καταλιπόντες
Englishman's Concordance
καταλιπόντες (katalipontes) — 1 Occurrence

Acts 21:3 V-APA-NMP
GRK: Κύπρον καὶ καταλιπόντες αὐτὴν εὐώνυμον
NAS: of Cyprus, leaving it on the left,
KJV: Cyprus, we left it on the left hand,
INT: Cyprus and having left it on the left

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page