ἐγενήθη
Englishman's Concordance
ἐγενήθη (egenēthē) — 12 Occurrences

Matthew 21:42 V-AIP-3S
GRK: οἰκοδομοῦντες οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν
NAS: REJECTED, THIS BECAME THE CHIEF CORNER
KJV: the same is become the head
INT: build this is become the chief

Mark 12:10 V-AIP-3S
GRK: οἰκοδομοῦντες οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν
NAS: REJECTED, THIS BECAME THE CHIEF CORNER
INT: build this is become the chief

Luke 18:23 V-AIP-3S
GRK: ταῦτα περίλυπος ἐγενήθη ἦν γὰρ
NAS: these things, he became very sad,
KJV: this, he was very sorrowful:
INT: these things very sorrowful he became he was indeed

Luke 20:17 V-AIP-3S
GRK: οἰκοδομοῦντες οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν
NAS: REJECTED, THIS BECAME THE CHIEF CORNER
KJV: the same is become the head
INT: build this is become into [the] head

Acts 4:4 V-AIP-3S
GRK: ἐπίστευσαν καὶ ἐγενήθη ὁ ἀριθμὸς
NAS: of the men came to be about
KJV: the number of the men was about five
INT: believed and became the number

Romans 16:2 V-AIP-3S
GRK: προστάτις πολλῶν ἐγενήθη καὶ ἐμοῦ
NAS: has also been a helper
KJV: for she hath been a succourer of many,
INT: a helper of many has been and of me

1 Corinthians 1:30 V-AIP-3S
GRK: Ἰησοῦ ὃς ἐγενήθη σοφία ἡμῖν
NAS: who became to us wisdom
KJV: of God is made unto us wisdom,
INT: Jesus who was made wisdom to us

1 Corinthians 15:10 V-AIP-3S
GRK: οὐ κενὴ ἐγενήθη ἀλλὰ περισσότερον
NAS: toward me did not prove vain;
KJV: me was not
INT: not void has been but more abundantly

2 Corinthians 3:7 V-AIP-3S
GRK: ἐντετυπωμένη λίθοις ἐγενήθη ἐν δόξῃ
NAS: on stones, came with glory,
KJV: in stones, was glorious, so
INT: having been engraven stones was produced in glory

2 Corinthians 7:14 V-AIP-3S
GRK: Τίτου ἀλήθεια ἐγενήθη
NAS: before Titus proved to be [the] truth.
KJV: Titus, is found a truth.
INT: Titus truth became

1 Thessalonians 1:5 V-AIP-3S
GRK: ἡμῶν οὐκ ἐγενήθη εἰς ὑμᾶς
NAS: for our gospel did not come to you in word
KJV: our gospel came not unto
INT: from us not came to you

1 Peter 2:7 V-AIP-3S
GRK: οἰκοδομοῦντες οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν
NAS: REJECTED, THIS BECAME THE VERY CORNER
KJV: the same is made the head
INT: building this became into [the] head

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1096
671 Occurrences


ἐγεγόνει — 1 Occ.
ἐγενήθη — 12 Occ.
ἐγενήθημεν — 7 Occ.
ἐγενήθην — 1 Occ.
ἐγενήθησαν — 6 Occ.
ἐγενήθητε — 5 Occ.
ἐγένεσθε — 4 Occ.
ἐγένετο — 202 Occ.
ἐγενόμην — 12 Occ.
ἐγένοντο — 13 Occ.
ἐγένου — 2 Occ.
ἐγίνετο — 4 Occ.
γεγενημένον — 1 Occ.
γεγενῆσθαι — 1 Occ.
γέγονα — 5 Occ.
γεγόναμεν — 2 Occ.
γέγοναν — 2 Occ.
γέγονας — 3 Occ.
γεγόνασιν — 2 Occ.
γεγόνατε — 2 Occ.
γεγόνει — 1 Occ.
γέγονεν — 31 Occ.
γεγονέναι — 4 Occ.
γεγονὼς — 1 Occ.
γεγονός — 8 Occ.
γεγονότας — 1 Occ.
γεγονότες — 2 Occ.
γεγονότι — 1 Occ.
γεγονυῖα — 1 Occ.
γενήσεσθε — 1 Occ.
γενήσεται — 9 Occ.
γενησόμενον — 1 Occ.
γενήσονται — 1 Occ.
γένησθε — 8 Occ.
γένηται — 46 Occ.
γενηθῆναι — 1 Occ.
γενήθητε — 1 Occ.
γενηθήτω — 8 Occ.
γενηθέντας — 1 Occ.
γενηθέντες — 2 Occ.
γενηθέντων — 1 Occ.
γενηθῶμεν — 1 Occ.
γενέσθαι — 37 Occ.
γενέσθω — 1 Occ.
γένωμαι — 2 Occ.
γενώμεθα — 1 Occ.
γένωνται — 4 Occ.
γένοιτό — 17 Occ.
γενόμενα — 7 Occ.
γενόμεναι — 4 Occ.
γενομένην — 4 Occ.
γενομένης — 33 Occ.
γενομένων — 3 Occ.
γενόμενοι — 6 Occ.
γενομένοις — 3 Occ.
γενόμενον — 5 Occ.
γενόμενος — 26 Occ.
γενομένου — 7 Occ.
γίνεσθαι — 10 Occ.
γίνεσθε — 24 Occ.
γινέσθω — 7 Occ.
γίνεται — 26 Occ.
γινώμεθα — 2 Occ.
γίνωνται — 1 Occ.
γινόμενα — 4 Occ.
γινόμεναι — 1 Occ.
γινομένας — 1 Occ.
γινομένη — 2 Occ.
γινομένης — 1 Occ.
γινομένων — 1 Occ.
γινόμενοι — 2 Occ.
γινομένοις — 1 Occ.
γινόμενον — 4 Occ.
γινομένου — 1 Occ.
γίνου — 5 Occ.
Additional Entries
γεωργὸν — 1 Occ.
γεωργός — 2 Occ.
γεωργοὺς — 5 Occ.
γῆ — 38 Occ.
γῆν — 78 Occ.
γῆς — 136 Occ.
γήρει — 1 Occ.
γηράσῃς — 1 Occ.
γηράσκον — 1 Occ.
ἐγεγόνει — 1 Occ.
ἐγενήθημεν — 7 Occ.
ἐγενήθην — 1 Occ.
ἐγενήθησαν — 6 Occ.
ἐγενήθητε — 5 Occ.
ἐγένεσθε — 4 Occ.
ἐγένετο — 202 Occ.
ἐγενόμην — 12 Occ.
ἐγένοντο — 13 Occ.
ἐγένου — 2 Occ.
ἐγίνετο — 4 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page