καταλείποντες
Englishman's Concordance
καταλείποντες (kataleipontes) — 1 Occurrence

2 Peter 2:15 V-PPA-NMP
GRK: καταλείποντες εὐθεῖαν ὁδὸν
NAS: forsaking the right way,
KJV: Which have forsaken the right way,
INT: having left [the] straight way

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page