οὐδενός
Englishman's Concordance
οὐδενός (oudenos) — 8 Occurrences

Matthew 22:16 Adj-GMS
GRK: σοι περὶ οὐδενός οὐ γὰρ
NAS: and defer to no one; for You are not partial
KJV: thou for any [man]: for thou regardest
INT: to you about no one not indeed

Mark 12:14 Adj-GMS
GRK: σοι περὶ οὐδενός οὐ γὰρ
NAS: and defer to no one; for You are not partial
KJV: carest for no man: for thou regardest
INT: to you about no one not indeed

Luke 8:43 Adj-GMS
GRK: ἴσχυσεν ἀπ' οὐδενὸς θεραπευθῆναι
NAS: and could not be healed by anyone,
KJV: be healed of any,
INT: could by no one be healed

Acts 20:24 Adj-GNS
GRK: ἀλλ' οὐδενὸς λόγου ποιοῦμαι
NAS: my life of any account
KJV: But none of these things move me,
INT: But not any account I make

Acts 20:33 Adj-GMS
GRK: ἢ ἱματισμοῦ οὐδενὸς ἐπεθύμησα
NAS: I have coveted no one's silver or
KJV: I have coveted no man's silver, or
INT: or clothing of no one I coveted

Acts 27:34 Adj-GMS
GRK: σωτηρίας ὑπάρχει οὐδενὸς γὰρ ὑμῶν
NAS: from the head of any of you will perish.
KJV: from the head of any of you.
INT: preservation is of not one indeed of you

1 Corinthians 2:15 Adj-GMS
GRK: δὲ ὑπ' οὐδενὸς ἀνακρίνεται
NAS: he himself is appraised by no one.
KJV: is judged of no man.
INT: however by no one is judged

Hebrews 6:13 Adj-GMS
GRK: ἐπεὶ κατ' οὐδενὸς εἶχεν μείζονος
NAS: swear by no one greater,
KJV: swear by no greater, he sware
INT: since by no one he had greater

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page