οὐρανοῦ
Englishman's Concordance
οὐρανοῦ (ouranou) — 92 Occurrences

Matthew 6:26 N-GMS
GRK: πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ ὅτι οὐ
NAS: at the birds of the air, that they do not sow,
KJV: the fowls of the air: for
INT: birds of the air that not

Matthew 8:20 N-GMS
GRK: πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνώσεις ὁ
NAS: and the birds of the air [have] nests,
KJV: the birds of the air [have] nests;
INT: birds of the air nests

Matthew 11:23 N-GMS
GRK: μὴ ἕως οὐρανοῦ ὑψωθήσῃ ἕως
NAS: will not be exalted to heaven, will you? You will descend
KJV: unto heaven, shalt be brought down
INT: who to heaven have been lifted up to

Matthew 11:25 N-GMS
GRK: κύριε τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς
NAS: Lord of heaven and earth,
KJV: O Father, Lord of heaven and earth,
INT: Lord of the heaven and the

Matthew 13:32 N-GMS
GRK: πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ καὶ κατασκηνοῦν
NAS: that THE BIRDS OF THE AIR come
KJV: so that the birds of the air come and
INT: birds of the air and perch

Matthew 16:1 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐπιδεῖξαι αὐτοῖς
NAS: Him to show them a sign from heaven.
KJV: a sign from heaven.
INT: out of heaven to show them

Matthew 16:3 N-GMS
GRK: πρόσωπον τοῦ οὐρανοῦ γινώσκετε διακρίνειν
NAS: the appearance of the sky, but cannot
KJV: the face of the sky; but
INT: appearance of the sky you know [how] to discern

Matthew 21:25 N-GMS
GRK: ἦν ἐξ οὐρανοῦ ἢ ἐξ
NAS: was from what [source], from heaven or
KJV: was it? from heaven, or of
INT: was it from heaven or from

Matthew 21:25 N-GMS
GRK: εἴπωμεν Ἐξ οὐρανοῦ ἐρεῖ ἡμῖν
NAS: we say, 'From heaven,' He will say
KJV: From heaven; he will say
INT: we should say From heaven he will say to us

Matthew 24:29 N-GMS
GRK: ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ καὶ αἱ
NAS: WILL FALL from the sky, and the powers
KJV: shall fall from heaven, and the powers
INT: from the sky and the

Matthew 24:30 N-GMS
GRK: νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ μετὰ δυνάμεως
NAS: ON THE CLOUDS OF THE SKY with power
KJV: in the clouds of heaven with power
INT: clouds of heaven with power

Matthew 26:64 N-GMS
GRK: νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ
NAS: and COMING ON THE CLOUDS OF HEAVEN.
KJV: in the clouds of heaven.
INT: clouds of heaven

Matthew 28:2 N-GMS
GRK: καταβὰς ἐξ οὐρανοῦ καὶ προσελθὼν
NAS: descended from heaven and came
KJV: from heaven, and came
INT: having descended out of heaven and having come

Mark 4:32 N-GMS
GRK: πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνοῦν
NAS: so that THE BIRDS OF THE AIR can NEST
KJV: so that the fowls of the air may lodge
INT: birds of the air to perch

Mark 8:11 N-GMS
GRK: ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ πειράζοντες αὐτόν
NAS: from Him a sign from heaven, to test
KJV: a sign from heaven, tempting him.
INT: from heaven testing him

Mark 11:30 N-GMS
GRK: Ἰωάννου ἐξ οὐρανοῦ ἦν ἢ
NAS: of John from heaven, or
KJV: was [it] from heaven, or of
INT: of John from heaven was it or

Mark 11:31 N-GMS
GRK: εἴπωμεν Ἐξ οὐρανοῦ ἐρεῖ Διὰ
NAS: we say, 'From heaven,' He will say,
KJV: From heaven; he will say,
INT: we should say From heaven he will say because of

Mark 13:25 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πίπτοντες καὶ
NAS: WILL BE FALLING from heaven, and the powers
KJV: And the stars of heaven shall fall,
INT: out of of the heaven falling and

Mark 13:27 N-GMS
GRK: ἕως ἄκρου οὐρανοῦ
NAS: to the farthest end of heaven.
KJV: to the uttermost part of heaven.
INT: to [the] extremity of heaven

Mark 14:62 N-GMS
GRK: νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ
NAS: and COMING WITH THE CLOUDS OF HEAVEN.
KJV: in the clouds of heaven.
INT: clouds of the heaven

Luke 3:22 N-GMS
GRK: φωνὴν ἐξ οὐρανοῦ γενέσθαι Σὺ
NAS: came out of heaven, You are My beloved
KJV: came from heaven, which said, Thou
INT: a voice out of heaven came You

Luke 8:5 N-GMS
GRK: πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατέφαγεν αὐτό
NAS: and the birds of the air ate
KJV: and the fowls of the air devoured it.
INT: birds of the air devoured it

Luke 9:54 N-GMS
GRK: ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἀναλῶσαι
NAS: to come down from heaven and consume
KJV: to come down from heaven, and consume
INT: from heaven and consume

Luke 9:58 N-GMS
GRK: πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνώσεις ὁ
NAS: and the birds of the air [have] nests,
KJV: and birds of the air [have] nests; but
INT: birds of the air nests

Luke 10:15 N-GMS
GRK: μὴ ἕως οὐρανοῦ ὑψωθήσῃ ἕως
NAS: will not be exalted to heaven, will you? You will be brought down
KJV: to heaven, shalt be thrust down
INT: who to heaven have been lifted up to

Luke 10:18 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πεσόντα
NAS: Satan fall from heaven like lightning.
KJV: fall from heaven.
INT: out of the heaven having fallen

Luke 10:21 N-GMS
GRK: κύριε τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς
NAS: Lord of heaven and earth,
KJV: O Father, Lord of heaven and earth,
INT: Lord of the heaven and of the

Luke 11:13 N-GMS
GRK: ὁ ἐξ οὐρανοῦ δώσει πνεῦμα
KJV: more shall [your] heavenly Father give
INT: who [is] in heaven will give Spirit

Luke 11:16 N-GMS
GRK: σημεῖον ἐξ οὐρανοῦ ἐζήτουν παρ'
NAS: of Him a sign from heaven.
KJV: a sign from heaven.
INT: a sign from heaven were seeking from

Luke 12:56 N-GMS
GRK: καὶ τοῦ οὐρανοῦ οἴδατε δοκιμάζειν
NAS: of the earth and the sky, but why
KJV: the face of the sky and
INT: and of the sky you know [how] to discern

Luke 13:19 N-GMS
GRK: πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατεσκήνωσεν ἐν
NAS: and THE BIRDS OF THE AIR NESTED
KJV: and the fowls of the air lodged in
INT: birds of the air roosted in

Luke 17:29 N-GMS
GRK: θεῖον ἀπ' οὐρανοῦ καὶ ἀπώλεσεν
NAS: and brimstone from heaven and destroyed
KJV: brimstone from heaven, and destroyed
INT: sulphur from heaven and destroyed

Luke 20:4 N-GMS
GRK: Ἰωάννου ἐξ οὐρανοῦ ἦν ἢ
NAS: of John from heaven or
KJV: was it from heaven, or of
INT: of John from heaven was it or

Luke 20:5 N-GMS
GRK: εἴπωμεν Ἐξ οὐρανοῦ ἐρεῖ Διὰ
NAS: we say, 'From heaven,' He will say,
KJV: From heaven; he will say,
INT: we should say From heaven he will say because of

Luke 21:11 N-GMS
GRK: καὶ ἀπ' οὐρανοῦ σημεῖα μεγάλα
NAS: and great signs from heaven.
KJV: shall there be from heaven.
INT: moreover from heaven signs great

Luke 22:43 N-GMS
GRK: ἀπ' τοῦ οὐρανοῦ ἐνισχύων αὐτόν
NAS: an angel from heaven appeared
KJV: from heaven, strengthening
INT: from heaven strengthening him

John 1:32 N-GMS
GRK: περιστερὰν ἐξ οὐρανοῦ καὶ ἔμεινεν
NAS: as a dove out of heaven, and He remained
KJV: descending from heaven like a dove,
INT: a dove out of heaven and it remained

John 3:13 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς ὁ
NAS: but He who descended from heaven: the Son
KJV: from heaven, [even] the Son
INT: out of heaven having come down the

John 3:27 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ οὐρανοῦ
NAS: it has been given him from heaven.
KJV: him from heaven.
INT: from heaven

John 3:31 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐρχόμενος ἐπάνω
NAS: He who comes from heaven is above
KJV: he that cometh from heaven is above
INT: from heaven comes above

John 6:31 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς
NAS: THEM BREAD OUT OF HEAVEN TO EAT.'
KJV: bread from heaven to eat.
INT: out of heaven he gave them

John 6:32 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀλλ' ὁ
NAS: you the bread out of heaven, but it is My Father
KJV: that bread from heaven; but my
INT: out of heaven but the

John 6:32 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ οὐρανοῦ τὸν ἀληθινόν
NAS: you the true bread out of heaven.
KJV: bread from heaven.
INT: out of heaven true

John 6:33 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ζωὴν
NAS: is that which comes down out of heaven, and gives
KJV: cometh down from heaven, and giveth
INT: out of heaven and life

John 6:38 N-GMS
GRK: ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ οὐχ ἵνα
NAS: For I have come down from heaven, not to do
KJV: I came down from heaven, not to
INT: out of heaven not that

John 6:41 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ οὐρανοῦ
NAS: that came down out of heaven.
KJV: came down from heaven.
INT: out of heaven

John 6:42 N-GMS
GRK: Ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβέβηκα
NAS: say, I have come down out of heaven'?
KJV: I came down from heaven?
INT: Out of heaven I have come down

John 6:50 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνων ἵνα
NAS: which comes down out of heaven, so
KJV: cometh down from heaven, that a man
INT: out of heaven comes down that

John 6:51 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς ἐάν
NAS: that came down out of heaven; if
KJV: came down from heaven: if any man
INT: out of heaven having come down if

John 6:58 N-GMS
GRK: ὁ ἐξ οὐρανοῦ καταβάς οὐ
NAS: came down out of heaven; not as the fathers
KJV: came down from heaven: not as
INT: from heaven having come down Not

John 12:28 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ οὐρανοῦ Καὶ ἐδόξασα
NAS: came out of heaven: I have both
KJV: from heaven, [saying], I have
INT: out of heaven Both I glorified

Acts 2:2 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἦχος ὥσπερ
NAS: there came from heaven a noise
KJV: a sound from heaven as of a rushing
INT: out of heaven a sound as

Acts 7:42 N-GMS
GRK: στρατιᾷ τοῦ οὐρανοῦ καθὼς γέγραπται
NAS: the host of heaven; as it is written
KJV: the host of heaven; as it
INT: host of heaven as it has been written

Acts 9:3 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ οὐρανοῦ
NAS: a light from heaven flashed around
KJV: a light from heaven:
INT: from heaven

Acts 10:12 N-GMS
GRK: πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ
NAS: of the earth and birds of the air.
KJV: and fowls of the air.
INT: birds of heaven

Acts 11:5 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἦλθεν
NAS: corners from the sky; and it came
KJV: let down from heaven by four corners;
INT: out of heaven and it came

Acts 11:6 N-GMS
GRK: πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ
NAS: and the birds of the air.
KJV: and fowls of the air.
INT: birds of the air

Acts 11:9 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ οὐρανοῦ Ἃ ὁ
NAS: But a voice from heaven answered
KJV: again from heaven, What God
INT: out of heaven What

Acts 17:24 N-GMS
GRK: αὐτῷ οὗτος οὐρανοῦ καὶ γῆς
NAS: in it, since He is Lord of heaven and earth,
KJV: is Lord of heaven and earth,
INT: it he of heaven and earth

Acts 22:6 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ οὐρανοῦ περιαστράψαι φῶς
NAS: flashed from heaven all around
KJV: there shone from heaven a great light
INT: out of heaven shone a light

Romans 1:18 N-GMS
GRK: θεοῦ ἀπ' οὐρανοῦ ἐπὶ πᾶσαν
NAS: is revealed from heaven against
KJV: is revealed from heaven against all
INT: of God from heaven upon all

1 Corinthians 15:47 N-GMS
GRK: ἄνθρωπος ἐξ οὐρανοῦ
NAS: the second man is from heaven.
KJV: [is] the Lord from heaven.
INT: man out of heaven

2 Corinthians 5:2 N-GMS
GRK: τὸ ἐξ οὐρανοῦ ἐπενδύσασθαι ἐπιποθοῦντες
NAS: with our dwelling from heaven,
KJV: which is from heaven:
INT: which [is] from heaven to be clothed with longing

2 Corinthians 12:2 N-GMS
GRK: ἕως τρίτου οὐρανοῦ
NAS: was caught up to the third heaven.
KJV: to the third heaven.
INT: to [the] third heaven

Galatians 1:8 N-GMS
GRK: ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν
NAS: an angel from heaven, should preach
KJV: from heaven, preach any other gospel
INT: an angel out of heaven should preach a gospel to you

1 Thessalonians 4:16 N-GMS
GRK: καταβήσεται ἀπ' οὐρανοῦ καὶ οἱ
NAS: will descend from heaven with a shout,
KJV: from heaven with
INT: will descend from heaven and the

2 Thessalonians 1:7 N-GMS
GRK: Ἰησοῦ ἀπ' οὐρανοῦ μετ' ἀγγέλων
NAS: will be revealed from heaven with His mighty
KJV: shall be revealed from heaven with his
INT: Jesus from heaven with [the] angels

Hebrews 11:12 N-GMS
GRK: ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ τῷ πλήθει
NAS: at that, [as many descendants] AS THE STARS OF HEAVEN IN NUMBER,
KJV: the stars of the sky in multitude,
INT: stars of heaven in multitude

1 Peter 1:12 N-GMS
GRK: ἀποσταλέντι ἀπ' οὐρανοῦ εἰς ἃ
NAS: sent from heaven-- things into which
KJV: from heaven; which things
INT: having been sent from heaven into which

2 Peter 1:18 N-GMS
GRK: ἠκούσαμεν ἐξ οὐρανοῦ ἐνεχθεῖσαν σὺν
NAS: made from heaven when we were with Him on the holy
KJV: which came from heaven we heard,
INT: heard from heaven having been brought with

Revelation 3:12 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ
NAS: which comes down out of heaven from My God,
KJV: cometh down out of heaven from my
INT: out of heaven from the

Revelation 6:13 N-GMS
GRK: ἀστέρες τοῦ οὐρανοῦ ἔπεσαν εἰς
NAS: and the stars of the sky fell
KJV: And the stars of heaven fell unto
INT: stars of heaven fell unto

Revelation 8:10 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀστὴρ μέγας
NAS: star fell from heaven, burning like
KJV: star from heaven, burning as it were
INT: out of heaven a star great

Revelation 9:1 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πεπτωκότα εἰς
NAS: a star from heaven which had fallen
KJV: fall from heaven unto the earth:
INT: out of heaven fallen to

Revelation 10:1 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ οὐρανοῦ περιβεβλημένον νεφέλην
NAS: coming down out of heaven, clothed
KJV: from heaven, clothed
INT: out of heaven clothed with a cloud

Revelation 10:4 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λέγουσαν Σφράγισον
NAS: a voice from heaven saying,
KJV: a voice from heaven saying unto me,
INT: out of heaven saying Seal

Revelation 10:8 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πάλιν λαλοῦσαν
NAS: I heard from heaven, [I heard] again
KJV: I heard from heaven spake unto
INT: out of heaven [was] again speaking

Revelation 11:12 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λεγούσης αὐτοῖς
NAS: voice from heaven saying
KJV: voice from heaven saying unto them,
INT: out of heaven saying to them

Revelation 11:13 N-GMS
GRK: θεῷ τοῦ οὐρανοῦ
NAS: glory to the God of heaven.
KJV: glory to the God of heaven.
INT: God of heaven

Revelation 12:4 N-GMS
GRK: ἀστέρων τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἔβαλεν
NAS: of the stars of heaven and threw
KJV: of the stars of heaven, and
INT: stars of heaven and he cast

Revelation 13:13 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνειν εἰς
NAS: come down out of heaven to the earth
KJV: come down from heaven on the earth
INT: out of heaven to come down to

Revelation 14:2 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ὡς φωνὴν
NAS: a voice from heaven, like
KJV: a voice from heaven, as the voice
INT: out of heaven as a voice

Revelation 14:13 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λεγούσης Γράψον
NAS: a voice from heaven, saying,
KJV: a voice from heaven saying unto me,
INT: out of heaven saying Write

Revelation 16:11 N-GMS
GRK: θεὸν τοῦ οὐρανοῦ ἐκ τῶν
NAS: the God of heaven because
KJV: the God of heaven because of
INT: God of heaven for the

Revelation 16:21 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐπὶ τοὺς
NAS: each, came down from heaven upon men;
KJV: out of heaven, [every stone] about
INT: out of heaven upon the

Revelation 18:1 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἔχοντα ἐξουσίαν
NAS: coming down from heaven, having
KJV: come down from heaven, having great
INT: out of heaven having authority

Revelation 18:4 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λέγουσαν Ἐξέλθατε
NAS: voice from heaven, saying,
KJV: voice from heaven, saying, Come
INT: out of heaven saying Come you

Revelation 18:5 N-GMS
GRK: ἄχρι τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἐμνημόνευσεν
NAS: up as high as heaven, and God
KJV: have reached unto heaven, and God
INT: as far as heaven and remembered

Revelation 20:1 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἔχοντα τὴν
NAS: coming down from heaven, holding
KJV: come down from heaven, having the key
INT: out of heaven having the

Revelation 20:9 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ κατέφαγεν
NAS: came down from heaven and devoured
KJV: God out of heaven, and devoured
INT: out of heaven and devoured

Revelation 21:2 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ
NAS: coming down out of heaven from God,
KJV: God out of heaven, prepared as
INT: out of heaven from

Revelation 21:10 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ
NAS: coming down out of heaven from God,
KJV: descending out of heaven from God,
INT: out of heaven from

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page