οὐρανῶν
Englishman's Concordance
οὐρανῶν (ouranōn) — 42 Occurrences

Matthew 3:2 N-GMP
GRK: βασιλεία τῶν οὐρανῶν
NAS: for the kingdom of heaven is at hand.
KJV: for the kingdom of heaven is at hand.
INT: kingdom of the heavens

Matthew 3:17 N-GMP
GRK: ἐκ τῶν οὐρανῶν λέγουσα Οὗτός
NAS: a voice out of the heavens said,
KJV: a voice from heaven, saying, This
INT: out of the heavens saying This

Matthew 4:17 N-GMP
GRK: βασιλεία τῶν οὐρανῶν
NAS: for the kingdom of heaven is at hand.
KJV: for the kingdom of heaven is at hand.
INT: kingdom of the heavens

Matthew 5:3 N-GMP
GRK: βασιλεία τῶν οὐρανῶν
NAS: for theirs is the kingdom of heaven.
KJV: is the kingdom of heaven.
INT: kingdom of the heavens

Matthew 5:10 N-GMP
GRK: βασιλεία τῶν οὐρανῶν
NAS: for theirs is the kingdom of heaven.
KJV: is the kingdom of heaven.
INT: kingdom of the heavens

Matthew 5:19 N-GMP
GRK: βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν ὃς δ'
NAS: in the kingdom of heaven; but whoever
KJV: the kingdom of heaven: but
INT: kingdom of the heavens whoever moreover

Matthew 5:19 N-GMP
GRK: βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν
NAS: great in the kingdom of heaven.
KJV: in the kingdom of heaven.
INT: kingdom of the heavens

Matthew 5:20 N-GMP
GRK: βασιλείαν τῶν οὐρανῶν
NAS: the kingdom of heaven.
KJV: into the kingdom of heaven.
INT: kingdom of the heavens

Matthew 7:21 N-GMP
GRK: βασιλείαν τῶν οὐρανῶν ἀλλ' ὁ
NAS: the kingdom of heaven, but he who does
KJV: the kingdom of heaven; but
INT: kingdom of the heavens but he who

Matthew 8:11 N-GMP
GRK: βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν
NAS: and Jacob in the kingdom of heaven;
KJV: in the kingdom of heaven.
INT: kingdom of the heavens

Matthew 10:7 N-GMP
GRK: βασιλεία τῶν οὐρανῶν
NAS: The kingdom of heaven is at hand.'
KJV: The kingdom of heaven is at hand.
INT: kingdom of the heavens

Matthew 11:11 N-GMP
GRK: βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν μείζων αὐτοῦ
NAS: in the kingdom of heaven is greater
KJV: the kingdom of heaven is
INT: kingdom of the heavens greater than he

Matthew 11:12 N-GMP
GRK: βασιλεία τῶν οὐρανῶν βιάζεται καὶ
NAS: the kingdom of heaven suffers violence,
KJV: the kingdom of heaven suffereth violence,
INT: kingdom of the heavens is taken by violence and [the]

Matthew 13:11 N-GMP
GRK: βασιλείας τῶν οὐρανῶν ἐκείνοις δὲ
NAS: of the kingdom of heaven, but to them it has not been granted.
KJV: of the kingdom of heaven, but
INT: kingdom of the heavens to those moreover

Matthew 13:24 N-GMP
GRK: βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ σπείραντι
NAS: The kingdom of heaven may be compared
KJV: The kingdom of heaven is likened
INT: kingdom of the heavens a man having sown

Matthew 13:31 N-GMP
GRK: βασιλεία τῶν οὐρανῶν κόκκῳ σινάπεως
NAS: The kingdom of heaven is like
KJV: saying, The kingdom of heaven is like
INT: kingdom of the heavens to a grain of mustard

Matthew 13:33 N-GMP
GRK: βασιλεία τῶν οὐρανῶν ζύμῃ ἣν
NAS: to them, The kingdom of heaven is like
KJV: The kingdom of heaven is
INT: kingdom of the heavens to leaven which

Matthew 13:44 N-GMP
GRK: βασιλεία τῶν οὐρανῶν θησαυρῷ κεκρυμμένῳ
NAS: The kingdom of heaven is like
KJV: Again, the kingdom of heaven is like
INT: kingdom of the heavens to treasure hidden

Matthew 13:45 N-GMP
GRK: βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ ἐμπόρῳ
NAS: the kingdom of heaven is like
KJV: Again, the kingdom of heaven is like
INT: kingdom of the heavens a man a merchant

Matthew 13:47 N-GMP
GRK: βασιλεία τῶν οὐρανῶν σαγήνῃ βληθείσῃ
NAS: the kingdom of heaven is like
KJV: Again, the kingdom of heaven is like
INT: kingdom of the heavens to a drag net having cast

Matthew 13:52 N-GMP
GRK: βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν ὅμοιός ἐστιν
NAS: of the kingdom of heaven is like
KJV: unto the kingdom of heaven is like
INT: kingdom of the heavens like is

Matthew 16:19 N-GMP
GRK: βασιλείας τῶν οὐρανῶν καὶ ὃ
NAS: of the kingdom of heaven; and whatever
KJV: of the kingdom of heaven: and
INT: kingdom of the heavens and whatever

Matthew 18:1 N-GMP
GRK: βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν
NAS: is greatest in the kingdom of heaven?
KJV: in the kingdom of heaven?
INT: kingdom of the heavens

Matthew 18:3 N-GMP
GRK: βασιλείαν τῶν οὐρανῶν
NAS: the kingdom of heaven.
KJV: into the kingdom of heaven.
INT: kingdom of the heavens

Matthew 18:4 N-GMP
GRK: βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν
NAS: in the kingdom of heaven.
KJV: in the kingdom of heaven.
INT: kingdom of the heavens

Matthew 18:23 N-GMP
GRK: βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ βασιλεῖ
NAS: the kingdom of heaven may be compared
KJV: is the kingdom of heaven likened
INT: kingdom of the heavens to a man a king

Matthew 19:12 N-GMP
GRK: βασιλείαν τῶν οὐρανῶν ὁ δυνάμενος
NAS: of the kingdom of heaven. He who is able
KJV: the kingdom of heaven's sake. He that is able
INT: kingdom of the heavens He who is able

Matthew 19:14 N-GMP
GRK: βασιλεία τῶν οὐρανῶν
NAS: to Me; for the kingdom of heaven belongs
KJV: is the kingdom of heaven.
INT: kingdom of the heavens

Matthew 19:23 N-GMP
GRK: βασιλείαν τῶν οὐρανῶν
NAS: to enter the kingdom of heaven.
KJV: into the kingdom of heaven.
INT: kingdom of the heavens

Matthew 20:1 N-GMP
GRK: βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ οἰκοδεσπότῃ
NAS: For the kingdom of heaven is like
KJV: For the kingdom of heaven is like
INT: kingdom of the heavens to a man a master of a house

Matthew 22:2 N-GMP
GRK: βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ βασιλεῖ
NAS: The kingdom of heaven may be compared
KJV: The kingdom of heaven is like
INT: kingdom of the heavens to a man a king

Matthew 23:13 N-GMP
GRK: βασιλείαν τῶν οὐρανῶν ἔμπροσθεν τῶν
NAS: off the kingdom of heaven from people;
KJV: the kingdom of heaven against
INT: kingdom of the heavens before

Matthew 24:29 N-GMP
GRK: δυνάμεις τῶν οὐρανῶν σαλευθήσονται
NAS: and the powers of the heavens will be shaken.
KJV: the powers of the heavens shall be shaken:
INT: powers of the heavens will be shaken

Matthew 24:31 N-GMP
GRK: ἀπ' ἄκρων οὐρανῶν ἕως τῶν
NAS: from one end of the sky to the other.
KJV: from one end of heaven to the other.
INT: from [the] extremities of the heavens to the [other]

Matthew 24:36 N-GMP
GRK: ἄγγελοι τῶν οὐρανῶν οὐδὲ ὁ
NAS: the angels of heaven, nor
KJV: the angels of heaven, but
INT: angels of the heavens nor the

Matthew 25:1 N-GMP
GRK: βασιλεία τῶν οὐρανῶν δέκα παρθένοις
NAS: the kingdom of heaven will be comparable
KJV: shall the kingdom of heaven be likened
INT: kingdom of the heavens ten virgins

Mark 1:11 N-GMP
GRK: ἐκ τῶν οὐρανῶν Σὺ εἶ
NAS: came out of the heavens: You are My beloved
KJV: from heaven, [saying], Thou
INT: out of the heavens You are

Luke 21:26 N-GMP
GRK: δυνάμεις τῶν οὐρανῶν σαλευθήσονται
NAS: for the powers of the heavens will be shaken.
KJV: the powers of heaven shall be shaken.
INT: [the] powers of the heavens will be shaken

Ephesians 4:10 N-GMP
GRK: πάντων τῶν οὐρανῶν ἵνα πληρώσῃ
NAS: all the heavens, so
KJV: all heavens, that
INT: all the heavens that he might fill

1 Thessalonians 1:10 N-GMP
GRK: ἐκ τῶν οὐρανῶν ὃν ἤγειρεν
NAS: for His Son from heaven, whom
KJV: Son from heaven, whom he raised
INT: from the heavens whom he raised

Hebrews 7:26 N-GMP
GRK: ὑψηλότερος τῶν οὐρανῶν γενόμενος
NAS: and exalted above the heavens;
KJV: made higher than the heavens;
INT: higher than the heavens having become

Hebrews 12:25 N-GMP
GRK: τὸν ἀπ' οὐρανῶν ἀποστρεφόμενοι
NAS: [will] we [escape] who turn away from Him who [warns] from heaven.
KJV: that [speaketh] from heaven:
INT: the [one] from [the] heavens turn away from

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page