οὐρανὸς
Englishman's Concordance
οὐρανὸς (ouranos) — 12 Occurrences

Matthew 5:18 N-NMS
GRK: παρέλθῃ ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ
NAS: to you, until heaven and earth
KJV: unto you, Till heaven and earth
INT: shall pass away heaven and the

Matthew 16:2 N-NMS
GRK: γὰρ ὁ οὐρανός
NAS: [It will be] fair weather, for the sky is red.'
KJV: for the sky is red.
INT: indeed the sky

Matthew 16:3 N-NMS
GRK: στυγνάζων ὁ οὐρανός τὸ μὲν
NAS: today, for the sky is red
KJV: for the sky is red
INT: lowering the sky the indeed

Matthew 24:35 N-NMS
GRK: οὐρανὸς καὶ ἡ
NAS: Heaven and earth will pass
KJV: Heaven and earth
INT: The heaven and the

Mark 13:31 N-NMS
GRK: οὐρανὸς καὶ ἡ
NAS: Heaven and earth will pass
KJV: Heaven and earth
INT: The heaven and the

Luke 4:25 N-NMS
GRK: ἐκλείσθη ὁ οὐρανὸς ἐπὶ ἔτη
NAS: when the sky was shut
KJV: when the heaven was shut up
INT: was shut up the heaven for years

Luke 21:33 N-NMS
GRK: οὐρανὸς καὶ ἡ
NAS: Heaven and earth will pass
KJV: Heaven and earth
INT: The heaven and the

Acts 7:49 N-NMS
GRK: οὐρανός μοι θρόνος
NAS: HEAVEN IS MY THRONE, AND EARTH
KJV: Heaven [is] my throne,
INT: heaven [is] to me a throne

James 5:18 N-NMS
GRK: καὶ ὁ οὐρανὸς ὑετὸν ἔδωκεν
NAS: again, and the sky poured
KJV: again, and the heaven gave rain,
INT: and heaven rain gave

Revelation 6:14 N-NMS
GRK: καὶ ὁ οὐρανὸς ἀπεχωρίσθη ὡς
NAS: The sky was split apart like
KJV: And the heaven departed as
INT: And heaven departed as

Revelation 20:11 N-NMS
GRK: καὶ ὁ οὐρανός καὶ τόπος
NAS: earth and heaven fled away,
KJV: and the heaven fled away;
INT: and heaven and place

Revelation 21:1 N-NMS
GRK: γὰρ πρῶτος οὐρανὸς καὶ ἡ
NAS: for the first heaven and the first
KJV: for the first heaven and the first
INT: for [the] first heaven and the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page