κατελείφθη
Englishman's Concordance
κατελείφθη (kateleiphthē) — 1 Occurrence

John 8:9 V-AIP-3S
GRK: πρεσβυτέρων καὶ κατελείφθη μόνος καὶ
NAS: with the older ones, and He was left alone,
KJV: and Jesus was left alone, and
INT: elder ones and he was left alone and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page