James 5:12
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
4253 [e]Πρὸ
Pro
BeforePrep
3956 [e]πάντων
pantōn
all thingsAdj-GNP
1161 [e]δέ,
de
however,Conj
80 [e]ἀδελφοί
adelphoi
brothersN-VMP
1473 [e]μου,
mou
of me,PPro-G1S
3361 [e]μὴ
notAdv
3660 [e]ὀμνύετε,
omnyete
swear,V-PMA-2P
3383 [e]μήτε
mēte
neither [by]Conj
3588 [e]τὸν
ton
- Art-AMS
3772 [e]οὐρανὸν
ouranon
heaven,N-AMS
3383 [e]μήτε
mēte
norConj
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
1093 [e]γῆν
gēn
earth,N-AFS
3383 [e]μήτε
mēte
norConj
243 [e]ἄλλον
allon
otherAdj-AMS
5100 [e]τινὰ
tina
anyIPro-AMS
3727 [e]ὅρκον·
horkon
oath.N-AMS
1510 [e]ἤτω
ētō
BeV-PMA-3S
1161 [e]δὲ
de
howeverConj
4771 [e]ὑμῶν
hymōn
of youPPro-G2P
3588 [e]τὸ
to
theArt-NNS
3483 [e]Ναὶ
Nai
Yes,Prtcl
3483 [e]ναί,
nai
yes,Prtcl
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3588 [e]τὸ
to
theArt-NNS
3756 [e]Οὒ
Ou
No,Adv
3756 [e]οὔ,
ou
no,Adv
2443 [e]ἵνα
hina
so thatConj
3361 [e]μὴ
notAdv
5259 [e]ὑπὸ
hypo
underPrep
2920 [e]κρίσιν
krisin
judgmentN-AFS
4098 [e]πέσητε.
pesēte
you might fall.V-ASA-2P

Greek Texts
ΙΑΚΩΒΟΥ 5:12 Greek NT: Nestle 1904
Πρὸ πάντων δέ, ἀδελφοί μου, μὴ ὀμνύετε, μήτε τὸν οὐρανὸν μήτε τὴν γῆν μήτε ἄλλον τινὰ ὅρκον· ἤτω δὲ ὑμῶν τὸ Ναὶ ναί, καὶ τὸ Οὒ οὔ, ἵνα μὴ ὑπὸ κρίσιν πέσητε.

ΙΑΚΩΒΟΥ 5:12 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Πρὸ πάντων δέ, ἀδελφοί μου, μὴ ὀμνύετε, μήτε τὸν οὐρανὸν μήτε τὴν γῆν μήτε ἄλλον τινὰ ὅρκον· ἤτω δὲ ὑμῶν τό Ναί ναὶ καὶ τό Οὔ οὔ, ἵνα μὴ ὑπὸ κρίσιν πέσητε.

ΙΑΚΩΒΟΥ 5:12 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Πρὸ πάντων δέ, ἀδελφοί μου, μὴ ὀμνύετε, μήτε τὸν οὐρανὸν μήτε τὴν γῆν μήτε ἄλλον τινὰ ὅρκον· ἤτω δὲ ὑμῶν τό Ναί ναὶ καὶ τό Οὔ οὔ, ἵνα μὴ ὑπὸ κρίσιν πέσητε.

ΙΑΚΩΒΟΥ 5:12 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Πρὸ πάντων δέ, ἀδελφοί μου, μὴ ὀμνύετε, μήτε τὸν οὐρανόν, μήτε τὴν γῆν, μήτε ἄλλον τινὰ ὅρκον· ἤτω δὲ ὑμῶν τὸ ναί, ναί, καὶ τὸ οὔ, οὔ· ἵνα μὴ εἰς ὑπόκρισιν πέσητε.

ΙΑΚΩΒΟΥ 5:12 Greek NT: Greek Orthodox Church
Πρὸ πάντων δέ, ἀδελφοί μου, μὴ ὀμνύετε, μήτε τὸν οὐρανὸν μήτε τὴν γῆν μήτε ἄλλον τινὰ ὅρκον· ἤτω δὲ ὑμῶν τὸ ναὶ ναὶ, καὶ τὸ οὒ οὔ, ἵνα μὴ εἰς ὑποκρίσιν πέσητε.

ΙΑΚΩΒΟΥ 5:12 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
πρό πᾶς δέ ἀδελφός ἐγώ μή ὀμνύω μήτε ὁ οὐρανός μήτε ὁ γῆ μήτε ἄλλος τὶς ὅρκος εἰμί δέ ὑμεῖς ὁ ναί ναί καί ὁ οὐ οὐ ἵνα μή ὑπό κρίσις πίπτω

ΙΑΚΩΒΟΥ 5:12 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
Πρὸ πάντων δέ, ἀδελφοί μου, μὴ ὀμνύετε, μήτε τὸν οὐρανὸν, μήτε τὴν γῆν, μήτε ἄλλον τινὰ ὅρκον· ἤτω δὲ ὑμῶν τὸ ναὶ, ναὶ, καὶ τὸ οὒ, οὔ· ἵνα μὴ ὑπὸ κρίσιν πέσητε.

ΙΑΚΩΒΟΥ 5:12 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Πρὸ πάντων δέ ἀδελφοί μου μὴ ὀμνύετε μήτε τὸν οὐρανὸν μήτε τὴν γῆν μήτε ἄλλον τινὰ ὅρκον· ἤτω δὲ ὑμῶν τὸ Ναὶ ναὶ καὶ τὸ Οὒ οὔ ἵνα μὴ εἴς ὑπὸκρίσιν πέσητε

James 5:12 Hebrew Bible
וראש דבר אחי לא תשבעו לא בשמים ולא בארץ ולא בכל שבועה אחרת ויהי הן שלכם הן ולא שלכם לא פן תפלו בידי הדין׃

James 5:12 Aramaic NT: Peshitta
ܩܕܡ ܟܠ ܡܕܡ ܕܝܢ ܐܚܝ ܠܐ ܗܘܝܬܘܢ ܝܡܝܢ ܠܐ ܒܫܡܝܐ ܘܠܐ ܒܐܪܥܐ ܐܦܠܐ ܒܡܘܡܬܐ ܐܚܪܬܐ ܐܠܐ ܬܗܘܐ ܡܠܬܟܘܢ ܐܝܢ ܐܝܢ ܘܠܐ ܠܐ ܕܠܐ ܬܬܚܝܒܘܢ ܬܚܝܬ ܕܝܢܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
But above all, my brethren, do not swear, either by heaven or by earth or with any other oath; but your yes is to be yes, and your no, no, so that you may not fall under judgment.

King James Bible
But above all things, my brethren, swear not, neither by heaven, neither by the earth, neither by any other oath: but let your yea be yea; and your nay, nay; lest ye fall into condemnation.

Holman Christian Standard Bible
Now above all, my brothers, do not swear, either by heaven or by earth or with any other oath. Your "yes" must be "yes," and your "no" must be "no," so that you won't fall under judgment.
Treasury of Scripture Knowledge

above.

1 Peter 4:8 And above all things have fervent charity among yourselves: for charity …

3 John 1:2 Beloved, I wish above all things that you may prosper and be in health, …

swear not. See on

Matthew 5:33-37 Again, you have heard that it has been said by them of old time, …

Matthew 23:16-22 Woe to you, you blind guides, which say, Whoever shall swear by the …

but. See on

2 Corinthians 1:17-20 When I therefore was thus minded, did I use lightness? or the things …

lest.

James 3:1,2 My brothers, be not many masters, knowing that we shall receive the …

1 Corinthians 11:34 And if any man hunger, let him eat at home; that you come not together …

Links
James 5:12James 5:12 NIVJames 5:12 NLTJames 5:12 ESVJames 5:12 NASBJames 5:12 KJVJames 5:12 Bible AppsJames 5:12 Biblia ParalelaJames 5:12 Chinese BibleJames 5:12 French BibleJames 5:12 German BibleBible Hub
James 5:11
Top of Page
Top of Page