καταλείψαντας
Englishman's Concordance
καταλείψαντας (kataleipsantas) — 1 Occurrence

Acts 6:2 V-APA-AMP
GRK: ἐστιν ἡμᾶς καταλείψαντας τὸν λόγον
NAS: It is not desirable for us to neglect the word
KJV: that we should leave the word
INT: it is [for] us having left the word

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page