οὐρανοῖς
Englishman's Concordance
οὐρανοῖς (ouranois) — 38 Occurrences

Matthew 5:12 N-DMP
GRK: ἐν τοῖς οὐρανοῖς οὕτως γὰρ
NAS: for your reward in heaven is great;
KJV: reward in heaven: for so
INT: in the heavens thus indeed

Matthew 5:16 N-DMP
GRK: ἐν τοῖς οὐρανοῖς
NAS: your Father who is in heaven.
KJV: which is in heaven.
INT: in the heavens

Matthew 5:45 N-DMP
GRK: τοῦ ἐν οὐρανοῖς ὅτι τὸν
NAS: who is in heaven; for He causes
KJV: which is in heaven: for he maketh
INT: who is in[the] heavens for the

Matthew 6:1 N-DMP
GRK: ἐν τοῖς οὐρανοῖς
NAS: with your Father who is in heaven.
KJV: which is in heaven.
INT: in the heavens

Matthew 6:9 N-DMP
GRK: ἐν τοῖς οὐρανοῖς Ἁγιασθήτω τὸ
NAS: who is in heaven, Hallowed
KJV: which art in heaven, Hallowed be thy
INT: in the heavens hallowed be the

Matthew 7:11 N-DMP
GRK: ἐν τοῖς οὐρανοῖς δώσει ἀγαθὰ
NAS: will your Father who is in heaven give
KJV: which is in heaven give good things
INT: in the heavens will give good things

Matthew 7:21 N-DMP
GRK: ἐν τοῖς οὐρανοῖς
NAS: of My Father who is in heaven [will enter].
KJV: Father which is in heaven.
INT: in the heavens

Matthew 10:32 N-DMP
GRK: ἐν τοῖς οὐρανοῖς
NAS: him before My Father who is in heaven.
KJV: which is in heaven.
INT: in the heavens

Matthew 10:33 N-DMP
GRK: ἐν τοῖς οὐρανοῖς
NAS: him before My Father who is in heaven.
KJV: which is in heaven.
INT: in the heavens

Matthew 12:50 N-DMP
GRK: τοῦ ἐν οὐρανοῖς αὐτός μου
NAS: of My Father who is in heaven, he is My brother
KJV: which is in heaven, the same is
INT: who [is] in [the] heavens he my

Matthew 16:17 N-DMP
GRK: ἐν τοῖς οὐρανοῖς
NAS: who is in heaven.
KJV: which is in heaven.
INT: in the heavens

Matthew 16:19 N-DMP
GRK: ἐν τοῖς οὐρανοῖς καὶ ὃ
NAS: shall have been bound in heaven, and whatever
KJV: bound in heaven: and whatsoever
INT: in the heavens and whatever

Matthew 16:19 N-DMP
GRK: ἐν τοῖς οὐρανοῖς
NAS: shall have been loosed in heaven.
KJV: loosed in heaven.
INT: in the heavens

Matthew 18:10 N-DMP
GRK: αὐτῶν ἐν οὐρανοῖς διὰ παντὸς
NAS: to you that their angels in heaven continually
KJV: That in heaven their angels
INT: of them in [the] heavens continually all

Matthew 18:10 N-DMP
GRK: τοῦ ἐν οὐρανοῖς
NAS: of My Father who is in heaven.
KJV: which is in heaven.
INT: who [is] in [the] heavens

Matthew 18:14 N-DMP
GRK: τοῦ ἐν οὐρανοῖς ἵνα ἀπόληται
NAS: of your Father who is in heaven that one
KJV: which is in heaven, that one
INT: who [is] in [the] heavens that should perish

Matthew 18:19 N-DMP
GRK: τοῦ ἐν οὐρανοῖς
NAS: for them by My Father who is in heaven.
KJV: which is in heaven.
INT: who [is] in [the] heavens

Matthew 19:21 N-DMP
GRK: θησαυρὸν ἐν οὐρανοῖς καὶ δεῦρο
NAS: treasure in heaven; and come,
KJV: treasure in heaven: and come
INT: treasure in [the] heavens and come

Mark 11:25 N-DMP
GRK: ἐν τοῖς οὐρανοῖς ἀφῇ ὑμῖν
NAS: who is in heaven will also
KJV: which is in heaven may forgive you
INT: in the heavens might forgive you

Mark 11:26 Noun-DMP
GRK: ἐν τοῖς οὐρανοῖς ἀφησεὶ τὰ
KJV: which is in heaven forgive your
INT: in heaven will forgive the

Mark 12:25 N-DMP
GRK: ἐν τοῖς οὐρανοῖς
NAS: but are like angels in heaven.
KJV: which are in heaven.
INT: in the heavens

Mark 13:25 N-DMP
GRK: ἐν τοῖς οὐρανοῖς σαλευθήσονται
NAS: and the powers that are in the heavens will be shaken.
KJV: that are in heaven shall be shaken.
INT: in the heavens will be shaken

Luke 10:20 N-DMP
GRK: ἐν τοῖς οὐρανοῖς
NAS: are recorded in heaven.
KJV: are written in heaven.
INT: in the heavens

Luke 11:2 Noun-DMP
GRK: ἐν τοῖς οὐρανοις ἁγιασθήτω τὸ
KJV: which art in heaven, Hallowed be thy
INT: in heaven hallowed be the

Luke 12:33 N-DMP
GRK: ἐν τοῖς οὐρανοῖς ὅπου κλέπτης
NAS: treasure in heaven, where
KJV: in the heavens that faileth not,
INT: in the heavens where thief

Luke 18:22 N-DMP
GRK: ἐν τοῖς οὐρανοῖς καὶ δεῦρο
NAS: treasure in heaven; and come,
KJV: treasure in heaven: and come,
INT: in the heavens and come

2 Corinthians 5:1 N-DMP
GRK: ἐν τοῖς οὐρανοῖς
NAS: eternal in the heavens.
KJV: eternal in the heavens.
INT: in the heavens

Ephesians 1:10 N-DMP
GRK: ἐπὶ τοῖς οὐρανοῖς καὶ τὰ
NAS: in Christ, things in the heavens and things on the earth.
KJV: which are in heaven, and which
INT: in the heavens and the things

Ephesians 3:15 N-DMP
GRK: πατριὰ ἐν οὐρανοῖς καὶ ἐπὶ
NAS: family in heaven and on earth
KJV: family in heaven and earth
INT: family in [the] heavens and on

Ephesians 6:9 N-DMP
GRK: ἐστιν ἐν οὐρανοῖς καὶ προσωπολημψία
NAS: and yours is in heaven, and there is no
KJV: is in heaven; neither is there
INT: is in [the] heavens and partiality

Philippians 3:20 N-DMP
GRK: πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει ἐξ
NAS: For our citizenship is in heaven, from which
KJV: is in heaven; from whence
INT: citizenship in [the] heavens exists from

Colossians 1:5 N-DMP
GRK: ἐν τοῖς οὐρανοῖς ἣν προηκούσατε
NAS: laid up for you in heaven, of which
KJV: in heaven, whereof
INT: in the heavens which you heard of before

Colossians 1:16 N-DMP
GRK: ἐν τοῖς οὐρανοῖς καὶ ἐπὶ
NAS: were created, [both] in the heavens and on earth,
KJV: that are in heaven, and
INT: in the heavens and upon

Colossians 1:20 N-DMP
GRK: ἐν τοῖς οὐρανοῖς
NAS: things on earth or things in heaven.
KJV: or things in heaven.
INT: in the heavens

Hebrews 8:1 N-DMP
GRK: ἐν τοῖς οὐρανοῖς
NAS: of the Majesty in the heavens,
KJV: of the Majesty in the heavens;
INT: in the heavens

Hebrews 9:23 N-DMP
GRK: ἐν τοῖς οὐρανοῖς τούτοις καθαρίζεσθαι
NAS: for the copies of the things in the heavens to be cleansed
KJV: in the heavens should be purified
INT: in the heavens with these to be purified

Hebrews 12:23 N-DMP
GRK: ἀπογεγραμμένων ἐν οὐρανοῖς καὶ κριτῇ
NAS: who are enrolled in heaven, and to God,
KJV: in heaven, and
INT: enrolled in [the] heavens and to [the] judge

1 Peter 1:4 N-DMP
GRK: τετηρημένην ἐν οὐρανοῖς εἰς ὑμᾶς
NAS: reserved in heaven for you,
KJV: reserved in heaven for you,
INT: reserved in [the] heavens for you

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page