νυκτὸς
Englishman's Concordance
νυκτὸς (nyktos) — 33 Occurrences

Matthew 2:14 N-GFS
GRK: μητέρα αὐτοῦ νυκτὸς καὶ ἀνεχώρησεν
NAS: and His mother while it was still night, and left
KJV: his mother by night, and departed
INT: mother of him by night and withdrew

Matthew 14:25 N-GFS
GRK: φυλακῇ τῆς νυκτὸς ἦλθεν πρὸς
NAS: watch of the night He came
KJV: watch of the night Jesus
INT: watch of the night he went to

Matthew 25:6 N-GFS
GRK: μέσης δὲ νυκτὸς κραυγὴ γέγονεν
INT: at middle moreover of [the] night a cry there was

Matthew 28:13 N-GFS
GRK: μαθηταὶ αὐτοῦ νυκτὸς ἐλθόντες ἔκλεψαν
NAS: came by night and stole Him away
KJV: disciples came by night, and stole him
INT: disciples of him by night having come stole

Mark 5:5 N-GFS
GRK: διὰ παντὸς νυκτὸς καὶ ἡμέρας
NAS: Constantly, night and day,
KJV: And always, night and day,
INT: Constantly all night and day

Mark 6:48 N-GFS
GRK: φυλακὴν τῆς νυκτὸς ἔρχεται πρὸς
NAS: watch of the night He came
KJV: watch of the night he cometh
INT: watch of the night he comes to

Luke 2:8 N-GFS
GRK: φυλακὰς τῆς νυκτὸς ἐπὶ τὴν
NAS: over their flock by night.
KJV: their flock by night.
INT: watch by night over the

Luke 5:5 N-GFS
GRK: δι' ὅλης νυκτὸς κοπιάσαντες οὐδὲν
NAS: all night and caught
KJV: all the night, and have taken
INT: through whole night having toiled nothing

Luke 18:7 N-GFS
GRK: ἡμέρας καὶ νυκτός καὶ μακροθυμεῖ
NAS: to Him day and night, and will He delay long
KJV: day and night unto him,
INT: day and night and [is] being patient

John 3:2 N-GFS
GRK: πρὸς αὐτὸν νυκτὸς καὶ εἶπεν
NAS: came to Jesus by night and said
KJV: to Jesus by night, and said
INT: to him by night and said

John 19:39 N-GFS
GRK: πρὸς αὐτὸν νυκτὸς τὸ πρῶτον
NAS: come to Him by night, also
KJV: Jesus by night, and brought
INT: to him by night at the first

Acts 5:19 N-GFS
GRK: Κυρίου διὰ νυκτὸς ἀνοίξας τὰς
NAS: But during the night an angel
KJV: of the Lord by night opened the prison
INT: of [the] Lord during the night having opened the

Acts 9:24 N-GFS
GRK: τε καὶ νυκτὸς ὅπως αὐτὸν
NAS: day and night so
KJV: day and night to kill
INT: and also night that him

Acts 9:25 N-GFS
GRK: μαθηταὶ αὐτοῦ νυκτὸς διὰ τοῦ
NAS: took him by night and let him down
KJV: him by night, and let [him] down
INT: disciples him by night through the

Acts 16:9 N-GFS
GRK: διὰ τῆς νυκτὸς τῷ Παύλῳ
NAS: to Paul in the night: a man
KJV: in the night; There stood
INT: during the night to Paul

Acts 16:33 N-GFS
GRK: ὥρᾳ τῆς νυκτὸς ἔλουσεν ἀπὸ
NAS: them that [very] hour of the night and washed
KJV: hour of the night, and washed
INT: hour of the night he washed [them] from

Acts 17:10 N-GFS
GRK: εὐθέως διὰ νυκτὸς ἐξέπεμψαν τόν
NAS: away by night to Berea,
KJV: Silas by night unto Berea:
INT: immediately by night sent away

Acts 23:23 N-GFS
GRK: ὥρας τῆς νυκτός
NAS: hour of the night to proceed
KJV: the third hour of the night;
INT: hour of the night

Acts 23:31 N-GFS
GRK: ἤγαγον διὰ νυκτὸς εἰς τὴν
NAS: and brought him by night to Antipatris.
KJV: [him] by night to
INT: brought [him] by night to

Acts 27:27 N-GFS
GRK: μέσον τῆς νυκτὸς ὑπενόουν οἱ
INT: [the] middle of the night supposed the

1 Thessalonians 2:9 N-GFS
GRK: τὸν μόχθον νυκτὸς καὶ ἡμέρας
NAS: [how] working night and day
KJV: for labouring night and day,
INT: the toil for night and day

1 Thessalonians 3:10 N-GFS
GRK: νυκτὸς καὶ ἡμέρας
NAS: as we night and day keep praying
KJV: Night and day
INT: night and day

1 Thessalonians 5:5 N-GFS
GRK: Οὐκ ἐσμὲν νυκτὸς οὐδὲ σκότους
NAS: of day. We are not of night nor
KJV: not of the night, nor
INT: not we are of night nor of darkness

1 Thessalonians 5:7 N-GFS
GRK: γὰρ καθεύδοντες νυκτὸς καθεύδουσιν καὶ
NAS: do their sleeping at night, and those
KJV: sleep in the night; and
INT: indeed sleep by night sleep and

1 Thessalonians 5:7 N-GFS
GRK: οἱ μεθυσκόμενοι νυκτὸς μεθύουσιν
NAS: who get drunk get drunk at night.
KJV: are drunken in the night.
INT: they that are drunkards by night get drunk

2 Thessalonians 3:8 N-GFS
GRK: καὶ μόχθῳ νυκτὸς καὶ ἡμέρας
NAS: we [kept] working night and day
KJV: and travail night and day,
INT: and toil night and day

1 Timothy 5:5 N-GFS
GRK: ταῖς προσευχαῖς νυκτὸς καὶ ἡμέρας
NAS: and prayers night and day.
KJV: and prayers night and day.
INT: prayers night and day

2 Timothy 1:3 N-GFS
GRK: δεήσεσίν μου νυκτὸς καὶ ἡμέρας
NAS: you in my prayers night and day,
KJV: my prayers night and day;
INT: prayers of me night and day

Revelation 4:8 N-GFS
GRK: ἡμέρας καὶ νυκτὸς λέγοντες Ἅγιος
NAS: and day and night they do not cease
KJV: day and night, saying, Holy,
INT: day and night saying Holy

Revelation 7:15 N-GFS
GRK: ἡμέρας καὶ νυκτὸς ἐν τῷ
NAS: Him day and night in His temple;
KJV: day and night in his
INT: day and night in the

Revelation 12:10 N-GFS
GRK: ἡμέρας καὶ νυκτός
NAS: our God day and night.
KJV: day and night.
INT: day and night

Revelation 14:11 N-GFS
GRK: ἡμέρας καὶ νυκτός οἱ προσκυνοῦντες
NAS: rest day and night, those who worship
KJV: day nor night, who worship
INT: day and night who worship

Revelation 20:10 N-GFS
GRK: ἡμέρας καὶ νυκτὸς εἰς τοὺς
NAS: day and night forever
KJV: day and night for ever
INT: day and night for the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page