μητέρα
Englishman's Concordance
μητέρα (mētera) — 26 Occurrences

Matthew 2:13 N-AFS
GRK: καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ
NAS: the Child and His mother and flee
KJV: and his mother, and flee
INT: and the mother of him and

Matthew 2:14 N-AFS
GRK: καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ νυκτὸς
NAS: the Child and His mother while it was still night,
KJV: and his mother by night, and
INT: and the mother of him by night

Matthew 2:20 N-AFS
GRK: καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ
NAS: the Child and His mother, and go
KJV: and his mother, and go
INT: and the mother of him and

Matthew 2:21 N-AFS
GRK: καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ
NAS: the Child and His mother, and came
KJV: and his mother, and came
INT: and the mother of him and

Matthew 10:37 N-AFS
GRK: πατέρα ἢ μητέρα ὑπὲρ ἐμὲ
NAS: father or mother more than
KJV: father or mother more than me
INT: father or mother above me

Matthew 15:4 N-AFS
GRK: καὶ τὴν μητέρα καί Ὁ
NAS: YOUR FATHER AND MOTHER,' and, 'HE WHO SPEAKS EVIL
KJV: and mother: and,
INT: and the mother and He who

Matthew 15:4 N-AFS
GRK: πατέρα ἢ μητέρα θανάτῳ τελευτάτω
NAS: OR MOTHER IS TO BE PUT
KJV: or mother, let him die
INT: father or mother in death must die

Matthew 19:5 N-AFS
GRK: καὶ τὴν μητέρα καὶ κολληθήσεται
NAS: HIS FATHER AND MOTHER AND BE JOINED
KJV: father and mother, and shall cleave
INT: and the mother and will be joined with

Matthew 19:19 N-AFS
GRK: καὶ τὴν μητέρα καί Ἀγαπήσεις
NAS: YOUR FATHER AND MOTHER; and YOU SHALL LOVE
KJV: and [thy] mother: and,
INT: and the mother and You will love

Matthew 19:29 N-AFS
GRK: πατέρα ἢ μητέρα ἢ τέκνα
NAS: father or mother or children
KJV: father, or mother, or wife,
INT: father or mother or children

Mark 5:40 N-AFS
GRK: καὶ τὴν μητέρα καὶ τοὺς
NAS: father and mother and His own companions,
KJV: and the mother of the damsel,
INT: and the mother and those

Mark 7:10 N-AFS
GRK: καὶ τὴν μητέρα σου καί
NAS: YOUR FATHER AND YOUR MOTHER; and, 'HE WHO SPEAKS EVIL
KJV: and thy mother; and, Whoso curseth
INT: and the mother of you and

Mark 7:10 N-AFS
GRK: πατέρα ἢ μητέρα θανάτῳ τελευτάτω
NAS: OR MOTHER, IS TO BE PUT
KJV: or mother, let him die
INT: father or mother in death must die

Mark 10:7 N-AFS
GRK: καὶ τὴν μητέρα καὶ προσκολληθήσεται
NAS: SHALL LEAVE HIS FATHER AND MOTHER,
KJV: father and mother, and cleave
INT: and the mother and cleave

Mark 10:19 N-AFS
GRK: καὶ τὴν μητέρα
NAS: HONOR YOUR FATHER AND MOTHER.'
KJV: father and mother.
INT: and the mother

Mark 10:29 N-AFS
GRK: ἀδελφὰς ἢ μητέρα ἢ πατέρα
NAS: sisters or mother or father
KJV: father, or mother, or wife,
INT: sisters or mother or father

Luke 2:34 N-AFS
GRK: Μαριὰμ τὴν μητέρα αὐτοῦ Ἰδοὺ
NAS: to Mary His mother, Behold,
KJV: Mary his mother, Behold, this
INT: Mary the mother of him Behold

Luke 8:51 N-AFS
GRK: καὶ τὴν μητέρα
NAS: and the girl's father and mother.
KJV: and the mother of the maiden.
INT: and the mother

Luke 12:53 N-AFS
GRK: ἐπὶ τὴν μητέρα πενθερὰ ἐπὶ
NAS: against mother, mother-in-law
KJV: against the mother; the mother in law
INT: against mother mother-in-law against

Luke 14:26 N-AFS
GRK: καὶ τὴν μητέρα καὶ τὴν
NAS: his own father and mother and wife
KJV: father, and mother, and wife,
INT: and the mother and the

Luke 18:20 N-AFS
GRK: καὶ τὴν μητέρα
NAS: HONOR YOUR FATHER AND MOTHER.'
KJV: and thy mother.
INT: and the mother

John 6:42 N-AFS
GRK: καὶ τὴν μητέρα πῶς νῦν
NAS: whose father and mother we know? How
KJV: father and mother we know?
INT: and the mother how therefore

John 19:26 N-AFS
GRK: ἰδὼν τὴν μητέρα καὶ τὸν
NAS: saw His mother, and the disciple
KJV: saw his mother, and
INT: having seen [his] mother and the

Romans 16:13 N-AFS
GRK: καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ
NAS: in the Lord, also his mother and mine.
KJV: and his mother and mine.
INT: and the mother of him and

Ephesians 5:31 N-AFS
GRK: καὶ τὴν μητέρα καὶ προσκολληθήσεται
NAS: HIS FATHER AND MOTHER AND SHALL BE JOINED
KJV: father and mother, and shall be joined
INT: and mother and will be joined

Ephesians 6:2 N-AFS
GRK: καὶ τὴν μητέρα ἥτις ἐστὶν
NAS: YOUR FATHER AND MOTHER (which
KJV: father and mother; (which is
INT: and the mother which is

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page