3814. παιδίσκη (paidiské)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3814. παιδίσκη (paidiské) — 13 Occurrences

Matthew 26:69 N-NFS
GRK: αὐτῷ μία παιδίσκη λέγουσα Καὶ
NAS: in the courtyard, and a servant-girl came
KJV: and a damsel came unto him,
INT: to him one servant girl saying Also

Mark 14:66 N-GFP
GRK: μία τῶν παιδισκῶν τοῦ ἀρχιερέως
NAS: one of the servant-girls of the high priest
KJV: one of the maids of the high priest:
INT: one of the maids of the high priest

Mark 14:69 N-NFS
GRK: καὶ ἡ παιδίσκη ἰδοῦσα αὐτὸν
NAS: The servant-girl saw him, and began
KJV: And a maid saw him
INT: And the servant girl having seen him

Luke 12:45 N-AFP
GRK: καὶ τὰς παιδίσκας ἐσθίειν τε
NAS: to beat the slaves, [both] men
KJV: and maidens, and
INT: and the maid-servants to eat also

Luke 22:56 N-NFS
GRK: δὲ αὐτὸν παιδίσκη τις καθήμενον
NAS: And a servant-girl, seeing
KJV: But a certain maid beheld him
INT: moreover him a servant girl certain sitting

John 18:17 N-NFS
GRK: Πέτρῳ ἡ παιδίσκη ἡ θυρωρός
NAS: Then the slave-girl who kept the door
KJV: saith the damsel that kept the door
INT: to Peter the servant girl the doorkeeper

Acts 12:13 N-NFS
GRK: πυλῶνος προσῆλθεν παιδίσκη ὑπακοῦσαι ὀνόματι
NAS: of the gate, a servant-girl named
KJV: of the gate, a damsel came
INT: gate came a girl to listen by name

Acts 16:16 N-AFS
GRK: τὴν προσευχὴν παιδίσκην τινὰ ἔχουσαν
NAS: to the place of prayer, a slave-girl having
KJV: a certain damsel possessed
INT: the [place of] prayer a girl certain having

Galatians 4:22 N-GFS
GRK: ἐκ τῆς παιδίσκης καὶ ἕνα
NAS: one by the bondwoman and one
KJV: the one by a bondmaid, the other
INT: of the slave woman and one

Galatians 4:23 N-GFS
GRK: ἐκ τῆς παιδίσκης κατὰ σάρκα
NAS: But the son by the bondwoman was born
KJV: [who was] of the bondwoman was born
INT: of the slave woman according to flesh

Galatians 4:30 N-AFS
GRK: Ἔκβαλε τὴν παιδίσκην καὶ τὸν
NAS: CAST OUT THE BONDWOMAN AND HER SON,
KJV: Cast out the bondwoman and
INT: Cast out the slave woman and the

Galatians 4:30 N-GFS
GRK: υἱὸς τῆς παιδίσκης μετὰ τοῦ
NAS: FOR THE SON OF THE BONDWOMAN SHALL NOT BE AN HEIR
KJV: for the son of the bondwoman shall not
INT: son of the slave woman with the

Galatians 4:31 N-GFS
GRK: οὐκ ἐσμὲν παιδίσκης τέκνα ἀλλὰ
NAS: we are not children of a bondwoman, but of the free woman.
KJV: children of the bondwoman, but
INT: not we are of a slave woman children but

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page