παρήγγειλεν
Englishman's Concordance
παρήγγειλεν (parēngeilen) — 7 Occurrences

Mark 6:8 V-AIA-3S
GRK: καὶ παρήγγειλεν αὐτοῖς ἵνα
NAS: and He instructed them that they should take
KJV: And commanded them that
INT: and he instructed them that

Luke 5:14 V-AIA-3S
GRK: καὶ αὐτὸς παρήγγειλεν αὐτῷ μηδενὶ
NAS: And He ordered him to tell no one,
KJV: And he charged him to tell
INT: And he instructed him no one

Luke 8:29 V-IIA-3S
GRK: παρήγγειλεν γὰρ τῷ
NAS: For He had commanded the unclean
KJV: (For he had commanded the unclean
INT: he was commanding indeed the

Luke 8:56 V-AIA-3S
GRK: ὁ δὲ παρήγγειλεν αὐτοῖς μηδενὶ
NAS: were amazed; but He instructed them to tell
KJV: but he charged them
INT: moreover he instructed them no one

Luke 9:21 V-AIA-3S
GRK: ἐπιτιμήσας αὐτοῖς παρήγγειλεν μηδενὶ λέγειν
NAS: But He warned them and instructed [them] not to tell
KJV: them, and commanded [them] to tell
INT: having strictly warned them he instructed [them] no one to tell

Acts 1:4 V-AIA-3S
GRK: καὶ συναλιζόμενος παρήγγειλεν αὐτοῖς ἀπὸ
NAS: Gathering them together, He commanded them not to leave
KJV: with [them], commanded them
INT: and being assembled with [him] he instructed them from

Acts 10:42 V-AIA-3S
GRK: καὶ παρήγγειλεν ἡμῖν κηρύξαι
NAS: And He ordered us to preach
KJV: And he commanded us to preach
INT: And he instructed us to proclaim

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page