καταλειπομένης
Englishman's Concordance
καταλειπομένης (kataleipomenēs) — 1 Occurrence

Hebrews 4:1 V-PPM/P-GFS
GRK: μή ποτε καταλειπομένης ἐπαγγελίας εἰσελθεῖν
NAS: while a promise remains of entering
KJV: a promise being left [us] of entering
INT: lest ever being left a promise to enter

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page