him] well known indeed

Mark 6:16 N-NMS
GRK: δὲ ὁ Ἡρῴδης ἔλεγεν Ὃν
NAS: But when Herod heard
KJV: But when Herod heard
INT: moreover Herod said Whom

Mark 6:17 N-NMS
GRK: γὰρ ὁ Ἡρῴδης ἀποστείλας ἐκράτησεν
NAS: For Herod himself had sent
KJV: For Herod himself had sent forth
INT: indeed Herod having sent seized

Mark 6:18 N-DMS
GRK: Ἰωάννης τῷ Ἡρῴδῃ ὅτι Οὐκ
NAS: had been saying to Herod, It is not lawful
KJV: John had said unto Herod, It is
INT: John to Herod not

Mark 6:20 N-NMS
GRK: ὁ γὰρ Ἡρῴδης ἐφοβεῖτο τὸν
NAS: for Herod was afraid of John,
KJV: For Herod feared John,
INT: indeed Herod feared

Mark 6:21 N-NMS
GRK: εὐκαίρου ὅτε Ἡρῴδης τοῖς γενεσίοις
NAS: came when Herod on his birthday gave
KJV: was come, that Herod on his birthday
INT: opportune when Herod on the birthday

Mark 6:22 N-DMS
GRK: ἤρεσεν τῷ Ἡρῴδῃ καὶ τοῖς
NAS: she pleased Herod and his dinner guests;
KJV: pleased Herod and
INT: pleased Herod and those

Mark 8:15 N-GMS
GRK: τῆς ζύμης Ἡρῴδου
NAS: and the leaven of Herod.
KJV: and [of] the leaven of Herod.
INT: of the leaven of Herod

Luke 1:5 N-GMS
GRK: ταῖς ἡμέραις Ἡρῴδου βασιλέως τῆς
NAS: In the days of Herod, king of Judea,
KJV: the days of Herod, the king
INT: the days of Herod king

Luke 3:1 N-GMS
GRK: τῆς Γαλιλαίας Ἡρῴδου Φιλίππου δὲ
NAS: of Judea, and Herod was tetrarch
KJV: and Herod being tetrarch
INT: of Galilee Herod Philip moreover

Luke 3:19 N-NMS
GRK: ὁ δὲ Ἡρῴδης ὁ τετραάρχης
NAS: But when Herod the tetrarch
KJV: But Herod the tetrarch, being reproved
INT: moreover Herod the tetrarch

Luke 3:19 N-NMS
GRK: πονηρῶν ὁ Ἡρῴδης
NAS: which Herod had done,
KJV: the evils which Herod had done,
INT: [the] evils Herod

Luke 8:3 N-GMS
GRK: Χουζᾶ ἐπιτρόπου Ἡρῴδου καὶ Σουσάννα
NAS: of Chuza, Herod's steward,
KJV: the wife of Chuza Herod's steward, and
INT: of Chuza a manager of Herod and Susanna

Luke 9:7 N-NMS
GRK: Ἤκουσεν δὲ Ἡρῴδης ὁ τετραάρχης
NAS: Now Herod the tetrarch heard
KJV: Now Herod the tetrarch heard
INT: heard of moreover Herod the tetarch

Luke 9:9 N-NMS
GRK: δὲ ὁ Ἡρῴδης Ἰωάννην ἐγὼ
NAS: Herod said, I myself
KJV: And Herod said, John
INT: moreover Herod John I

Luke 13:31 N-NMS
GRK: ἐντεῦθεν ὅτι Ἡρῴδης θέλει σε
NAS: leave here, for Herod wants to kill
KJV: hence: for Herod will kill
INT: from here for Herod desires you

Luke 23:7 N-GMS
GRK: τῆς ἐξουσίας Ἡρῴδου ἐστὶν ἀνέπεμψεν
NAS: that He belonged to Herod's jurisdiction,
KJV: unto Herod's jurisdiction,
INT: the jurisdiction of Herod he is he sent up

Luke 23:7 N-AMS
GRK: αὐτὸν πρὸς Ἡρῴδην ὄντα καὶ
NAS: he sent Him to Herod, who himself
KJV: him to Herod, who himself
INT: him to Herod being also

Luke 23:8 N-NMS
GRK: Ὁ δὲ Ἡρῴδης ἰδὼν τὸν
NAS: Now Herod was very glad
KJV: And when Herod saw Jesus,
INT: and Herod having seen

Luke 23:11 N-NMS
GRK: καὶ ὁ Ἡρῴδης σὺν τοῖς
NAS: And Herod with his soldiers,
KJV: And Herod with his
INT: and Herod with the

Luke 23:12 N-NMS
GRK: ὅ τε Ἡρῴδης καὶ ὁ
NAS: Now Herod and Pilate became
KJV: Pilate and Herod were made friends
INT: both Herod and

Luke 23:15 N-NMS
GRK: ἀλλ' οὐδὲ Ἡρῴδης ἀνέπεμψεν γὰρ
NAS: nor has Herod, for he sent Him back
KJV: No, nor yet Herod: for I sent
INT: but not even Herod he sent back indeed

Acts 4:27 N-NMS
GRK: ὃν ἔχρισας Ἡρῴδης τε καὶ
NAS: both Herod and Pontius
KJV: both Herod, and
INT: whom you did anoint Herod both and

Acts 12:1 N-NMS
GRK: καιρὸν ἐπέβαλεν Ἡρῴδης ὁ βασιλεὺς
NAS: about that time Herod the king laid
KJV: time Herod the king
INT: time put forth Herod the king

Acts 12:6 N-NMS
GRK: αὐτὸν ὁ Ἡρῴδης τῇ νυκτὶ
NAS: when Herod was about
KJV: And when Herod would have brought
INT: him Herod the night

Acts 12:11 N-GMS
GRK: ἐκ χειρὸς Ἡρῴδου καὶ πάσης
NAS: me from the hand of Herod and from all
KJV: the hand of Herod, and
INT: out of [the] hand of Herod and all

Acts 12:19 N-NMS
GRK: Ἡρῴδης δὲ ἐπιζητήσας
NAS: When Herod had searched
KJV: And when Herod had sought for him,
INT: Herod moreover having sought after

Acts 12:21 N-NMS
GRK: ἡμέρᾳ ὁ Ἡρῴδης ἐνδυσάμενος ἐσθῆτα
NAS: day Herod, having put
KJV: upon a set day Herod, arrayed in royal
INT: day Herod having put on apparel

Acts 13:1 N-GMS
GRK: Μαναήν τε Ἡρῴδου τοῦ τετραάρχου
NAS: who had been brought up with Herod the tetrarch,
KJV: which had been brought up with Herod the tetrarch,
INT: Manaen also of Herod the tetrarch

Acts 23:35 N-GMS
GRK: πραιτωρίῳ τοῦ Ἡρῴδου φυλάσσεσθαι αὐτόν
NAS: for him to be kept in Herod's Praetorium.
KJV: to be kept in Herod's judgment hall.
INT: praetorium of Herod to be kept him

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page