Οὐδέποτε
Englishman's Concordance
Οὐδέποτε (Oudepote) — 16 Occurrences

Matthew 7:23 Adv
GRK: αὐτοῖς ὅτι Οὐδέποτε ἔγνων ὑμᾶς
NAS: I will declare to them, 'I never knew
KJV: unto them, I never knew you:
INT: to them Never knew I you

Matthew 9:33 Adv
GRK: ὄχλοι λέγοντες Οὐδέποτε ἐφάνη οὕτως
NAS: [and were] saying, Nothing like this
KJV: saying, It was never so seen
INT: crowds saying Never was it seen thus

Matthew 21:16 Adv
GRK: αὐτοῖς Ναί οὐδέποτε ἀνέγνωτε ὅτι
NAS: to them, Yes; have you never read,
KJV: unto them, Yea; have ye never read,
INT: to them Yes never did you read

Matthew 21:42 Adv
GRK: ὁ Ἰησοῦς Οὐδέποτε ἀνέγνωτε ἐν
NAS: said to them, Did you never read
KJV: unto them, Did ye never read in
INT: Jesus never Did you read in

Matthew 26:33 Adv
GRK: σοί ἐγὼ οὐδέποτε σκανδαλισθήσομαι
NAS: because of You, I will never fall away.
KJV: [yet] will I never be offended.
INT: you I never will fall away

Mark 2:12 Adv
GRK: ὅτι Οὕτως οὐδέποτε εἴδομεν
NAS: saying, We have never seen
KJV: We never saw it on this fashion.
INT: thus Never did we see [it]

Mark 2:25 Adv
GRK: λέγει αὐτοῖς Οὐδέποτε ἀνέγνωτε τί
NAS: And He said to them, Have you never read
KJV: unto them, Have ye never read
INT: he said to them Never did you read what

Luke 15:29 Adv
GRK: σοι καὶ οὐδέποτε ἐντολήν σου
NAS: I have been serving you and I have never neglected
KJV: transgressed I at any time thy
INT: you and never a commandment of you

Luke 15:29 Adv
GRK: καὶ ἐμοὶ οὐδέποτε ἔδωκας ἔριφον
NAS: of yours; and [yet] you have never given
KJV: yet thou never gavest me
INT: and to me never did you give a young goat

John 7:46 Adv
GRK: οἱ ὑπηρέται Οὐδέποτε ἐλάλησεν οὕτως
NAS: answered, Never has a man
KJV: The officers answered, Never man spake
INT: the officers Never spoke like this

Acts 10:14 Adv
GRK: κύριε ὅτι οὐδέποτε ἔφαγον πᾶν
NAS: Lord, for I have never eaten
KJV: for I have never eaten any thing
INT: Lord for never did I eat anything

Acts 11:8 Adv
GRK: ἢ ἀκάθαρτον οὐδέποτε εἰσῆλθεν εἰς
NAS: Lord, for nothing unholy
KJV: unclean hath at any time entered into
INT: or unclean never entered into

Acts 14:8 Adv
GRK: αὐτοῦ ὃς οὐδέποτε περιεπάτησεν
NAS: womb, who had never walked.
KJV: womb, who never had walked:
INT: of him who never had walked

1 Corinthians 13:8 Adv
GRK: Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε πίπτει εἴτε
NAS: Love never fails; but if
KJV: Charity never faileth: but
INT: Love never fails if

Hebrews 10:1 Adv
GRK: τὸ διηνεκὲς οὐδέποτε δύναται τοὺς
NAS: can never, by the same
KJV: can never with those
INT: continually never is able those who

Hebrews 10:11 Adv
GRK: θυσίας αἵτινες οὐδέποτε δύνανται περιελεῖν
NAS: which can never take away sins;
KJV: which can never take away sins:
INT: sacrifices which never are able to take away

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page