καταλείψει
Englishman's Concordance
καταλείψει (kataleipsei) — 3 Occurrences

Matthew 19:5 V-FIA-3S
GRK: Ἕνεκα τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν
NAS: A MAN SHALL LEAVE HIS FATHER
KJV: cause shall a man leave father and
INT: On account of this will leave a man the

Mark 10:7 V-FIA-3S
GRK: ἕνεκεν τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν
NAS: A MAN SHALL LEAVE HIS FATHER
KJV: shall a man leave his father
INT: On account of this will leave a man the

Ephesians 5:31 V-FIA-3S
GRK: ἀντὶ τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν
NAS: A MAN SHALL LEAVE HIS FATHER
KJV: shall a man leave his father
INT: Because of this will leave a man his

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page