ὦτα
Englishman's Concordance
ὦτα (ōta) — 18 Occurrences

Matthew 11:15 N-ANP
GRK: Ὁ ἔχων ὦτα ἀκουέτω
NAS: He who has ears to hear, let him hear.
KJV: He that hath ears to hear,
INT: He that has ears let him hear

Matthew 13:9 N-ANP
GRK: Ὁ ἔχων ὦτα ἀκουέτω
NAS: He who has ears, let him hear.
KJV: Who hath ears to hear, let him hear.
INT: He that has ears let him hear

Matthew 13:16 N-NNP
GRK: καὶ τὰ ὦτα ὑμῶν ὅτι
NAS: they see; and your ears, because
KJV: and your ears, for they hear.
INT: and the ears of you because

Matthew 13:43 N-ANP
GRK: Ὁ ἔχων ὦτα ἀκουέτω
NAS: He who has ears, let him hear.
KJV: Who hath ears to hear, let him hear.
INT: He that has ears let him hear

Mark 4:9 N-ANP
GRK: Ὃς ἔχει ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω
NAS: has ears to hear,
KJV: He that hath ears to hear,
INT: He that has ears to hear let him hear

Mark 4:23 N-ANP
GRK: τις ἔχει ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω
NAS: has ears to hear,
KJV: have ears to hear,
INT: anyone has ears to hear let him hear

Mark 7:16 Noun-ANP
GRK: τις ἔχει ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω
KJV: have ears to hear,
INT: anyone have ears to hear let him hear

Mark 7:33 N-ANP
GRK: εἰς τὰ ὦτα αὐτοῦ καὶ
NAS: His fingers into his ears, and after spitting,
KJV: into his ears, and he spit,
INT: to the ears of him and

Mark 8:18 N-ANP
GRK: βλέπετε καὶ ὦτα ἔχοντες οὐκ
NAS: AND HAVING EARS, DO YOU NOT HEAR?
KJV: and having ears, hear ye not?
INT: do you see and ears having not

Luke 1:44 N-ANP
GRK: εἰς τὰ ὦτά μου ἐσκίρτησεν
NAS: reached my ears, the baby
KJV: in mine ears, the babe leaped
INT: into the ears of me leaped

Luke 8:8 N-ANP
GRK: Ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω
NAS: out, He who has ears to hear,
KJV: He that hath ears to hear,
INT: the [one] that has ears to hear let him hear

Luke 9:44 N-ANP
GRK: εἰς τὰ ὦτα ὑμῶν τοὺς
NAS: sink into your ears; for the Son
KJV: into your ears: for the Son
INT: into the ears of you the

Luke 14:35 N-ANP
GRK: Ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω
NAS: out. He who has ears to hear,
KJV: He that hath ears to hear,
INT: He that has ears to hear let him hear

Acts 7:57 N-ANP
GRK: συνέσχον τὰ ὦτα αὐτῶν καὶ
NAS: and covered their ears and rushed
KJV: and stopped their ears, and ran
INT: they held the ears of them and

Acts 11:22 N-ANP
GRK: εἰς τὰ ὦτα τῆς ἐκκλησίας
NAS: them reached the ears of the church
KJV: came unto the ears of the church which
INT: in the ears of the church

Romans 11:8 N-ANP
GRK: βλέπειν καὶ ὦτα τοῦ μὴ
NAS: TO SEE NOT AND EARS TO HEAR
KJV: see, and ears that they should not
INT: to see and ears not

James 5:4 N-ANP
GRK: εἰς τὰ ὦτα Κυρίου Σαβαὼθ
NAS: has reached the ears of the Lord
KJV: into the ears of the Lord
INT: into the ears of [the] Lord of Hosts

1 Peter 3:12 N-NNP
GRK: δικαίους καὶ ὦτα αὐτοῦ εἰς
NAS: THE RIGHTEOUS, AND HIS EARS ATTEND TO THEIR PRAYER,
KJV: and his ears [are open] unto their
INT: [the] righteous and [the] ears of him toward

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page