3571. νύξ (nux)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3571. νύξ (nux) — 62 Occurrences

Matthew 2:14 N-GFS
GRK: μητέρα αὐτοῦ νυκτὸς καὶ ἀνεχώρησεν
NAS: and His mother while it was still night, and left
KJV: his mother by night, and departed
INT: mother of him by night and withdrew

Matthew 4:2 N-AFP
GRK: τεσσεράκοντα καὶ νύκτας τεσσεράκοντα ὕστερον
NAS: and forty nights, He then
KJV: forty nights, he was afterward
INT: forty and nights forty afterward

Matthew 12:40 N-AFP
GRK: καὶ τρεῖς νύκτας οὕτως ἔσται
NAS: AND THREE NIGHTS IN THE BELLY
KJV: and three nights in the whale's
INT: and three nights thus will be

Matthew 12:40 N-AFP
GRK: καὶ τρεῖς νύκτας
NAS: and three nights in the heart
KJV: and three nights in the heart
INT: and three nights

Matthew 14:25 N-GFS
GRK: φυλακῇ τῆς νυκτὸς ἦλθεν πρὸς
NAS: watch of the night He came
KJV: watch of the night Jesus
INT: watch of the night he went to

Matthew 25:6 N-GFS
GRK: μέσης δὲ νυκτὸς κραυγὴ γέγονεν
INT: at middle moreover of [the] night a cry there was

Matthew 26:31 N-DFS
GRK: ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ γέγραπται
NAS: of Me this night, for it is written,
KJV: of me this night: for it is written,
INT: during the night this it has been written

Matthew 26:34 N-DFS
GRK: ταύτῃ τῇ νυκτὶ πρὶν ἀλέκτορα
NAS: to you that this [very] night, before
KJV: That this night, before the cock
INT: this night before [the] rooster

Matthew 28:13 N-GFS
GRK: μαθηταὶ αὐτοῦ νυκτὸς ἐλθόντες ἔκλεψαν
NAS: came by night and stole Him away
KJV: disciples came by night, and stole him
INT: disciples of him by night having come stole

Mark 4:27 N-AFS
GRK: καὶ ἐγείρηται νύκτα καὶ ἡμέραν
NAS: and he goes to bed at night and gets
KJV: and rise night and day,
INT: and rise night and day

Mark 5:5 N-GFS
GRK: διὰ παντὸς νυκτὸς καὶ ἡμέρας
NAS: Constantly, night and day,
KJV: And always, night and day,
INT: Constantly all night and day

Mark 6:48 N-GFS
GRK: φυλακὴν τῆς νυκτὸς ἔρχεται πρὸς
NAS: watch of the night He came
KJV: watch of the night he cometh
INT: watch of the night he comes to

Mark 14:27 Noun-DFS
GRK: ἐν τῇ νυκτὶ ταύτη ὅτι
KJV: me this night: for it is written,
INT: on the night this for

Mark 14:30 N-DFS
GRK: ταύτῃ τῇ νυκτὶ πρὶν ἢ
NAS: very night, before
KJV: [even] in this night, before the cock
INT: this night before that

Luke 2:8 N-GFS
GRK: φυλακὰς τῆς νυκτὸς ἐπὶ τὴν
NAS: over their flock by night.
KJV: their flock by night.
INT: watch by night over the

Luke 2:37 N-AFS
GRK: δεήσεσιν λατρεύουσα νύκτα καὶ ἡμέραν
NAS: serving night and day
KJV: and prayers night and day.
INT: prayers serving night and day

Luke 5:5 N-GFS
GRK: δι' ὅλης νυκτὸς κοπιάσαντες οὐδὲν
NAS: all night and caught
KJV: all the night, and have taken
INT: through whole night having toiled nothing

Luke 12:20 N-DFS
GRK: ταύτῃ τῇ νυκτὶ τὴν ψυχήν
NAS: This [very] night your soul
KJV: [Thou] fool, this night thy soul
INT: this the night the soul

Luke 17:34 N-DFS
GRK: ταύτῃ τῇ νυκτὶ ἔσονται δύο
NAS: I tell you, on that night there will be two
KJV: you, in that night there shall be two
INT: In that night there will be two [men]

Luke 18:7 N-GFS
GRK: ἡμέρας καὶ νυκτός καὶ μακροθυμεῖ
NAS: to Him day and night, and will He delay long
KJV: day and night unto him,
INT: day and night and [is] being patient

Luke 21:37 N-AFP
GRK: τὰς δὲ νύκτας ἐξερχόμενος ηὐλίζετο
NAS: in the temple, but at evening He would go
KJV: and at night he went out,
INT: and [the] evening going out he lodged

John 3:2 N-GFS
GRK: πρὸς αὐτὸν νυκτὸς καὶ εἶπεν
NAS: came to Jesus by night and said
KJV: to Jesus by night, and said
INT: to him by night and said

John 9:4 N-NFS
GRK: ἐστίν ἔρχεται νὺξ ὅτε οὐδεὶς
NAS: as it is day; night is coming
KJV: it is day: the night cometh, when
INT: it is comes night when no one

John 11:10 N-DFS
GRK: ἐν τῇ νυκτί προσκόπτει ὅτι
NAS: walks in the night, he stumbles,
KJV: in the night, he stumbleth,
INT: in the night he stumbles because

John 13:30 N-NFS
GRK: ἦν δὲ νύξ
NAS: out immediately; and it was night.
KJV: and it was night.
INT: it was moreover night

John 19:39 N-GFS
GRK: πρὸς αὐτὸν νυκτὸς τὸ πρῶτον
NAS: come to Him by night, also
KJV: Jesus by night, and brought
INT: to him by night at the first

John 21:3 N-DFS
GRK: ἐκείνῃ τῇ νυκτὶ ἐπίασαν οὐδέν
NAS: into the boat; and that night they caught
KJV: and that night they caught nothing.
INT: that night they caught nothing

Acts 5:19 N-GFS
GRK: Κυρίου διὰ νυκτὸς ἀνοίξας τὰς
NAS: But during the night an angel
KJV: of the Lord by night opened the prison
INT: of [the] Lord during the night having opened the

Acts 9:24 N-GFS
GRK: τε καὶ νυκτὸς ὅπως αὐτὸν
NAS: day and night so
KJV: day and night to kill
INT: and also night that him

Acts 9:25 N-GFS
GRK: μαθηταὶ αὐτοῦ νυκτὸς διὰ τοῦ
NAS: took him by night and let him down
KJV: him by night, and let [him] down
INT: disciples him by night through the

Acts 12:6 N-DFS
GRK: Ἡρῴδης τῇ νυκτὶ ἐκείνῃ ἦν
NAS: On the very night when Herod
KJV: forth, the same night Peter was
INT: Herod the night that was

Acts 16:9 N-GFS
GRK: διὰ τῆς νυκτὸς τῷ Παύλῳ
NAS: to Paul in the night: a man
KJV: in the night; There stood
INT: during the night to Paul

Acts 16:33 N-GFS
GRK: ὥρᾳ τῆς νυκτὸς ἔλουσεν ἀπὸ
NAS: them that [very] hour of the night and washed
KJV: hour of the night, and washed
INT: hour of the night he washed [them] from

Acts 17:10 N-GFS
GRK: εὐθέως διὰ νυκτὸς ἐξέπεμψαν τόν
NAS: away by night to Berea,
KJV: Silas by night unto Berea:
INT: immediately by night sent away

Acts 18:9 N-DFS
GRK: κύριος ἐν νυκτὶ δι' ὁράματος
NAS: to Paul in the night by a vision,
KJV: to Paul in the night by a vision,
INT: Lord in [the] night by a vision

Acts 20:31 N-AFS
GRK: ὅτι τριετίαν νύκτα καὶ ἡμέραν
NAS: remembering that night and day
KJV: every one night and day
INT: that three years night and day

Acts 23:11 N-DFS
GRK: δὲ ἐπιούσῃ νυκτὶ ἐπιστὰς αὐτῷ
NAS: But on the night [immediately] following,
KJV: And the night following the Lord
INT: and [the] following night having stood by him

Acts 23:23 N-GFS
GRK: ὥρας τῆς νυκτός
NAS: hour of the night to proceed
KJV: the third hour of the night;
INT: hour of the night

Acts 23:31 N-GFS
GRK: ἤγαγον διὰ νυκτὸς εἰς τὴν
NAS: and brought him by night to Antipatris.
KJV: [him] by night to
INT: brought [him] by night to

Acts 26:7 N-AFS
GRK: ἐν ἐκτενείᾳ νύκτα καὶ ἡμέραν
NAS: serve [God] night and day.
KJV: [God] day and night, hope to come.
INT: in earnestness night and day

Acts 27:23 N-DFS
GRK: ταύτῃ τῇ νυκτὶ τοῦ θεοῦ
NAS: For this very night an angel
KJV: me this night the angel of God,
INT: this night of God

Acts 27:27 N-NFS
GRK: δὲ τεσσαρεσκαιδεκάτη νὺξ ἐγένετο διαφερομένων
NAS: the fourteenth night came,
KJV: the fourteenth night was come,
INT: moreover the fourteenth night was come being driven about

Acts 27:27 N-GFS
GRK: μέσον τῆς νυκτὸς ὑπενόουν οἱ
INT: [the] middle of the night supposed the

Romans 13:12 N-NFS
GRK: νὺξ προέκοψεν ἡ
NAS: The night is almost gone, and the day
KJV: The night is far spent,
INT: The night is nearly over

1 Corinthians 11:23 N-DFS
GRK: ἐν τῇ νυκτὶ ᾗ παρεδίδετο
NAS: Jesus in the night in which
KJV: Jesus the [same] night in
INT: in the night in which he was betrayed

1 Thessalonians 2:9 N-GFS
GRK: τὸν μόχθον νυκτὸς καὶ ἡμέρας
NAS: [how] working night and day
KJV: for labouring night and day,
INT: the toil for night and day

1 Thessalonians 3:10 N-GFS
GRK: νυκτὸς καὶ ἡμέρας
NAS: as we night and day keep praying
KJV: Night and day
INT: night and day

1 Thessalonians 5:2 N-DFS
GRK: κλέπτης ἐν νυκτὶ οὕτως ἔρχεται
NAS: just like a thief in the night.
KJV: a thief in the night.
INT: a thief by night so comes

1 Thessalonians 5:5 N-GFS
GRK: Οὐκ ἐσμὲν νυκτὸς οὐδὲ σκότους
NAS: of day. We are not of night nor
KJV: not of the night, nor
INT: not we are of night nor of darkness

1 Thessalonians 5:7 N-GFS
GRK: γὰρ καθεύδοντες νυκτὸς καθεύδουσιν καὶ
NAS: do their sleeping at night, and those
KJV: sleep in the night; and
INT: indeed sleep by night sleep and

1 Thessalonians 5:7 N-GFS
GRK: οἱ μεθυσκόμενοι νυκτὸς μεθύουσιν
NAS: who get drunk get drunk at night.
KJV: are drunken in the night.
INT: they that are drunkards by night get drunk

2 Thessalonians 3:8 N-GFS
GRK: καὶ μόχθῳ νυκτὸς καὶ ἡμέρας
NAS: we [kept] working night and day
KJV: and travail night and day,
INT: and toil night and day

1 Timothy 5:5 N-GFS
GRK: ταῖς προσευχαῖς νυκτὸς καὶ ἡμέρας
NAS: and prayers night and day.
KJV: and prayers night and day.
INT: prayers night and day

2 Timothy 1:3 N-GFS
GRK: δεήσεσίν μου νυκτὸς καὶ ἡμέρας
NAS: you in my prayers night and day,
KJV: my prayers night and day;
INT: prayers of me night and day

Revelation 4:8 N-GFS
GRK: ἡμέρας καὶ νυκτὸς λέγοντες Ἅγιος
NAS: and day and night they do not cease
KJV: day and night, saying, Holy,
INT: day and night saying Holy

Revelation 7:15 N-GFS
GRK: ἡμέρας καὶ νυκτὸς ἐν τῷ
NAS: Him day and night in His temple;
KJV: day and night in his
INT: day and night in the

Revelation 8:12 N-NFS
GRK: καὶ ἡ νὺξ ὁμοίως
NAS: for a third of it, and the night in the same way.
KJV: of it, and the night likewise.
INT: and the night likewise

Revelation 12:10 N-GFS
GRK: ἡμέρας καὶ νυκτός
NAS: our God day and night.
KJV: day and night.
INT: day and night

Revelation 14:11 N-GFS
GRK: ἡμέρας καὶ νυκτός οἱ προσκυνοῦντες
NAS: rest day and night, those who worship
KJV: day nor night, who worship
INT: day and night who worship

Revelation 20:10 N-GFS
GRK: ἡμέρας καὶ νυκτὸς εἰς τοὺς
NAS: day and night forever
KJV: day and night for ever
INT: day and night for the

Revelation 21:25 N-NFS
GRK: κλεισθῶσιν ἡμέρας νὺξ γὰρ οὐκ
NAS: (for there will be no night there)
KJV: there shall be no night there.
INT: shall be shut by day night indeed not

Revelation 22:5 N-NFS
GRK: καὶ νὺξ οὐκ ἔσται
NAS: longer be [any] night; and they will not have
KJV: there shall be no night there; and
INT: And night not will be

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page