οὐδὲ
Englishman's Concordance
οὐδὲ (oude) — 135 Occurrences

Matthew 5:15 Adv
GRK: οὐδὲ καίουσιν λύχνον
NAS: nor does [anyone] light a lamp
KJV: Neither do men light a candle,
INT: Nor do they light a lamp

Matthew 6:15 Adv
GRK: παραπτώματα αὐτῶν οὐδὲ ὁ πατὴρ
NAS: others, then your Father
KJV: trespasses, neither will your
INT: trespasses of them neither the Father

Matthew 6:20 Adv
GRK: οὐ διορύσσουσιν οὐδὲ κλέπτουσιν
NAS: thieves do not break in or steal;
KJV: not break through nor steal:
INT: not do break in nor steal

Matthew 6:26 Adv
GRK: οὐ σπείρουσιν οὐδὲ θερίζουσιν οὐδὲ
NAS: that they do not sow, nor reap
KJV: not, neither do they reap,
INT: not they sow nor do they reap nor

Matthew 6:26 Adv
GRK: οὐδὲ θερίζουσιν οὐδὲ συνάγουσιν εἰς
NAS: nor reap nor gather into barns,
KJV: neither do they reap, nor gather into
INT: nor do they reap nor do they gather into

Matthew 6:28 Adv
GRK: οὐ κοπιῶσιν οὐδὲ νήθουσιν
NAS: they do not toil nor do they spin,
KJV: they toil not, neither do they spin:
INT: [they do] not labor nor do they spin

Matthew 6:29 Adv
GRK: ὑμῖν ὅτι οὐδὲ Σολομὼν ἐν
NAS: I say to you that not even Solomon
KJV: glory was not arrayed like
INT: to you that not even Solomon in

Matthew 7:18 Adv
GRK: πονηροὺς ποιεῖν οὐδὲ δένδρον σαπρὸν
NAS: bad fruit, nor can a bad tree
KJV: fruit, neither [can] a corrupt
INT: evil to produce nor a tree bad

Matthew 9:17 Adv
GRK: οὐδὲ βάλλουσιν οἶνον
NAS: Nor do [people] put new
KJV: Neither do men put new
INT: Nor put they wine

Matthew 10:24 Adv
GRK: τὸν διδάσκαλον οὐδὲ δοῦλος ὑπὲρ
NAS: his teacher, nor a slave
KJV: [his] master, nor the servant
INT: the teacher nor a servant above

Matthew 11:27 Adv
GRK: ὁ πατήρ οὐδὲ τὸν πατέρα
NAS: the Father; nor does anyone
KJV: the Father; neither knoweth
INT: the Father nor the Father

Matthew 12:4 Adv
GRK: αὐτῷ φαγεῖν οὐδὲ τοῖς μετ'
NAS: for him to eat nor for those
KJV: to eat, neither for them which
INT: for him to eat nor for those with

Matthew 12:19 Adv
GRK: Οὐκ ἐρίσει οὐδὲ κραυγάσει οὐδὲ
NAS: HE WILL NOT QUARREL, NOR CRY OUT; NOR
KJV: not strive, nor cry; neither
INT: not He will quarrel nor cry out nor

Matthew 12:19 Adv
GRK: οὐδὲ κραυγάσει οὐδὲ ἀκούσει τις
NAS: NOR CRY OUT; NOR WILL ANYONE HEAR
KJV: nor cry; neither shall any man hear
INT: nor cry out nor will hear any one

Matthew 13:13 Adv
GRK: οὐκ ἀκούουσιν οὐδὲ συνίουσιν
NAS: they do not hear, nor do they understand.
KJV: not, neither do they understand.
INT: not they hear nor do they understand

Matthew 16:9 Adv
GRK: οὔπω νοεῖτε οὐδὲ μνημονεύετε τοὺς
NAS: understand or remember
KJV: understand, neither remember
INT: not yet Do you yet understand nor remember the

Matthew 16:10 Adv
GRK: οὐδὲ τοὺς ἑπτὰ
NAS: Or the seven loaves
KJV: Neither the seven loaves
INT: nor the seven

Matthew 21:27 Adv
GRK: καὶ αὐτός Οὐδὲ ἐγὼ λέγω
NAS: said to them, Neither will I tell
KJV: said unto them, Neither tell I
INT: also he Neither I tell

Matthew 21:32 Adv
GRK: δὲ ἰδόντες οὐδὲ μετεμελήθητε ὕστερον
NAS: him; and you, seeing [this], did not even feel remorse
INT: moreover having seen not even did repent afterward

Matthew 22:46 Adv
GRK: αὐτῷ λόγον οὐδὲ ἐτόλμησέν τις
NAS: Him a word, nor did anyone
KJV: him a word, neither durst any
INT: him a word nor dared anyone

Matthew 23:13 Adv
GRK: οὐκ εἰσέρχεσθε οὐδὲ τοὺς εἰσερχομένους
NAS: in yourselves, nor do you allow
KJV: ye neither go in
INT: neither do enter nor even those who are entering

Matthew 24:36 Adv
GRK: οὐδεὶς οἶδεν οὐδὲ οἱ ἄγγελοι
NAS: knows, not even the angels
KJV: no [man], no, not the angels
INT: no one knows not even the angels

Matthew 24:36 Adv
GRK: τῶν οὐρανῶν οὐδὲ ὁ υἱός
NAS: of heaven, nor the Son,
INT: of the heavens nor the Son

Matthew 25:13 Adv
GRK: τὴν ἡμέραν οὐδὲ τὴν ὥραν
NAS: the day nor the hour.
KJV: neither the day nor the hour wherein
INT: the day nor the hour

Matthew 25:45 Adv
GRK: τῶν ἐλαχίστων οὐδὲ ἐμοὶ ἐποιήσατε
KJV: of these, ye did [it] not to me.
INT: the least neither to me did you [it]

Matthew 27:14 Adv
GRK: αὐτῷ πρὸς οὐδὲ ἓν ῥῆμα
NAS: him with regard to even a [single] charge,
KJV: him to never a word;
INT: him to not even one word

Mark 4:22 Adv
GRK: ἵνα φανερωθῇ οὐδὲ ἐγένετο ἀπόκρυφον
NAS: to be revealed; nor has [anything] been
KJV: be manifested; neither was any thing kept
INT: that it should be made mainfest nor has taken place a secret thing

Mark 5:3 Adv
GRK: μνήμασιν καὶ οὐδὲ ἁλύσει οὐκέτι
NAS: among the tombs. And no one was able
INT: tombs and not even with chains no longer

Mark 6:31 Adv
GRK: πολλοί καὶ οὐδὲ φαγεῖν εὐκαίρουν
NAS: and going, and they did not even have time
KJV: they had no leisure so much as to eat.
INT: many and not even to eat had they opportunity

Mark 8:17 Adv
GRK: οὔπω νοεῖτε οὐδὲ συνίετε πεπωρωμένην
NAS: see or understand?
KJV: not yet, neither understand?
INT: not yet Do you perceive nor understand Hardened

Mark 11:26 Adv
GRK: οὖκ ἀφίετε οὐδε ὁ πατὴρ
KJV: not forgive, neither will your
INT: not do forgive neither the Father

Mark 11:33 Adv
GRK: λέγει αὐτοῖς Οὐδὲ ἐγὼ λέγω
NAS: said to them, Nor will I tell
KJV: saith unto them, Neither do I tell
INT: says to them Neither I tell

Mark 12:10 Adv
GRK: Οὐδὲ τὴν γραφὴν
NAS: Have you not even read this
KJV: And have ye not read this
INT: Not even the Scripture

Mark 13:32 Adv
GRK: οὐδεὶς οἶδεν οὐδὲ οἱ ἄγγελοι
NAS: knows, not even the angels
KJV: no man, no, not the angels
INT: no one knows not even the angels

Mark 13:32 Adv
GRK: ἐν οὐρανῷ οὐδὲ ὁ υἱός
NAS: in heaven, nor the Son,
KJV: are in heaven, neither the Son, but
INT: in heaven nor the Son

Mark 14:59 Adv
GRK: καὶ οὐδὲ οὕτως ἴση
NAS: Not even in this respect
KJV: But neither so did
INT: And neither thus alike

Mark 16:13 Adv
GRK: τοῖς λοιποῖς οὐδὲ ἐκείνοις ἐπίστευσαν
NAS: but they did not believe them either.
KJV: [it] unto the residue: neither believed they
INT: to the rest neither them did they believe

Luke 6:3 Adv
GRK: ὁ Ἰησοῦς Οὐδὲ τοῦτο ἀνέγνωτε
NAS: them said, Have you not even read
KJV: not read so much as this, what
INT: Jesus Not even this did you read

Luke 6:43 Adv
GRK: καρπὸν σαπρόν οὐδὲ πάλιν δένδρον
NAS: fruit, nor, on the other hand,
KJV: corrupt fruit; neither doth a corrupt
INT: fruit bad nor again a tree

Luke 6:44 Adv
GRK: συλλέγουσιν σῦκα οὐδὲ ἐκ βάτου
NAS: from thorns, nor do they pick
KJV: gather figs, nor of a bramble bush
INT: do they gather figs nor from a bramble

Luke 7:7 Adv
GRK: διὸ οὐδὲ ἐμαυτὸν ἠξίωσα
NAS: for this reason I did not even consider
KJV: Wherefore neither thought I myself
INT: therefore neither myself counted I worthy

Luke 7:9 Adv
GRK: Λέγω ὑμῖν οὐδὲ ἐν τῷ
NAS: Him, I say to you, not even in Israel
KJV: so great faith, no, not in Israel.
INT: I say to you not even in

Luke 8:17 Adv
GRK: φανερὸν γενήσεται οὐδὲ ἀπόκρυφον ὃ
NAS: evident, nor [anything] secret
KJV: manifest; neither [any thing] hid,
INT: manifest will become nor secret which

Luke 11:33 Adv
GRK: κρύπτην τίθησιν οὐδὲ ὑπὸ τὸν
NAS: in a cellar nor under
KJV: a secret place, neither under
INT: secret sets it nor under the

Luke 12:24 Adv
GRK: οὐ σπείρουσιν οὐδὲ θερίζουσιν οἷς
NAS: storeroom nor barn,
KJV: they neither sow nor reap; which
INT: not they sow nor reap to which

Luke 12:24 Adv
GRK: ἔστιν ταμεῖον οὐδὲ ἀποθήκη καὶ
KJV: have storehouse nor barn; and
INT: there is storehouse nor barn and

Luke 12:26 Adv
GRK: εἰ οὖν οὐδὲ ἐλάχιστον δύνασθε
NAS: you cannot do even a very little thing,
INT: If therefore not even [the] least you are able [to do]

Luke 12:27 Adv
GRK: οὐ κοπιᾷ οὐδὲ νήθει λέγω
NAS: but I tell you, not even Solomon
KJV: not, they spin not; and yet I say
INT: not labor nor do they spin I say

Luke 12:27 Adv
GRK: δὲ ὑμῖν οὐδὲ Σολομὼν ἐν
KJV: glory was not arrayed like
INT: moreover to you Not even Solomon in

Luke 12:33 Adv
GRK: οὐκ ἐγγίζει οὐδὲ σὴς διαφθείρει
NAS: thief comes near nor moth destroys.
KJV: approacheth, neither moth
INT: not does draw near nor moth destroy

Luke 17:21 Adv
GRK: οὐδὲ ἐροῦσιν Ἰδοὺ
NAS: nor will they say, 'Look,
KJV: Neither shall they say, Lo
INT: nor will they say Behold

Luke 18:4 Adv
GRK: οὐ φοβοῦμαι οὐδὲ ἄνθρωπον ἐντρέπομαι
NAS: I do not fear God nor respect man,
INT: not I fear nor man respect

Luke 18:13 Adv
GRK: οὐκ ἤθελεν οὐδὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς
NAS: some distance away, was even unwilling
KJV: not lift up so much as [his] eyes unto
INT: not would not even the eyes

Luke 20:8 Adv
GRK: εἶπεν αὐτοῖς Οὐδὲ ἐγὼ λέγω
NAS: said to them, Nor will I tell
KJV: said unto them, Neither tell I
INT: said to them Neither I tell

Luke 20:36 Adv
GRK: οὐδὲ γὰρ ἀποθανεῖν
NAS: for they cannot even die anymore,
INT: neither indeed die

Luke 23:15 Adv
GRK: ἀλλ' οὐδὲ Ἡρῴδης ἀνέπεμψεν
NAS: No, nor has Herod,
KJV: No, nor yet Herod: for
INT: but not even Herod he sent back

Luke 23:40 Adv
GRK: αὐτῷ ἔφη Οὐδὲ φοβῇ σὺ
NAS: him said, Do you not even fear
KJV: saying, Dost not thou fear
INT: him saying Not even do fear you

John 1:3 Adv
GRK: αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν ὃ
NAS: Him, and apart from Him nothing came into being that has come into being.
KJV: him was not any thing made
INT: him came into being not even one [thing] which

John 1:13 Adv
GRK: ἐξ αἱμάτων οὐδὲ ἐκ θελήματος
NAS: not of blood nor of the will
KJV: of blood, nor of the will
INT: of bloods nor of will

John 1:13 Adv
GRK: θελήματος σαρκὸς οὐδὲ ἐκ θελήματος
NAS: of the flesh nor of the will
KJV: the will of the flesh, nor of the will
INT: will of flesh nor of will

John 1:25 Adv
GRK: ὁ χριστὸς οὐδὲ Ἠλίας οὐδὲ
NAS: you are not the Christ, nor Elijah,
INT: the Christ nor Elijah nor

John 1:25 Adv
GRK: οὐδὲ Ἠλίας οὐδὲ ὁ προφήτης
NAS: nor Elijah, nor the Prophet?
INT: nor Elijah nor the prophet

John 3:27 Adv
GRK: ἄνθρωπος λαμβάνειν οὐδὲ ἓν ἐὰν
INT: a man to receive nothing except if

John 5:22 Adv
GRK: οὐδὲ γὰρ ὁ
NAS: For not even the Father judges
INT: not even indeed the

John 6:24 Adv
GRK: ἔστιν ἐκεῖ οὐδὲ οἱ μαθηταὶ
NAS: was not there, nor His disciples,
KJV: not there, neither his disciples,
INT: is there nor the disciples

John 7:5 Adv
GRK: οὐδὲ γὰρ οἱ
NAS: For not even His brothers
KJV: For neither did his
INT: not even indeed the

John 8:11 Adv
GRK: ὁ Ἰησοῦς Οὐδὲ ἐγώ σε
NAS: I do not condemn you, either. Go.
KJV: said unto her, Neither do I
INT: Jesus Neither I you

John 8:42 Adv
GRK: καὶ ἥκω οὐδὲ γὰρ ἀπ'
NAS: from God, for I have not even come
KJV: from God; neither came I of
INT: and am come not even indeed of

John 11:50 Adv
GRK: οὐδὲ λογίζεσθε ὅτι
NAS: nor do you take into account
KJV: Nor consider that
INT: nor consider you that

John 13:16 Adv
GRK: κυρίου αὐτοῦ οὐδὲ ἀπόστολος μείζων
NAS: than his master, nor [is] one who is sent
KJV: lord; neither he that is sent
INT: master of him nor a messenger greater than

John 14:17 Adv
GRK: θεωρεῖ αὐτὸ οὐδὲ γινώσκει ὑμεῖς
NAS: it does not see Him or know
KJV: him not, neither knoweth him:
INT: it does see him nor know but you

John 15:4 Adv
GRK: ἀμπέλῳ οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς ἐὰν
NAS: so neither [can] you unless
KJV: in the vine; no more can ye, except
INT: vine so neither [can] you if

John 16:3 Adv
GRK: τὸν πατέρα οὐδὲ ἐμέ
NAS: they have not known the Father or Me.
KJV: known the Father, nor me.
INT: the Father nor me

Acts 2:27 Adv
GRK: εἰς ᾅδην οὐδὲ δώσεις τὸν
NAS: TO HADES, NOR ALLOW
KJV: hell, neither wilt thou suffer
INT: in Hades nor will you give the

Acts 4:12 Adv
GRK: ἡ σωτηρία οὐδὲ γὰρ ὄνομά
NAS: one else; for there is no other name
INT: the salvation not indeed name

Acts 4:32 Adv
GRK: μία καὶ οὐδὲ εἷς τι
INT: one and not one anything

Acts 4:34 Adv
GRK: οὐδὲ γὰρ ἐνδεής
KJV: Neither was there any
INT: not even indeed in need

Acts 7:5 Adv
GRK: ἐν αὐτῇ οὐδὲ βῆμα ποδός
NAS: inheritance in it, not even a foot
KJV: it, no, not [so much as] to set
INT: in it not even a length [of] a foot

Acts 8:21 Adv
GRK: σοι μερὶς οὐδὲ κλῆρος ἐν
NAS: You have no part or portion in this
KJV: neither part nor lot in
INT: to you part nor lot in

Acts 9:9 Adv
GRK: οὐκ ἔφαγεν οὐδὲ ἔπιεν
NAS: and neither ate nor drank.
KJV: neither did eat nor drink.
INT: neither did he eat nor drink

Acts 16:21 Adv
GRK: ἡμῖν παραδέχεσθαι οὐδὲ ποιεῖν Ῥωμαίοις
NAS: for us to accept or to observe,
KJV: to receive, neither to observe,
INT: for us to receive nor to do Romans

Acts 17:25 Adv
GRK: οὐδὲ ὑπὸ χειρῶν
NAS: nor is He served by human
KJV: Neither is worshipped with
INT: nor by hands

Acts 24:13 Adv
GRK: οὐδὲ παραστῆσαι δύνανταί
NAS: Nor can they prove
INT: nor to prove are they able

Acts 24:18 Adv
GRK: μετὰ ὄχλου οὐδὲ μετὰ θορύβου
NAS: [any] crowd or uproar.
KJV: with multitude, nor with tumult.
INT: with crowd nor with riot

Romans 2:28 Adv
GRK: Ἰουδαῖός ἐστιν οὐδὲ ἡ ἐν
NAS: is one outwardly, nor is circumcision
KJV: which is one outwardly; neither [is that] circumcision,
INT: a Jew is neither that outwardly

Romans 3:10 Adv
GRK: ἔστιν δίκαιος οὐδὲ εἷς
NAS: RIGHTEOUS, NOT EVEN ONE;
KJV: none righteous, no, not one:
INT: There is a righteous one not even one

Romans 4:15 Adv
GRK: ἔστιν νόμος οὐδὲ παράβασις
KJV: law is, [there is] no transgression.
INT: is law neither [is] transgression

Romans 8:7 Adv
GRK: οὐχ ὑποτάσσεται οὐδὲ γὰρ δύναται
NAS: of God, for it is not even able
KJV: of God, neither indeed
INT: not is subject not even indeed can it [be]

Romans 9:16 Adv
GRK: τοῦ θέλοντος οὐδὲ τοῦ τρέχοντος
NAS: it [does] not [depend] on the man who wills or the man who runs,
KJV: of him that willeth, nor of him that runneth,
INT: of him that wills nor of him that runs

Romans 11:21 Adv
GRK: μή πως οὐδὲ σοῦ φείσεται
NAS: He will not spare you, either.
KJV: also spare not thee.
INT: not at all neither you he should spare

1 Corinthians 2:6 Adv
GRK: αἰῶνος τούτου οὐδὲ τῶν ἀρχόντων
NAS: age nor of the rulers
KJV: world, nor of the princes
INT: age of this nor of the rulers

1 Corinthians 3:2 Adv
GRK: ἐδύνασθε Ἀλλ' οὐδὲ ἔτι νῦν
NAS: [to receive it]. Indeed, even now
INT: were you able but neither yet now

1 Corinthians 4:3 Adv
GRK: ἡμέρας ἀλλ' οὐδὲ ἐμαυτὸν ἀνακρίνω
NAS: in fact, I do not even examine
KJV: yea, I judge not mine own self.
INT: court But neither myself do I examine

1 Corinthians 5:1 Adv
GRK: πορνεία ἥτις οὐδὲ ἐν τοῖς
NAS: of such a kind as does not exist even among
KJV: as is not so much as named among
INT: sexual immorality which not even among the

1 Corinthians 11:14 Adv
GRK: οὐδὲ ἡ φύσις
NAS: Does not even nature itself
KJV: Doth not even nature itself
INT: not even than nature

1 Corinthians 11:16 Adv
GRK: οὐκ ἔχομεν οὐδὲ αἱ ἐκκλησίαι
NAS: practice, nor have the churches
KJV: custom, neither the churches
INT: not have nor the churches

1 Corinthians 15:13 Adv
GRK: οὐκ ἔστιν οὐδὲ Χριστὸς ἐγήγερται
NAS: of the dead, not even Christ
KJV: is Christ not risen:
INT: not there is neither Christ has been raised

1 Corinthians 15:16 Adv
GRK: οὐκ ἐγείρονται οὐδὲ Χριστὸς ἐγήγερται
NAS: are not raised, not even Christ
KJV: not, then is not Christ raised:
INT: not are raised neither Christ has been raised

1 Corinthians 15:50 Adv
GRK: οὐ δύναται οὐδὲ ἡ φθορὰ
NAS: of God; nor does the perishable
KJV: of God; neither doth
INT: not is able nor the decay

2 Corinthians 7:12 Adv
GRK: ἀδικήσαντος ἀλλ' οὐδὲ ἕνεκεν τοῦ
NAS: of the offender nor for the sake
KJV: that had done the wrong, nor for his cause
INT: having done wrong rather nor for the sake of the [one]

Galatians 1:1 Adv
GRK: ἀπ' ἀνθρώπων οὐδὲ δι' ἀνθρώπου
NAS: (not [sent] from men nor through
KJV: of men, neither by man,
INT: from men nor through man

Galatians 1:12 Adv
GRK: οὐδὲ γὰρ ἐγὼ
NAS: For I neither received it from man,
KJV: For I neither received it
INT: neither indeed I

Galatians 1:17 Adv
GRK: οὐδὲ ἀνῆλθον εἰς
NAS: nor did I go up to Jerusalem
KJV: Neither went I up to
INT: nor went I up to

Galatians 2:3 Adv
GRK: ἀλλ' οὐδὲ Τίτος ὁ
NAS: But not even Titus, who
KJV: But neither Titus, who
INT: but not even Titus who [was]

Galatians 2:5 Adv
GRK: οἷς οὐδὲ πρὸς ὥραν
NAS: in subjection to them for even an hour,
KJV: by subjection, no, not for
INT: to whom not even for an hour

Galatians 3:28 Adv
GRK: ἔνι Ἰουδαῖος οὐδὲ Ἕλλην οὐκ
NAS: is neither Jew nor Greek, there
KJV: neither Jew nor Greek, there is
INT: There is Jew nor Greek neither

Galatians 3:28 Adv
GRK: ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος οὐκ
NAS: is neither slave nor free man, there
KJV: neither bond nor free, there is
INT: there is slave nor free neither

Galatians 4:14 Adv
GRK: οὐκ ἐξουθενήσατε οὐδὲ ἐξεπτύσατε ἀλλὰ
NAS: you did not despise or loathe,
KJV: ye despised not, nor rejected; but
INT: not you despised nor rejected with contempt but

Galatians 6:13 Adv
GRK: οὐδὲ γὰρ οἱ
NAS: who are circumcised do not even keep
KJV: For neither they themselves
INT: not even indeed they who

Philippians 2:16 Adv
GRK: κενὸν ἔδραμον οὐδὲ εἰς κενὸν
NAS: in vain nor toil
KJV: in vain, neither laboured in
INT: vain I ran nor in vain

1 Thessalonians 2:3 Adv
GRK: ἐκ πλάνης οὐδὲ ἐξ ἀκαθαρσίας
NAS: does not [come] from error or impurity
KJV: of deceit, nor of uncleanness,
INT: of error nor of uncleaness

1 Thessalonians 2:3 Adv
GRK: ἐξ ἀκαθαρσίας οὐδὲ ἐν δόλῳ
NAS: or impurity or by way of deceit;
INT: of uncleaness nor in trickery

1 Thessalonians 5:5 Adv
GRK: ἐσμὲν νυκτὸς οὐδὲ σκότους
NAS: We are not of night nor of darkness;
KJV: not of the night, nor of darkness.
INT: we are of night nor of darkness

2 Thessalonians 3:8 Adv
GRK: οὐδὲ δωρεὰν ἄρτον
NAS: nor did we eat anyone's
KJV: Neither did we eat any man's
INT: nor for nought bread

1 Timothy 2:12 Adv
GRK: οὐκ ἐπιτρέπω οὐδὲ αὐθεντεῖν ἀνδρός
NAS: to teach or exercise authority over
KJV: to teach, nor to usurp authority
INT: not I do allow nor to use authority over man

1 Timothy 6:7 Adv
GRK: κόσμον ὅτι οὐδὲ ἐξενεγκεῖν τι
KJV: we can carry nothing out.
INT: world that neither to carry out anything

1 Timothy 6:16 Adv
GRK: οὐδεὶς ἀνθρώπων οὐδὲ ἰδεῖν δύναται
NAS: man has seen or can see.
KJV: no man hath seen, nor can see:
INT: no one of men nor to see is able

Hebrews 9:12 Adv
GRK: οὐδὲ δι' αἵματος
KJV: Neither by the blood
INT: nor by blood

Hebrews 9:18 Adv
GRK: Ὅθεν οὐδὲ ἡ πρώτη
NAS: Therefore even the first
KJV: Whereupon neither the first
INT: from where neither the first

Hebrews 10:8 Adv
GRK: οὐκ ἠθέλησας οὐδὲ εὐδόκησας αἵτινες
NAS: YOU HAVE NOT DESIRED, NOR HAVE YOU TAKEN PLEASURE
KJV: not, neither hadst pleasure
INT: not you desired nor delighted in which

1 Peter 2:22 Adv
GRK: οὐκ ἐποίησεν οὐδὲ εὑρέθη δόλος
NAS: NO SIN, NOR WAS ANY DECEIT FOUND
KJV: no sin, neither was guile found
INT: not committed neither was found trickery

2 Peter 1:8 Adv
GRK: οὐκ ἀργοὺς οὐδὲ ἀκάρπους καθίστησιν
NAS: useless nor unfruitful
KJV: [be] barren nor unfruitful
INT: neither idle nor unfruitful make [you]

1 John 2:23 Adv
GRK: τὸν υἱὸν οὐδὲ τὸν πατέρα
KJV: the same hath not the Father:
INT: the Son neither the Father

1 John 3:6 Adv
GRK: ἑώρακεν αὐτὸν οὐδὲ ἔγνωκεν αὐτόν
NAS: who sins has seen Him or knows Him.
KJV: seen him, neither known him.
INT: has seen him nor has known him

Revelation 5:3 Adv
GRK: τῷ οὐρανῷ οὐδὲ ἐπὶ τῆς
NAS: in heaven or on the earth
KJV: in heaven, nor in earth,
INT: heaven nor upon the

Revelation 5:3 Adv
GRK: τῆς γῆς οὐδὲ ὑποκάτω τῆς
NAS: or on the earth or under the earth
KJV: in earth, neither under the earth,
INT: the earth nor under the

Revelation 7:16 Adv
GRK: πεινάσουσιν ἔτι οὐδὲ διψήσουσιν ἔτι
NAS: no longer, nor thirst anymore;
KJV: no more, neither thirst any more;
INT: they will hunger any more neither will they thirst any more

Revelation 7:16 Adv
GRK: διψήσουσιν ἔτι οὐδὲ μὴ πέσῃ
NAS: anymore; nor will the sun
KJV: on them, nor any heat.
INT: will they thirst any more nor at all shall fall

Revelation 7:16 Adv
GRK: ὁ ἥλιος οὐδὲ πᾶν καῦμα
NAS: beat down on them, nor any
KJV: thirst any more; neither shall the sun
INT: the sun nor any heat

Revelation 9:4 Adv
GRK: τῆς γῆς οὐδὲ πᾶν χλωρὸν
NAS: of the earth, nor any
KJV: of the earth, neither any
INT: of the earth nor any green thing

Revelation 9:4 Adv
GRK: πᾶν χλωρὸν οὐδὲ πᾶν δένδρον
NAS: any green thing, nor any tree,
KJV: any green thing, neither any tree;
INT: any green thing nor any tree

Revelation 9:20 Adv
GRK: πληγαῖς ταύταις οὐδὲ μετενόησαν ἐκ
INT: plagues these not even repented of

Revelation 12:8 Adv
GRK: οὐκ ἴσχυσεν οὐδὲ τόπος εὑρέθη
NAS: and they were not strong enough, and there was no longer
INT: not they prevailed nor place was found

Revelation 20:4 Adv
GRK: τὸ θηρίον οὐδὲ τὴν εἰκόνα
NAS: the beast or his image,
INT: the beast nor the image

Revelation 21:23 Adv
GRK: τοῦ ἡλίου οὐδὲ τῆς σελήνης
NAS: of the sun or of the moon
KJV: of the sun, neither of the moon,
INT: of the sun nor of the moon

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page