οὐδέπω
Englishman's Concordance
οὐδέπω (oudepō) — 4 Occurrences

John 7:39 Adv
GRK: ὅτι Ἰησοῦς οὐδέπω ἐδοξάσθη
INT: because Jesus not yet was glorified

John 19:41 Adv
GRK: ἐν ᾧ οὐδέπω οὐδεὶς ἦν
NAS: in which no one had yet been laid.
KJV: never man yet laid.
INT: in which not yet no one was

John 20:9 Adv
GRK: οὐδέπω γὰρ ᾔδεισαν
NAS: For as yet they did not understand
KJV: they knew not the scripture,
INT: not yet indeed understood they

Acts 8:16 Adv
GRK: οὐδέπω γὰρ ἦν
NAS: For He had not yet fallen upon any
INT: not yet indeed was he

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page