οὐδὲν
Englishman's Concordance
οὐδὲν (ouden) — 85 Occurrences

Matthew 5:13 Adj-ANS
GRK: ἁλισθήσεται εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι
NAS: can it be made salty [again]? It is no longer
KJV: good for nothing, but to be cast
INT: will it be salted for nothing it is potent any longer

Matthew 10:26 Adj-NNS
GRK: φοβηθῆτε αὐτούς οὐδὲν γάρ ἐστιν
NAS: do not fear them, for there is nothing concealed
KJV: for there is nothing covered, that
INT: you should fear them nothing indeed is

Matthew 13:34 Adj-ANS
GRK: χωρὶς παραβολῆς οὐδὲν ἐλάλει αὐτοῖς
INT: without a parable not he spoke to them

Matthew 17:20 Adj-NNS
GRK: μεταβήσεται καὶ οὐδὲν ἀδυνατήσει ὑμῖν
NAS: and it will move; and nothing will be impossible
KJV: and nothing shall be impossible
INT: it will move and nothing will be impossible for you

Matthew 21:19 Adj-ANS
GRK: αὐτήν καὶ οὐδὲν εὗρεν ἐν
NAS: to it and found nothing on it except
KJV: and found nothing thereon, but
INT: it and nothing found on

Matthew 23:16 Adj-NNS
GRK: τῷ ναῷ οὐδέν ἐστιν ὃς
NAS: by the temple, [that] is nothing; but whoever
KJV: it is nothing; but
INT: the temple nothing it is whoever

Matthew 23:18 Adj-NNS
GRK: τῷ θυσιαστηρίῳ οὐδέν ἐστιν ὃς
NAS: by the altar, [that] is nothing, but whoever
KJV: it is nothing; but
INT: the altar nothing it is whoever

Matthew 26:62 Adj-ANS
GRK: εἶπεν αὐτῷ Οὐδὲν ἀποκρίνῃ τί
KJV: Answerest thou nothing? what
INT: said to him Nothing answer you What

Matthew 27:12 Adj-ANS
GRK: καὶ πρεσβυτέρων οὐδὲν ἀπεκρίνατο
KJV: elders, he answered nothing.
INT: and elders nothing he answered

Matthew 27:24 Adj-ANS
GRK: Πιλᾶτος ὅτι οὐδὲν ὠφελεῖ ἀλλὰ
NAS: that he was accomplishing nothing, but rather
KJV: he could prevail nothing, but
INT: Pilate that nothing it availed but

Mark 7:12 Adj-ANS
GRK: ἀφίετε αὐτὸν οὐδὲν ποιῆσαι τῷ
NAS: him to do anything for [his] father
KJV: no more to do ought for his father
INT: you allow him anything to do for the

Mark 7:15 Adj-NNS
GRK: οὐδὲν ἔστιν ἔξωθεν
NAS: there is nothing outside the man
KJV: There is nothing from without a man,
INT: Nothing there is from outside

Mark 11:13 Adj-ANS
GRK: ἐπ' αὐτὴν οὐδὲν εὗρεν εἰ
NAS: to it, He found nothing but leaves,
KJV: it, he found nothing but leaves;
INT: to it nothing he found if

Mark 14:60 Adj-ANS
GRK: Οὐκ ἀποκρίνῃ οὐδέν τί οὗτοί
KJV: thou nothing? what
INT: not Answer you nothing What [is it] these

Mark 14:61 Adj-ANS
GRK: οὐκ ἀπεκρίνατο οὐδέν πάλιν ὁ
KJV: answered nothing. Again
INT: not did answer nothing Again the

Mark 15:4 Adj-ANS
GRK: Οὐκ ἀποκρίνῃ οὐδέν ἴδε πόσα
INT: not Answer you nothing See of how many things

Mark 15:5 Adj-ANS
GRK: Ἰησοῦς οὐκέτι οὐδὲν ἀπεκρίθη ὥστε
NAS: But Jesus made no further answer;
KJV: yet answered nothing; so that Pilate
INT: Jesus no longer nothing answered so that

Mark 16:8 Adj-ANS
GRK: καὶ οὐδενὶ οὐδὲν εἶπαν ἐφοβοῦντο
NAS: nothing to anyone, for they were afraid.
KJV: any thing to any [man]; for
INT: and to none nothing they spoke they were afraid

Luke 4:2 Adj-ANS
GRK: οὐκ ἔφαγεν οὐδὲν ἐν ταῖς
INT: not he ate nothing in the

Luke 5:5 Adj-ANS
GRK: νυκτὸς κοπιάσαντες οὐδὲν ἐλάβομεν ἐπὶ
NAS: and caught nothing, but I will do as You say
KJV: and have taken nothing: nevertheless
INT: night having toiled nothing have we taken at

Luke 9:36 Adj-ANS
GRK: ταῖς ἡμέραις οὐδὲν ὧν ἑώρακαν
NAS: and reported to no one in those days
KJV: days any of those things which
INT: the days anything of what they have seen

Luke 10:19 Adj-ANS
GRK: ἐχθροῦ καὶ οὐδὲν ὑμᾶς οὐ
NAS: of the enemy, and nothing will injure
KJV: and nothing shall
INT: enemey and nothing you no

Luke 12:2 Adj-NNS
GRK: Οὐδὲν δὲ συγκεκαλυμμένον
NAS: But there is nothing covered
KJV: For there is nothing covered, that
INT: nothing moreover concealed up

Luke 18:34 Adj-ANS
GRK: Καὶ αὐτοὶ οὐδὲν τούτων συνῆκαν
NAS: But the disciples understood none of these things, and [the meaning of] this
KJV: understood none of these things:
INT: And they nothing of these things understood

Luke 20:40 Adj-ANS
GRK: ἐπερωτᾷν αὐτὸν οὐδέν
NAS: Him any longer about anything.
KJV: ask him any [question at all].
INT: to ask him anything

Luke 23:4 Adj-ANS
GRK: τοὺς ὄχλους Οὐδὲν εὑρίσκω αἴτιον
NAS: I find no guilt
KJV: [to] the people, I find no fault in
INT: the crowds Nothing find I faulty

Luke 23:9 Adj-ANS
GRK: αὐτὸς δὲ οὐδὲν ἀπεκρίνατο αὐτῷ
NAS: length; but He answered him nothing.
KJV: answered him nothing.
INT: he however nothing answered him

Luke 23:15 Adj-NNS
GRK: καὶ ἰδοὺ οὐδὲν ἄξιον θανάτου
NAS: to us; and behold, nothing deserving
KJV: and, lo, nothing worthy of death
INT: and Behold nothing worthy of death

Luke 23:22 Adj-ANS
GRK: ἐποίησεν οὗτος οὐδὲν αἴτιον θανάτου
NAS: I have found in Him no guilt
KJV: done? I have found no cause of death
INT: did commit this [man] No cause of death

Luke 23:41 Adj-ANS
GRK: οὗτος δὲ οὐδὲν ἄτοπον ἔπραξεν
NAS: but this man has done nothing wrong.
KJV: this man hath done nothing amiss.
INT: [this] man moreover nothing wrong did

John 5:19 Adj-ANS
GRK: ἀφ' ἑαυτοῦ οὐδὲν ἐὰν μή
KJV: can do nothing of himself,
INT: from himself nothing if not

John 5:30 Adj-ANS
GRK: ἀπ' ἐμαυτοῦ οὐδέν καθὼς ἀκούω
INT: from myself nothing even as I hear

John 6:63 Adj-ANS
GRK: οὐκ ὠφελεῖ οὐδέν τὰ ῥήματα
NAS: profits nothing; the words
KJV: profiteth nothing: the words
INT: not profits nothing the words

John 7:26 Adj-ANS
GRK: λαλεῖ καὶ οὐδὲν αὐτῷ λέγουσιν
NAS: and they are saying nothing to Him. The rulers
KJV: and they say nothing unto him. Do
INT: he speaks and nothing to him they say

John 8:28 Adj-ANS
GRK: ἐμαυτοῦ ποιῶ οὐδέν ἀλλὰ καθὼς
NAS: [He], and I do nothing on My own initiative,
KJV: [that] I do nothing of
INT: myself I do nothing but as

John 8:54 Adj-NNS
GRK: δόξα μου οὐδέν ἐστιν ἔστιν
NAS: My glory is nothing; it is My Father
KJV: honour is nothing: it is my
INT: glory of me nothing is it is

John 9:33 Adj-ANS
GRK: ἠδύνατο ποιεῖν οὐδέν
KJV: he could do nothing.
INT: he could do nothing

John 10:41 Adj-ANS
GRK: σημεῖον ἐποίησεν οὐδέν πάντα δὲ
NAS: John performed no sign, yet
INT: sign did no everything moreover

John 11:49 Adj-ANS
GRK: οὐκ οἴδατε οὐδέν
NAS: to them, You know nothing at all,
INT: not know nothing

John 12:19 Adj-ANS
GRK: οὐκ ὠφελεῖτε οὐδέν ἴδε ὁ
NAS: that you are not doing any good;
INT: not you gain nothing Behold the

John 14:30 Adj-ANS
GRK: οὐκ ἔχει οὐδέν
KJV: and hath nothing in me.
INT: not he has nothing

John 15:5 Adj-ANS
GRK: δύνασθε ποιεῖν οὐδέν
INT: you are able to do nothing

John 16:23 Adj-ANS
GRK: οὐκ ἐρωτήσετε οὐδέν ἀμὴν ἀμὴν
KJV: ask me nothing. Verily, verily,
INT: not you will ask nothing Truly truly

John 16:24 Adj-ANS
GRK: οὐκ ᾐτήσατε οὐδὲν ἐν τῷ
NAS: you have asked for nothing in My name;
INT: not you asked nothing in the

John 18:20 Adj-ANS
GRK: κρυπτῷ ἐλάλησα οὐδέν
NAS: and I spoke nothing in secret.
KJV: secret have I said nothing.
INT: secret I spoke nothing

John 21:3 Adj-ANS
GRK: νυκτὶ ἐπίασαν οὐδέν
NAS: and that night they caught nothing.
KJV: night they caught nothing.
INT: night they caught nothing

Acts 4:14 Adj-ANS
GRK: τὸν τεθεραπευμένον οὐδὲν εἶχον ἀντειπεῖν
NAS: with them, they had nothing to say in reply.
KJV: they could say nothing against it.
INT: who had been healed nothing they had to gainsay

Acts 5:36 Adj-ANS
GRK: ἐγένοντο εἰς οὐδέν
NAS: and came to nothing.
KJV: brought to nought.
INT: came to nothing

Acts 9:8 Adj-ANS
GRK: ὀφθαλμῶν αὐτοῦ οὐδὲν ἔβλεπεν χειραγωγοῦντες
NAS: he could see nothing; and leading him by the hand,
KJV: he saw no man: but
INT: eyes of him no one he saw leading by the hand

Acts 17:21 Adj-ANS
GRK: ξένοι εἰς οὐδὲν ἕτερον ηὐκαίρουν
NAS: there used to spend their time in nothing other
KJV: in nothing else,
INT: strangers in nothing else spent their leisure

Acts 18:17 Adj-NNS
GRK: βήματος καὶ οὐδὲν τούτων τῷ
NAS: was not concerned about any of these things.
KJV: Gallio cared for none of those things.
INT: judgment seat And nothing about these things

Acts 20:20 Adj-ANS
GRK: ὡς οὐδὲν ὑπεστειλάμην τῶν
NAS: from declaring to you anything that was profitable,
KJV: I kept back nothing that was profitable
INT: how nothing I kept back of what

Acts 21:24 Adj-NNS
GRK: περὶ σοῦ οὐδὲν ἔστιν ἀλλὰ
NAS: will know that there is nothing to the things which
KJV: are nothing; but
INT: about you nothing is but

Acts 23:9 Adj-ANS
GRK: διεμάχοντο λέγοντες Οὐδὲν κακὸν εὑρίσκομεν
NAS: We find nothing wrong
KJV: saying, We find no evil in
INT: they were contending saying Nothing evil we find

Acts 25:10 Adj-ANS
GRK: κρίνεσθαι Ἰουδαίους οὐδὲν ἠδίκησα ὡς
NAS: I have done no wrong
KJV: to the Jews have I done no wrong, as
INT: to be judged To [the] Jews nothing I did wrong as

Acts 25:11 Adj-NNS
GRK: εἰ δὲ οὐδὲν ἔστιν ὧν
NAS: but if none of those things is [true] of which
KJV: there be none of these things
INT: if however nothing there is of which

Acts 26:22 Adj-ANS
GRK: καὶ μεγάλῳ οὐδὲν ἐκτὸς λέγων
NAS: stating nothing but what
KJV: saying none other things than
INT: and to great nothing else saying

Acts 26:31 Adj-ANS
GRK: λέγοντες ὅτι Οὐδὲν θανάτου ἢ
NAS: is not doing anything worthy
KJV: man doeth nothing worthy of death
INT: saying Nothing of death or

Acts 28:5 Adj-ANS
GRK: πῦρ ἔπαθεν οὐδὲν κακόν
NAS: into the fire and suffered no harm.
KJV: the fire, and felt no harm.
INT: fire suffered no injury

Acts 28:17 Adj-ANS
GRK: ἄνδρες ἀδελφοί οὐδὲν ἐναντίον ποιήσας
NAS: though I had done nothing against
KJV: have committed nothing against
INT: men brothers nothing against having done

Romans 8:1 Adj-NNS
GRK: Οὐδὲν ἄρα νῦν
NAS: there is now no condemnation
KJV: now no condemnation
INT: [there is] no therefore now

Romans 14:14 Adj-NNS
GRK: Ἰησοῦ ὅτι οὐδὲν κοινὸν δι'
NAS: Jesus that nothing is unclean
KJV: that [there is] nothing unclean
INT: Jesus that nothing [is] unclean of

1 Corinthians 4:4 Adj-ANS
GRK: οὐδὲν γὰρ ἐμαυτῷ
NAS: For I am conscious of nothing against myself,
KJV: For I know nothing by myself; yet
INT: nothing indeed in myself

1 Corinthians 7:19 Adj-NNS
GRK: ἡ περιτομὴ οὐδέν ἐστιν καὶ
NAS: Circumcision is nothing, and uncircumcision
KJV: is nothing, and
INT: Circumcision nothing is and

1 Corinthians 7:19 Adj-NNS
GRK: ἡ ἀκροβυστία οὐδέν ἐστιν ἀλλὰ
NAS: and uncircumcision is nothing, but [what matters is] the keeping
KJV: is nothing, but
INT: uncircumcision nothing is but

1 Corinthians 8:4 Adj-NNS
GRK: οἴδαμεν ὅτι οὐδὲν εἴδωλον ἐν
NAS: we know that there is no such thing
KJV: an idol [is] nothing in
INT: we know that nothing an idol [is] in

1 Corinthians 13:3 Adj-ANS
GRK: μὴ ἔχω οὐδὲν ὠφελοῦμαι
NAS: love, it profits me nothing.
KJV: charity, it profiteth me nothing.
INT: not have nothing I am profited

1 Corinthians 14:10 Adj-NNS
GRK: κόσμῳ καὶ οὐδὲν ἄφωνον
NAS: in the world, and no [kind] is without meaning.
KJV: and none of them [is] without signification.
INT: [the] world and none without meaning

2 Corinthians 12:11 Adj-ANS
GRK: ὑμῶν συνίστασθαι οὐδὲν γὰρ ὑστέρησα
NAS: have been commended by you, for in no respect
KJV: for in nothing am I behind
INT: you to have been commended none indeed I was behind

2 Corinthians 12:11 Adj-NNS
GRK: εἰ καὶ οὐδέν εἰμι
NAS: by you, for in no respect was I inferior
KJV: though I be nothing.
INT: if also nothing I am

Galatians 2:6 Adj-NNS
GRK: ποτε ἦσαν οὐδέν μοι διαφέρει
NAS: they were makes no difference
KJV: they were, it maketh no matter to me:
INT: formerly they were not to me makes a difference

Galatians 2:6 Adj-ANS
GRK: οἱ δοκοῦντες οὐδὲν προσανέθεντο
NAS: contributed nothing to me.
KJV: [to be somewhat] in conference added nothing to me:
INT: those of repute nothing contributed

Galatians 4:1 Adj-ANS
GRK: νήπιός ἐστιν οὐδὲν διαφέρει δούλου
KJV: differeth nothing from a servant,
INT: a child is nothing he differs from a slave

Galatians 4:12 Adj-ANS
GRK: δέομαι ὑμῶν οὐδέν με ἠδικήσατε
NAS: [have become] as you [are]. You have done me no wrong;
KJV: [are]: ye have not injured me at all.
INT: I implore you in nothing me you wronged

Galatians 5:2 Adj-ANS
GRK: Χριστὸς ὑμᾶς οὐδὲν ὠφελήσει
NAS: Christ will be of no benefit
KJV: shall profit you nothing.
INT: Christ you nothing will profit

Galatians 5:10 Adj-ANS
GRK: κυρίῳ ὅτι οὐδὲν ἄλλο φρονήσετε
NAS: that you will adopt no other
KJV: that ye will be none otherwise minded:
INT: [the] Lord that no other you will have mind

1 Timothy 4:4 Adj-NNS
GRK: καλόν καὶ οὐδὲν ἀπόβλητον μετὰ
NAS: is good, and nothing is to be rejected
KJV: and nothing to be refused,
INT: [is] good and nothing to be rejected with

1 Timothy 6:7 Adj-ANS
GRK: οὐδὲν γὰρ εἰσηνέγκαμεν
NAS: For we have brought nothing into the world,
KJV: we brought nothing into
INT: nothing indeed we brought

2 Timothy 2:14 Adj-ANS
GRK: λογομαχεῖν ἐπ' οὐδὲν χρήσιμον ἐπὶ
NAS: not to wrangle about words, which is useless [and leads] to the ruin
KJV: about words to no profit, [but] to
INT: to dispute about words for nothing profitable to

Titus 1:15 Adj-NNS
GRK: καὶ ἀπίστοις οὐδὲν καθαρόν ἀλλὰ
NAS: and unbelieving, nothing is pure,
KJV: and unbelieving [is] nothing pure; but
INT: and unbelieving nothing [is] pure but

Philemon 1:14 Adj-ANS
GRK: σῆς γνώμης οὐδὲν ἠθέλησα ποιῆσαι
NAS: to do anything, so
KJV: would I do nothing; that thy
INT: your consent nothing I wished to do

Hebrews 2:8 Adj-ANS
GRK: τὰ πάντα οὐδὲν ἀφῆκεν αὐτῷ
NAS: to him, He left nothing that is not subject
KJV: he left nothing [that is] not put under
INT: all things nothing he left to him

Hebrews 7:14 Adj-ANS
GRK: περὶ ἱερέων οὐδὲν Μωυσῆς ἐλάλησεν
NAS: spoke nothing concerning
KJV: spake nothing concerning
INT: concerning priesthood nothing Moses spoke

Hebrews 7:19 Adj-ANS
GRK: οὐδὲν γὰρ ἐτελείωσεν
NAS: made nothing perfect),
KJV: the law made nothing perfect, but
INT: nothing indeed perfected

Revelation 3:17 Adj-ANS
GRK: πεπλούτηκα καὶ οὐδὲν χρείαν ἔχω
NAS: need of nothing, and you do not know
KJV: have need of nothing; and knowest
INT: have grown rich and of nothing need have

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page