παραγενόμενον
Englishman's Concordance
παραγενόμενον (paragenomenon) — 1 Occurrence

Acts 9:39 V-APM-AMS
GRK: αὐτοῖς ὃν παραγενόμενον ἀνήγαγον εἰς
NAS: and went with them. When he arrived, they brought
KJV: When he was come, they brought him
INT: them whom having arrived they brought into

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page