κρίσιν
Englishman's Concordance
κρίσιν (krisin) — 15 Occurrences

Matthew 12:18 N-AFS
GRK: αὐτόν καὶ κρίσιν τοῖς ἔθνεσιν
NAS: UPON HIM, AND HE SHALL PROCLAIM JUSTICE TO THE GENTILES.
KJV: he shall shew judgment to the Gentiles.
INT: him and judgment to the Gentiles

Matthew 12:20 N-AFS
GRK: νῖκος τὴν κρίσιν
NAS: HE LEADS JUSTICE TO VICTORY.
KJV: he send forth judgment unto
INT: victory justice

Matthew 23:23 N-AFS
GRK: νόμου τὴν κρίσιν καὶ τὸ
NAS: of the law: justice and mercy
KJV: [matters] of the law, judgment,
INT: law justice and

Luke 11:42 N-AFS
GRK: παρέρχεσθε τὴν κρίσιν καὶ τὴν
NAS: and [yet] disregard justice and the love
KJV: and pass over judgment and the love
INT: pass by the judgment and the

John 5:22 N-AFS
GRK: ἀλλὰ τὴν κρίσιν πᾶσαν δέδωκεν
NAS: all judgment to the Son,
KJV: all judgment unto the Son:
INT: but judgment all has given

John 5:24 N-AFS
GRK: καὶ εἰς κρίσιν οὐκ ἔρχεται
NAS: and does not come into judgment, but has passed
KJV: come into condemnation; but is passed
INT: and into judgment not comes

John 5:27 N-AFS
GRK: ἔδωκεν αὐτῷ κρίσιν ποιεῖν ὅτι
NAS: to execute judgment, because
KJV: to execute judgment also,
INT: he gave to him judgment to execute because

John 7:24 N-AFS
GRK: τὴν δικαίαν κρίσιν κρίνετε
NAS: but judge with righteous judgment.
KJV: judge righteous judgment.
INT: righteous judgment judge

1 Timothy 5:24 N-AFS
GRK: προάγουσαι εἰς κρίσιν τισὶν δὲ
NAS: going before them to judgment; for others,
KJV: going before to judgment; and some
INT: going before to judgment some moreover

James 5:12 N-AFS
GRK: μὴ ὑπὸ κρίσιν πέσητε
NAS: that you may not fall under judgment.
INT: not under judgment you might fall

2 Peter 2:4 N-AFS
GRK: παρέδωκεν εἰς κρίσιν τηρουμένους
NAS: of darkness, reserved for judgment;
KJV: to be reserved unto judgment;
INT: delivered [them] for judgment having been kept

2 Peter 2:11 N-AFS
GRK: κυρίου βλάσφημον κρίσιν
NAS: a reviling judgment against
KJV: not railing accusation against them
INT: [the] Lord a railing judgment

Jude 1:6 N-AFS
GRK: οἰκητήριον εἰς κρίσιν μεγάλης ἡμέρας
NAS: darkness for the judgment of the great
KJV: unto the judgment of the great
INT: dwelling into [the] judgment of [the] great day

Jude 1:9 N-AFS
GRK: οὐκ ἐτόλμησεν κρίσιν ἐπενεγκεῖν βλασφημίας
NAS: him a railing judgment, but said,
KJV: a railing accusation, but
INT: not did dare a judgment to bring against [him] railing

Jude 1:15 N-AFS
GRK: ποιῆσαι κρίσιν κατὰ πάντων
NAS: to execute judgment upon all,
KJV: To execute judgment upon all,
INT: to execute judgment against all

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page