οὐδενὶ
Englishman's Concordance
οὐδενὶ (oudeni) — 9 Occurrences

Matthew 8:10 Adj-DMS
GRK: ὑμῖν παρ' οὐδενὶ τοσαύτην πίστιν
NAS: faith with anyone in Israel.
INT: to you except no one so great faith

Mark 9:29 Adj-DNS
GRK: γένος ἐν οὐδενὶ δύναται ἐξελθεῖν
KJV: come forth by nothing, but by
INT: kind by nothing can go out

Mark 16:8 Adj-DMS
GRK: ἔκστασις καὶ οὐδενὶ οὐδὲν εἶπαν
NAS: them; and they said nothing to anyone,
KJV: said they any thing to any
INT: amazement and to none nothing they spoke

Luke 9:36 Adj-DMS
GRK: ἐσίγησαν καὶ οὐδενὶ ἀπήγγειλαν ἐν
NAS: and reported to no one
KJV: and told no man in those
INT: were silent and to no one they told in

John 8:33 Adj-DMS
GRK: ἐσμεν καὶ οὐδενὶ δεδουλεύκαμεν πώποτε
NAS: descendants and have never yet
KJV: in bondage to any man: how
INT: we are and to no one have been under bondage ever

Acts 4:12 Adj-DMS
GRK: ἐν ἄλλῳ οὐδενὶ ἡ σωτηρία
NAS: in no one else;
KJV: salvation in any other: for
INT: in other no one the salvation

Acts 8:16 Adj-DMS
GRK: ἦν ἐπ' οὐδενὶ αὐτῶν ἐπιπεπτωκός
NAS: fallen upon any of them; they had simply
KJV: fallen upon none of them: only
INT: was he upon any of them fallen

1 Corinthians 9:15 Adj-DNS
GRK: οὐ κέχρημαι οὐδενὶ τούτων Οὐκ
NAS: But I have used none of these things.
KJV: I have used none of these things:
INT: neither have used none of these things neither

Philippians 1:20 Adj-DNS
GRK: ὅτι ἐν οὐδενὶ αἰσχυνθήσομαι ἀλλ'
NAS: that I will not be put to shame in anything, but [that] with all
KJV: in nothing I shall be ashamed,
INT: that in nothing I will be ashamed but

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page