καταλειφθῆναι
Englishman's Concordance
καταλειφθῆναι (kataleiphthēnai) — 1 Occurrence

1 Thessalonians 3:1 V-ANP
GRK: στέγοντες εὐδοκήσαμεν καταλειφθῆναι ἐν Ἀθήναις
NAS: we thought it best to be left behind at Athens
KJV: we thought it good to be left at
INT: enduring we thought good to be left in Athens

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page