2920. κρίσις (krisis)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2920. κρίσις (krisis) — 48 Occurrences

Matthew 5:21 N-DFS
GRK: ἔσται τῇ κρίσει
NAS: shall be liable to the court.'
KJV: shall be in danger of the judgment:
INT: will be to the judgment

Matthew 5:22 N-DFS
GRK: ἔσται τῇ κρίσει ὃς δ'
NAS: shall be guilty before the court; and whoever
KJV: in danger of the judgment: and
INT: will be to the judgment whoever moreover

Matthew 10:15 N-GFS
GRK: ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως ἢ τῇ
NAS: in the day of judgment than
KJV: in the day of judgment, than for that
INT: on day of judgment than the

Matthew 11:22 N-GFS
GRK: ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως ἢ ὑμῖν
NAS: in [the] day of judgment than
KJV: at the day of judgment, than for you.
INT: in day of judgment than for you

Matthew 11:24 N-GFS
GRK: ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως ἢ σοί
NAS: in [the] day of judgment, than
KJV: in the day of judgment, than for thee.
INT: in day of judgment than for you

Matthew 12:18 N-AFS
GRK: αὐτόν καὶ κρίσιν τοῖς ἔθνεσιν
NAS: UPON HIM, AND HE SHALL PROCLAIM JUSTICE TO THE GENTILES.
KJV: he shall shew judgment to the Gentiles.
INT: him and judgment to the Gentiles

Matthew 12:20 N-AFS
GRK: νῖκος τὴν κρίσιν
NAS: HE LEADS JUSTICE TO VICTORY.
KJV: he send forth judgment unto
INT: victory justice

Matthew 12:36 N-GFS
GRK: ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως
NAS: for it in the day of judgment.
KJV: in the day of judgment.
INT: in day of judgment

Matthew 12:41 N-DFS
GRK: ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῆς
NAS: generation at the judgment, and will condemn
KJV: shall rise in judgment with this
INT: in the judgment with the

Matthew 12:42 N-DFS
GRK: ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῆς
NAS: generation at the judgment and will condemn
KJV: in the judgment with
INT: in the judgment with the

Matthew 23:23 N-AFS
GRK: νόμου τὴν κρίσιν καὶ τὸ
NAS: of the law: justice and mercy
KJV: [matters] of the law, judgment,
INT: law justice and

Matthew 23:33 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς κρίσεως τῆς γεέννης
NAS: will you escape the sentence of hell?
KJV: can ye escape the damnation of hell?
INT: from the sentence of hell

Mark 6:11 Noun-GFS
GRK: ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως ἤ τῇ
KJV: in the day of judgment, than for that
INT: in day of judgment than that

Luke 10:14 N-DFS
GRK: ἐν τῇ κρίσει ἢ ὑμῖν
NAS: and Sidon in the judgment than
KJV: Sidon at the judgment, than for you.
INT: in the judgment than for you

Luke 11:31 N-DFS
GRK: ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῶν
NAS: generation at the judgment and condemn
KJV: in the judgment with
INT: in the judgment with the

Luke 11:32 N-DFS
GRK: ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῆς
NAS: generation at the judgment and condemn
KJV: in the judgment with
INT: in the judgment with the

Luke 11:42 N-AFS
GRK: παρέρχεσθε τὴν κρίσιν καὶ τὴν
NAS: and [yet] disregard justice and the love
KJV: and pass over judgment and the love
INT: pass by the judgment and the

John 3:19 N-NFS
GRK: ἐστιν ἡ κρίσις ὅτι τὸ
NAS: This is the judgment, that the Light
KJV: this is the condemnation, that light
INT: is the judgement that

John 5:22 N-AFS
GRK: ἀλλὰ τὴν κρίσιν πᾶσαν δέδωκεν
NAS: all judgment to the Son,
KJV: all judgment unto the Son:
INT: but judgment all has given

John 5:24 N-AFS
GRK: καὶ εἰς κρίσιν οὐκ ἔρχεται
NAS: and does not come into judgment, but has passed
KJV: come into condemnation; but is passed
INT: and into judgment not comes

John 5:27 N-AFS
GRK: ἔδωκεν αὐτῷ κρίσιν ποιεῖν ὅτι
NAS: to execute judgment, because
KJV: to execute judgment also,
INT: he gave to him judgment to execute because

John 5:29 N-GFS
GRK: εἰς ἀνάστασιν κρίσεως
NAS: [deeds] to a resurrection of judgment.
KJV: unto the resurrection of damnation.
INT: to a resurrection of judgment

John 5:30 N-NFS
GRK: καὶ ἡ κρίσις ἡ ἐμὴ
NAS: I judge; and My judgment is just,
KJV: and my judgment is just;
INT: and the judgment of me

John 7:24 N-AFS
GRK: τὴν δικαίαν κρίσιν κρίνετε
NAS: but judge with righteous judgment.
KJV: judge righteous judgment.
INT: righteous judgment judge

John 8:16 N-NFS
GRK: ἐγώ ἡ κρίσις ἡ ἐμὴ
NAS: I do judge, My judgment is TRUE;
KJV: judge, my judgment is true:
INT: I judgment my

John 12:31 N-NFS
GRK: νῦν κρίσις ἐστὶν τοῦ
NAS: Now judgment is upon this world;
KJV: Now is the judgment of this world:
INT: Now judgment is the

John 16:8 N-GFS
GRK: καὶ περὶ κρίσεως
NAS: sin and righteousness and judgment;
KJV: and of judgment:
INT: and concerning judgment

John 16:11 N-GFS
GRK: περὶ δὲ κρίσεως ὅτι ὁ
NAS: and concerning judgment, because
KJV: Of judgment, because the prince
INT: concerning moreover judgment because the

Acts 8:33 N-NFS
GRK: αὐτοῦ ἡ κρίσις αὐτοῦ ἤρθη
NAS: IN HUMILIATION HIS JUDGMENT WAS TAKEN
KJV: his judgment was taken away:
INT: of him the judgment of him was taken away

2 Thessalonians 1:5 N-GFS
GRK: τῆς δικαίας κρίσεως τοῦ θεοῦ
NAS: righteous judgment so
KJV: of the righteous judgment of God,
INT: of the righteous judgment of God

1 Timothy 5:24 N-AFS
GRK: προάγουσαι εἰς κρίσιν τισὶν δὲ
NAS: going before them to judgment; for others,
KJV: going before to judgment; and some
INT: going before to judgment some moreover

Hebrews 9:27 N-NFS
GRK: δὲ τοῦτο κρίσις
NAS: and after this [comes] judgment,
KJV: after this the judgment:
INT: moreover this judgment

Hebrews 10:27 N-GFS
GRK: τις ἐκδοχὴ κρίσεως καὶ πυρὸς
NAS: expectation of judgment and THE FURY
KJV: looking for of judgment and
INT: certain expectation of judgment and of fire

James 2:13 N-NFS
GRK: ἡ γὰρ κρίσις ἀνέλεος τῷ
NAS: For judgment [will be] merciless
KJV: For he shall have judgment without mercy,
INT: for judgment without mercy [will be] to the [one]

James 2:13 N-GFS
GRK: κατακαυχᾶται ἔλεος κρίσεως
NAS: mercy triumphs over judgment.
KJV: mercy rejoiceth against judgment.
INT: triumps over mercy judgment

James 5:12 N-AFS
GRK: μὴ ὑπὸ κρίσιν πέσητε
NAS: that you may not fall under judgment.
INT: not under judgment you might fall

2 Peter 2:4 N-AFS
GRK: παρέδωκεν εἰς κρίσιν τηρουμένους
NAS: of darkness, reserved for judgment;
KJV: to be reserved unto judgment;
INT: delivered [them] for judgment having been kept

2 Peter 2:9 N-GFS
GRK: εἰς ἡμέραν κρίσεως κολαζομένους τηρεῖν
NAS: for the day of judgment,
KJV: the day of judgment to be punished:
INT: to a day of judgment to be punished to keep

2 Peter 2:11 N-AFS
GRK: κυρίου βλάσφημον κρίσιν
NAS: a reviling judgment against
KJV: not railing accusation against them
INT: [the] Lord a railing judgment

2 Peter 3:7 N-GFS
GRK: εἰς ἡμέραν κρίσεως καὶ ἀπωλείας
NAS: for the day of judgment and destruction
KJV: the day of judgment and
INT: to a day of judgment and destruction

1 John 4:17 N-GFS
GRK: ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως ὅτι καθὼς
NAS: in the day of judgment; because
KJV: in the day of judgment: because as
INT: day of judgment that even as

Jude 1:6 N-AFS
GRK: οἰκητήριον εἰς κρίσιν μεγάλης ἡμέρας
NAS: darkness for the judgment of the great
KJV: unto the judgment of the great
INT: dwelling into [the] judgment of [the] great day

Jude 1:9 N-AFS
GRK: οὐκ ἐτόλμησεν κρίσιν ἐπενεγκεῖν βλασφημίας
NAS: him a railing judgment, but said,
KJV: a railing accusation, but
INT: not did dare a judgment to bring against [him] railing

Jude 1:15 N-AFS
GRK: ποιῆσαι κρίσιν κατὰ πάντων
NAS: to execute judgment upon all,
KJV: To execute judgment upon all,
INT: to execute judgment against all

Revelation 14:7 N-GFS
GRK: ὥρα τῆς κρίσεως αὐτοῦ καὶ
NAS: the hour of His judgment has come;
KJV: the hour of his judgment is come: and
INT: hour of the judgment of him and

Revelation 16:7 N-NFP
GRK: δίκαιαι αἱ κρίσεις σου
NAS: and righteous are Your judgments.
KJV: righteous [are] thy judgments.
INT: righteous [are] the judgments of you

Revelation 18:10 N-NFS
GRK: ἦλθεν ἡ κρίσις σου
NAS: hour your judgment has come.'
KJV: is thy judgment come.
INT: is come the judgment of you

Revelation 19:2 N-NFP
GRK: δίκαιαι αἱ κρίσεις αὐτοῦ ὅτι
NAS: BECAUSE HIS JUDGMENTS ARE TRUE
KJV: [are] his judgments: for
INT: righteous [are] the judgments of him for

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page